Search form

Lucas 20

Deuslâ Jesus igononi, âdaunlo kulâ mâkeba

(Mt 21.23-27; Mc 11.27-33)

1Kopaelâgâem myani Jesus Deus etydâ awyly. Tonlo modo myani nhenomedâguyly. Unâ koendonro nhegatuly âdara Deusram âzemakeolymo wâgâ. Târâ Jesus awyly ume, kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo, judeu domodo iwymâry modo lâpylâ warâ âewylymo. 2Aituo nhapâiguelymo:

— Ânguyka tarâ Deus etydâ arâ amânhetyby amânhetoem agueim? — kelymo.

3Aituo Jesus in-hoguly:

— Apâiguelymo lâpylâ ise. Uhoguwâdaungâ wao. 4Ânguyka ani João Batista, inakanhe adâitobyry wâgâ âjityendyby modo batiza nhetoem aguenri? Deuslâ? Âdaunlo uguondo kulâ? — kely Jesus.

5Aituo myani âjigue aguelymo:

— Iwerâ ise-ro? Âdara kuru ise kin-hoguly? “Deuslâ agueim” kykeduo, “Âdaituo pylâka João aguehobyry mâinwâmpyra mawylymo?” keze. 6“Uguondo kulâ ani João aitoem agueim, Deus mâkeba” kykeduo, taunlo modo kagâ iewiâpadaynze. “Deuslâ, João Batista igononi” tâkezemo inanry. Aituo ise tuhugue tamytâze kyâlymo — kelymo.

7Awylygue warâ in-hogulymo:

— Xina nutuwâbyra, João batiza nhetoem ânguy agueim awyly — kelymo.

8— Arâ atayma auguepa lâpylâ ise urâ, ânguy xirâ agânhetoem ugononi awyly — kely.

Tâwaneim modo koendâpa aitobyry wâgâ Jesus unâ nhegatuhobyry

(Mt 21.33-46; Mc 12.1-12)

9Ilâpyryem myani Jesus tonlo modo enomedâze unâ nhegatuly.

— Tâlâ myani uguondo uva etâdybybeom. Uva ejidy etaynrim modope iemâmy. Warâ myani eyanmo aguely: “Ypi mâendylymo-ro watay, uva xutuduo, epajigâze urâ agâmo” kely. Koendâ lelâ myani in-hogulymo. Aituo myani idânârâ âtunâguedybyem, âtâ anary iwaguenonra idâly. Iweâpa myani târâ awyly.

10— Uva ekaunâdo odaji ituo myani tâmary ingonodyly akaemo tâwaneim modoram, nhekaunâdybymo ewy turâ emakeze. Uva ewily ekaunâni modo mâkâ ingonotyby saintuo, nhawâdylymo, nhapiogulymo alelâ. Âdy nudupamo âpa ezary sodoram nhatoem. 11Saguho âdy peba odopâduo myani eagonro tâmary ingonotondyly. Uva ewily ekaunâni modo olâ nhawâdylymo, nhapiogulymo, kywypadoem kulâ anhedylymo. Âdy nudupamo lâpylâ âpa ezary sodoram nhatoem. 12Aituo myani eagonro ingonodyly wâne. Uva ewily ekaunâni modo olâ nhawâdylymo. Nhapiogulymo lâpylâ. Sapiogunrimbyryem, ingonodylymo. Âdy nudupamolâ.

13— Aituo uva sodo âpaunzedyly, aguely: “Iwerâ ise-ro? Âdaraka ise awidyly? Ah, xutuagui. Ymery tokaleom kâinwyneguyly ise kâingonokyly. Ypi etaynrim modo âda nientaymbamo ise” kely. Aituo tymery tokaleom ingonodyly myani.

14— Sodo imery saindyly umelâ myani âpa ezay tâwanuneim modo nhedyly. Âjigue aguelymo: “Uva sodo imery mâkâ âeni. Tunwym igueduo, mâkâ ise ipibyry sodo. Kydyânrene, nhunwym ipibyry kurâenlâ itoem” kelymo.

15— Aituo myani mâkâ uva ejidy sodo imery nhawâdylymo, âpa ezayba nhedylymo, tyân-hoem — kely Jesus.

Aituo myani Jesus adâkely idani modo nhapâiguely:

— Âdyka ise mâkâ uva ejidy sodo akaemo âpa ezano modoem anhekyly? 16Agueze urâ âyanmo. Todopâduo, uguondo modo xyâwâse mâkâ uva sodo. Ilâpyryem ise etaybyano modo nhuinly uva ejidy eni — kely Jesus.

Aituo aguelymo:

— Arâne Deus anienehomba nidâ! — kelymo.

17Jesus koendâ kehoem akaemo nhedyly. Agueondyly:

— Warâ Deus itaumbyry awo wâgâ aguely:

“Tâlâ myani tuhu imeâgâkeba, âtâ itâdo.

