Search form

Lucas 24

Jesus kurâem itondobyry

(Mt 28.1-10; Mc 16.1-10; Jo 20.1-10)

1Domingo pealâ myani pekodo modo Jesus eguepybyry etadâdobyryram idâlymo. Uriza tyânrângueim tiontaymby modo nhadylymo. 2Saintybyem myani, tâtagueim enahun-ho tuhu imâsedo ejikeybyem awyly nhedylymo. 3Tâwânsemo myani tâtagueim odaxi. Âwântybyem myani Kywymâry Jesus eguepybyry târâpa awyly nhedylymo. 4Toenzepa myani âseguâdâdylymo. Iwaunkymo ume myani azagâ uguondo+ âepanâguely eyanmo, tohozeleingue kehoem tâtyeim. 5Pekodo modo âseanedyly myani; toenzepa lelâlâ myani âseanedylymo. Tyanumogue uguondoram MYK nipyramo myani, enagozeybymoem lelâ. Aituo myani uguondo modo aguely:

— Kurâem itondyby kâduiwâtaundâ iguewâtyby modo ejidydâ. 6-7Tarâ inkâba mâkâ. Ipa, kurâem nitondai. Saguhoem Galileiadâ agâmo tatay aguehobyry enanâguewâdaungâ: “Urâ Uguondo Kaynâpa Âetyby tumunreim modo emaxi âzegameoze urâ. Iemakâjizemo, ienagazezemo. Yakâjizemo kruz onwa, yiguehoem. Igueze urâ. Azagâ+ emedyly idyly wâgâ olâ ise kurâem witondyly” kehobyry — kelymo myani.

8Aguehobyry nhenanâguely myani pekodo modo. 9Tâtagueim odayba egaselymo. Odopâdylymo. Saintybyem myani akaemo onze lelâ Jesus eynynonro modoram, kurâ domodoram warâ nhegatulymo, idânârâ tientybymo ara.

10Asaemo: Maria (Magdala donro), Joana, Maria (Tiago ise), eagonro pekodo modo warâ myani Jesus eguepybyry etadâdobyryram idâypy. Tientybymo ara, tindatybymo ara warâ myani akaemo nhegatulymo. 11Pekodo modo aguely indadylymo. Neinwâmpyramo olâ myani, kewâdylymo kulâ waunlo ara awylygue. 12Pedro olâ myani saudyly. Tâgase kehoem idâly Jesus eguepybyry etadâdobyryram. Saindyly. Koendâ târâ tientoem âzewyly. Ituwyn-hobyry lelâ nhekyly. Aituo myani tâpaunzeze odopâdyly tâtyam.

— Iwerâ ise-ro? Âdaituo kuruka arâ aidyly? — kely.

Emaúsram idâwâni modoram Jesus âepanâguehobyry

(Mc 16.12-13)

13Pekodo modo, “Jesus kurâem nitondai” kehobyry iguandyly ume myani azagâ uguondo Jesus nhapyguenibyry modo tuhuru wâgâ idâlymo Emaúsram. Dez kilômetros awârâem Jerusalémdâpa awyly. 14Idânârâ Jesus agâ aitaymby modo wâgâ, pekodo modo nhegatuyby wâgâ warâ xunâgumo. 15Awârâ wâgâ tunâgue idâlymo ume myani Jesus saindyly iopajimo. Eagâmo idâly myani. 16Nhedylymo wâne, mâkâem awyly nutubamo olâ myani. Jesuslâ awyly nutubamo. 17Aituo myani Jesus eyanmo aguely:

— Âdyka ânwa oze âunâgomo? — kely.

Uguondo tagâ aguely tindatuo myani epagudylymo, tytynre kehoem.

18Aituo myani Cleopas aguely:

— Jerusalémdâ aitaymby modo wâgâ kulâ enra xina xunâgu. Âmâ kulelâ keanra xirâ modo wâgâ âdy xutudânry! — kely.

19Aituo myani Jesusram adapâigueolymo:

— Âdyka amyguehomo? — kely.