Idânârâ itâdaynrim modo mârâ tuhu tâensemo,

mârâgue âtâ tintâdyzebamo olâ.

Deus xurâem olâ mârâ tuhu tywyneim kuru!”

warâ iwenibyem awyly.

18— Ânguylâ mârâ tuhu onwa ihugueyby, âdyâze. Ânguy onwalâ mârâ tuhu ihugueduo, samiunze — kely myani Jesus.

{Mâkâ uva sodo imery emyenro, tuhu âtâ itâni modo izepa atobyry emyenro warâ awâkâ Jesus.}

Impostu epywadyly wâgâ Jesus nhapâiguehomobyry

(Mt 22.15-22; Mc 12.13-17)

19Moisés inweniby enomedâni modo iwymârydo, kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo warâ awârâ unâ Jesus nhegatuly indadylymo myani. Ilâ tindatuo, toenzepa kehoem iewiâpadylymo, tyanlâ Jesus aguely awyly tiuntuduomo. Jesus agâ tyewiâsemo wâne myani, nawânehombamo olâ, “Kianwânehonly iwerâ watay, kurâdo kagâ iewiâpaze” tâkeduomo, âdaunlo kurâ domodolâ mawânkâ Jesus izetonro awylygue. 20Aituo Jesus anhekyly, agueho warâ nhenuagaendylymo, pymâ Pilatos enanaym tienwentâdomoem. Uguondo modo ingâsedylymo. Eyanmo aguelymo:

— Jesus agâ aguewâtaunda. Sapâiguewâdaunda. Mâuntudyze mawylymogue mapâiguelymo waunlo ara lelâne nidâ. Kâzewenkeba aguehoem kulâ ise mampâiguelymo kelymo. Agueduo ise kianwânehonly. Roma iwymâry induakeybyram ise kiunduen-honly. Awâkâ ise xyâen-hoin-ro warâ — kely myani pymâ domodo.

21Saintybyem, ingonotyby modo Jesusram aguelymo:

— Pymâ, konokuni keba mawyly, tutuze xina. Deus ize ato wâgâ âkealâ xina mâenomedâdyly. Iozeno lelâ amygueho, ânguy izepa awyly umelâ. Pymâdo tynrenseim modo ize ato amânhetoem kulâ amygueho mâungukewâbyra âmâ. 22Awylygue âdara impostu wâgâ mâuntuly wao xinaram aguekâ. Moisés inweniby ara, koendâ pymâ Roma donro César-ram impostu epywadyly? Koendâpa? — kelymo.

23Tâwentâdomoem kulâ tapâiguelymo awyly, tutuze olâ myani Jesus. Aituo myani aguely:

24— Moeda enetaungâ — kely.

Moeda nhadylymo. Jesusram adapâigueolymo myani:

— Ânguy emydy ekudoka xirâ wogonro? Ânguy ezedy iwâgâ iweniby warâ? — kely.

Aituo in-hogulymo:

— Roma donro kywymâry César emydy, ezedy warâ — kelymo.

25Jesus aguely:

— César xurâ, Cesaranlâ xuduwâtaungâ. Deus xurâ, Deusranlâ xuduwâtaungâ warâ — kely.

26Jesus tienokudyzedo modo âda tiendyly nutuba idylymo, tâzenanaym tienwentâguedoem anienehomba tawylygue. Tonomegue kehoem in-hoguly awyly tiuntuduo myani akaemo âdakepa idylymo.

Iguewâtyby modo kurâem itondyly wâgâ nhapâiguehomobyry

(Mt 22.23-33; Mc 12.18-27)

27Saduceu domodo ewy Jesus agâ âtunâgueze idâlymo myani. Judeu domodo ewy akaemo. Iguewâtyby modo kurâem itondyly einwântânry ani akaemo. Jesus iopaji saindylymo myani. 28Aguelymo:

— Idakâ, Pymâ. Moisés ezewenry tutuzelâ âmâ iweâpa kydamudoram inweniby: “Uguondo tywydy namypalâ iguely-ro watay, iukonobyrylâ nohogüim iwydypyry agâ, imezeândoem. Aituo, iamudo iazeypy, igueypy imeryenlâ âdutuoly” kelype. 29Xina olâ ise warâ nhegatuly. Tâlâ myakâwâm sete uguondo modo âjiwaigoruem, âjiukonoem waunlo. Iwaigoru ohogüinly myakâwâm. Tywydy namypalâ iguely. 30Iukonobyrylâ myakâwâm ohogüinrim pypâ agâ. Mâkâ lâpylâ myakâwâm tywaigoru iwydypyry namypalâ iguely. 31Azagâ tokalâ ietomo iukono ohogüinly myakâwâm pypâ agâ. Mâkâ lâpylâ iguewâm, tywaigoru iwydypyry namypalâ. Tywaigoru iwydypyry namypalâ lâpylâ myakâwâm quatro ietomo, cinco ietomo, seis ietomo, sete ietomo warâ iguewâdylymo. Sete uguondo lelâ myakâwâm mâkâ pekodo agâ ohogüimby. 32Idânârâ mâkâ uguondo modo iguewâpygueduo myakâwâm mâkâ pekodo iguely lâpylâ.