In-hogulymo:

— Jesus Nazaré donro aietobyry wâgâ enra xina aguely. Deus eynynâ agueim keankâ mâkâ. Uguondo anhetânry aieni keankâ mâkâ, Deus anhekyly aieni warâ. Koendâ keankâ Deus wâgâ kurâdo nhenomedâdyly. Deus, kurâ domodo alelâ keankâ nhomazeânguyly, adienkylygue, adâkehogue warâ. 20Kywymâry modo olâ keankâ izepa. Awylygue keankâ kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, eagonro pymâ modo warâ nhegamelymo pymâ Romadâpa ingonotyby emaxi. Pymâ Roma donro induakeyby nakâjien-ho kruz wâgâ iguehoem. 21Mâkâlâ wâne keankâ xina israelita domodo tânagazeni modo emaymba tâmakeinhe nhutuly. Kopaelâgâbygueduo olâ keankâ iguely.

22— Toenzepa olâ iwerâ xina âseguâdâdyly, unâ âkelo tindatobyry wâgâ. Iwerâ pealâ pekodo modo nâtyagui Jesus eguepybyry etadâdobyryram. 23“Eguepybyry târâpa” keanrymo olâ-ro warâ. Nodopâdaimo. “Anju kaynonro nâepanâgueagui târâ. Xina agâ agueakimo” keanrymo. “Jesus kurâem nitondai” keanrymo xinaram warâ. Warâ enra pekodo modo xinaram nhegatuly. 24Awârâ tindapygueduo, eynynonrobyry ewy nâtyagui Jesus eguepybyry etadâdobyryram. Koendâ kuru pekodo modo aguehobyry ese. “Ipa târâ eguepybyry” keanrymo olâ — kely Cleopas.

25Aituo myani Jesus aguely eyanmo:

— Tahule âdy einwânni kebalâ mataunaze! Saguho Deus itaumbyry egatuwânibyry modo aguehobyry mâinwândylymo-ro watay, akaemo pekodo modo aguehobyry tâinwânse tâise âmaemo. 26“Âsenagazedyly, iguely warâ ise Deus Ingonotyby” tâkeze myakâwâm saguho modo Deus itaumbyry egatuwâni modo. “Kurâem itonze warâ. Deus enado ise xynru, Deus tagâ eon-honru âzekiba ienehonze” tâkezemo myakâwâm — kely Jesus.

27Idânârâ tywâgâ, Deus itaumbyry awo wâgâ inweniby koendâ kehoem nhegatuly myani. Moisés, Deus eynynâ aguewâtyby modo lâpylâ warâ, tywâgâ inwenibymo, koendâ kehoem nhegatuly myani.

28Emaús iwaguepa saindylymo myani. Jesus sakadyly lelâ waunlo ara enanajimo. 29Aituo myani idâdysebamo aguelymo:

— Xina agâlâ ikâ; kogonekâ awârâ, iguandyly ise — kelymo.

Aituo myani Jesus mâkâ azagâ tagonropyry agâ etymo odaji egawândyly. 30Âwinduase ekadylymo myani. Jesus pão nhanâdyly. Deus agâ aguely myani:

— Tuomare xina, pão mâunduhobyry wâgâ, Pabai — kely.

Deus agâ agueypyem myani pão nhepajiwâdyly; mâkânra, mâkânra warâ nhuduly. 31Pão nhuduly ume kulâ myani mâkâ uguondo Jesuslâ awyly nhutulymo. Akaemo tutuduo myani âtygaguely. 32Aituo myani akaemo azagâ aguelymo:

— Ânwa oze kydatay, Deus itaumbyry agueduo toenzepa kuomazeaguilâ — kelymo.

33Aituo myani saudylymo inepa kehoem. Jerusalémram odopâdylymo. Saintybyem myani idâlymo Onze lelâ Jesus eynynonrobyry modo, kurâdo Jesus einwânni modo warâ âtâdyguyhobyryam. 34Akaemo azagâ saintybynra aguelymo myani:

— Kywymâry kurâem nitondai lelâlâmy! Igueypyem inkâba. Kurâem nitondaimy! Simão netai — kelymo myani.

35— Tutuzelâ xina! Xina netai lâpylâ! Xina Emaúsram idâday, uguondo nâepanâgueagui. Xina agâ Emaúsram nâtyagui warâ. Kywymâryem awyly xina nutuagui, pão nhepajiwâday — kelymo myani.