33— Xirâ xina apâiguedyze ato. Âkealâ kuru igueypy kurâem itondyly-ro watay, âdaunlo uguondo akaemo sete ewy iwydyenka ise mâkâ, kurâem itonduomo? Idânârâ akaemo sete lelâ iwydyem ityby mawânkâ! — kelymo.

34Jesus in-hoguly:

— Iozepa kulâ âunâgumo. Xirâ anaym kulâ uguondo, pekodo warâ ohogüinly. 35Igueduomo olâ ohogüin-homobyry tâtygagueze. Târâ Deus ezaylâ ise tagâ iniem Deus nhutuyby modo. Tarâ onro anaym ohogüimby modo, târâ nohogüin-ondaymbamo ise. 36Iguewâtyby modo kurâem itonze lelâlâ, nigueompyra tâitomoem. Anju domodo nohogüinwâbyra. Alâpylâ iguewâtyby modo, kurâem itonduo, nohogüin-ondaymbamo ise. Tymeombyry ara lelâ ise Deus nhedylymo, mâkâlâ kurâem ietonimo awylygue.

37— Iozeno kuru iguewâtyby modo kurâem itondyly kely mâintaimbaka minasemo? Enanâguewâdaungâ Moisés inweniby igueypyem kurâem tâjitondyly wâgâ, se imeimbyry niadupalâ tyatygueindâ Deus aguehobyry: “Deus urâ, Abraão, Isaque, Jacó warâ iDeusry; tarâlâ akaemo ywâgâ” kewândymy Moisésram. 38Arâ aguehobyry wâgâ Deus einwântaynrim modo nigueompyra awyly kiuntuly. Kurâdo enanaji olâ Deus einwânni iguewâtyby modo iguewâtybyem lelâlâ. Deus xurâem olâ akaemo igueypyemba, târâlâ akaemo Deus eydâ atodâ — kely Jesus.

39Aituo myani Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo ewy aguely:

— Koendâ mihoguagui, Konomedâni — kelymo.

40Aituo saduceu domodo MYK idylymo. Âdy napâigueombyra idylymo.

Jesus, “Ânguyka Messias?” kehobyry

(Mt 22.41-46; Mc 12.35-37)

41Deus Ingonotyby Messias wâgâ âpaunzedylymo myani Jesus ize ato. Awylygue warâ aguely:

— Moisés inweniby enomedâni modo, “Uguondo kulâ Messias, Davi iwerypyry tarâ onro anaym kulâ ise pymâem awyly” kelymo. Âyanmo auguely olâ, âkealâ awyly mâuntuhomoem — kely. 42— Tutuzelâ myakâwândy Davi, âdaunlolâ kurâ takaze kehoem ton-honreim Messias awyly. Messias wâgâ Davi tywenize myakâwândy pape Salmos wâgâ:

“Deus aguely myakâwâm Ywymâryram:

‘Yahoru eynynâ ikagâ tynrenseim ekadodâ,

43âduery modo eon-honru kainly ara,

âdydo ara kulâ âhuru iaxi kânhedylymo ara’ kewândymy Deus”

kely myakâwândy Davi.

44Davilâ myakâwândy Messias tywymâryem awyly agueim. Awylygue kiuntuly âdaunlo kulâ uguondo keba awyly. Messias tynrenseim kuru awyly xutuwâdaungâ, Davi takaze — kely Jesus.

Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo wâgâ Jesus aguehobyry

(Mt 23.1-36; Mc 12.38-40)

45Aituo myani kurâdo indatoem, Jesus aguely tynynonro modoram:

46— Tonomeguelâ itaungâ, Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo aito ara amipyra mitomoem. Koendonro aramo wâne, koendonro kebamo olâ. Earamopa itaungâ. Kurâ domodoram tâzehogueoly kulâ izetonro. BOH waunlogue lelâ etyunmo, Deus eynynonroem tawyly tienehon-homoem. Âdykâlâ kurâdo âtâdyguyho einkâ takaduomo, mâkâ modo tâdaenkudyzemo, tynrendysemo warâ inanry. Âtâ tâdâtâdyguyho odaji tâtâduomo, tâgareim ekado wâgâ lelâ ekadylymo, arâ lâpylâ âty mododâ. 47Pekodo pypâ modoram aguelymo inanry: “Xinalâ ise âsejiguymo eni, tusonebama âmaemo” kelymo. Isejiguymo turâem tientomoem kulâ nhenokudylymo. Deus agâ adâkedaymo, imeâgâemba kehoem aguelymo, koendâ tâgaromoem kulâ. Awylygue ise Deus nhenagazedylymo, eagonrodo takaze kehoem — kely myani Jesus.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index