Jesus tynynonro modoram âepanâguehobyry

(Mt 28.16-20; Mc 16.14-18; Jo 20.19-23; At 1.6-8)

36Nhegatudaymo myani Jesus âepanâguely eyanmo.

— Koendâ lelâ âmaemo — kely.

37Tientuo myani adapâendylymo, âseanedylymo warâ. Jesus egadopyry kulâ waunlo ara enanajimo. 38Jesus olâ myani eyanmo aguely:

— Tâseanezeba itaungâ. “Jesus egadopyry awâkâ” tâkewâzeba itaungâ. 39Urâlâ urâ! Etaungâ iemary, uhuru warâ. MÂʼ ietaungâ, kadopâemba wawyly mâetomoem, kurâem wawyly mâinwântomoem warâ. Igueypy egadopyry mawânkâ tunrempa, tybyguepa warâ xara ietomo ara — kely myani.

40Agueypyem myani tâmary, tuhuru warâ nhenehonly. 41Mâkâlâ kuru awyly neinwâmpyramolâ. Takalaguemolâ warâmo wâne myani, toenzepa olâ iomarumo, ekuâgumo lâpylâ warâ.

Aituo myani Jesus eyanmo aguely:

— Âdylâ tâinzeimpe tarâ? — kely.

42Kanra âjihuyby epajigâdyby nhudulymo. 43Enanaynmolâ kanra âjihuyby nhâdyly. 44Tâwinduapygueduo myani Jesus aguely:

— Yiguely iraynâ agâmo watay, âyanmo augue. “Deus itaumbyry awo wâgâ Moisés ywâgâ inweniby ara ise awidyly. Deus unâry egatuwânibyry modo ywâgâ aguehobyry ara ise awidyly. Deus xurâem tygâtuneim modo ywâgâ inweniby ara ise awidyly” ugue wâne-ro — kely Jesus.

45Warâ Deus aguehobyry nhutuen-honly; nhangahumo odaji nhedyly. 46Aguely:

— Warâ inwenibyem awyly: “Deus Ingonotyby âsenagazeze, igueze warâ. Azagâ+ emedyly idyly wâgâ olâ ise kurâem itondyly” kely. 47“Tâinkâ lelâba ise einwânni modo xunârybyry egatuze idâly. Aguezemo: ‘Inakanhe kulâ amidylymo wâgâ âjityendaungâ. Deus izepa ato aiedyly imowâdaungâ. Arâ ise Deus inakanhe mitomobyry nhygakely, Ingonotyby tâinwânse mawylymogue’ kezemo. Jerusalémdâ ise nhegatulymo adaguly, ilâpyryem ise tâinkâ lelâba-ro warâ” warâ inwenibyem awyly. 48Âmaemo awidyly enipyry modo, auguely idanipyry modo warâ, aituo xirâ modogue kurâ domodoram aguewâtaunda. 49“Yspiritury igonose urâ” nygue Deus. Urâlâ ise Deus “Igonose urâ” kehobyry igononi. Deus eydâpa ise ywâgâ amyguehomoem on-honrumo eneni âewyly. Saindyly ara tarâ xidadâdâlâ itaungâ — kely Jesus.

Jesus Deus eydâ atoram âkuhobyry

(Mc 16.19-20; At 1.9-11)

50Aituo myani Betanianra idâlymo Jesus agâ. Târâ tâmary IUK ienipyryem aguely myani:

— Pabai, eagâmolâne ikâ, âda kâienehomo warâ — kely.

51Adâkely umelâ myani Jesus eydâmopa âxiguely. Eydâ tatoram Deus nhalokuândyly. 52Awârâ modo tindatuo, tientuo warâ myani aguelymo:

— Koendonro mâkâ Jesus! Deuslâ mâkâ! Ânguy mâkâ emyenro lâpeba! — kelymo, tiynrentomoem.

Ilâpygueduo myani tuomamune odopâdaynlymo Jerusalémram. 53Kopaelâgâembaba myani idâlymo Deus etyram. Târâ Deus koendonroem awyly wâgâ aguelymo, igâkymo iwâgâ warâ.

Alâ kulâ.

Lucass

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index