Search form

Lucas 7

Jesus sodadu domodo iwymâry agâ tâwaneim ewânu ume kua nhetobyry

(Mt 8.5-13)

1Akaemo kurâdo agâ agueypyem Jesus idâly xidadâ Cafarnaumram. 2Tâlâ myani mârâ xidadâdâ sodadu Roma donro iwymâry. Tâlâ lâpylâ myani eagâ tâwaneim mâkâ ize ato kuru. Toenzepa myani mâkâ tâwaneim ewânu iguezeseaji kehoem. 3Aituo myani sodadu iwymâry “Jesus kurâdo kua nhedyly” kely indadyly. Awârâ tindatuo myani judeu domodo iwymâry ewy ingâsedyly. Eyanmo aguely:

— Jesusram ekadaunda wao, yagâ tâwaneim kua iese âetoem — kely.

4Aituo idâlymo Jesus agâ agueze. Eagâ toxioduomo, aguelymo mâkâ sodadu iwymâry aguehobyry. Myarâ idâhoem nhekazezedylymo. Aguelymo:

— Uguondo koendonro mâkâ. Toenzepa xina izetonro mâkâ. Nhekadyby aieta wao. 5Roma donro wâne mâkâ, kurâ judeu domodo izetonro olâ mâkâ. Mâkâlâ keankâ âtâ itânehonrim, xina Deus wâgâ agueze âtâdyguyho — kelymo Jesusram.

6Aituo Jesus eagâmo idâly. Âtânra saindylymo ume, sodadu iwymâry tataen-ho modo ewy Jesusram agueze ingonodyly.

— “Pymâ, âdy mâkeba urâ, ietyram mâwântoem. 7Toenzepa ton-honreim âmâ, agâ tunâgueim mâkeba tâise urâ. Ton-honreim âmâ. Iwague endaylâ yagâ tâwaneim kua itoem amyguely watay, kua ise lelâ merâ. 8Ywymâry modo aguely tâinwânse urâ. Tyzodadugue lâpylâ urâ yeinwânni modogue warâ. Kâingonotuo, tâtâze lelâ. Eagonro kâingâseduo, tâese lelâ warâ. Yagâ tâwaneinram ‘Xirâ aiekâ’ ugueduo, inepa kehoem adyese lelâ warâ” keanry xina iwymâry — kelymo ingonotaymby modo.

9Awârâ tindatuo myani Jesus toenzepa kehoem âsewânily, mâkâ sodadu domodo iwymâry toenzepa tâinwândyly tiuntuduo. MYK idyly. Aguely mâkâ kurâdo tyampygueni modoram:

— Eagâ tâwaneim kua kânhedyly tâinwânse mynra mâkâ uguondo. Ânguy yeinwânni kâentaymba urâ mâkâ Roma donro yeinwânto ara kehoem. Kypemugudo israelita domodo duay kuru ânguy yeinwânni lâpeba mâkâ ara! — kely Jesus.

Iwague endaylâ myani Jesus aguely:

— Kua ikâ — kely.

Agueduo, uguondo kua idyly. 10Sodadu iwymâry eataen-ho modo odopâdyly etyram. Saintybyem mâkâ tâwâneimbyry kua itybyem nhedylymo.

Jesus pypâ imery igueypy kurâem nhetondobyry

11Mâkâ uguondo kua ienipyryem ine nipyralâ, Jesus idâly xidadâ Naimram. Eynynonro modo, toenzepa kurâ domodo warâ idâlymo eagâ. 12Xidadâ odaxi tâdâwânto iwaguepa ataymo, Jesus âguedy epyâdoram sani modo nhodylymo. Pypâ imery tokaleom myani mâkâ âguedy. Toenzepa myani kurâdo mârâ xidadâ odano modo igueypy nhapygue idâlymo. 13Isebyry tientuo toenzepa myani Jesus intyendyly. Aituo aguely:

— Tuogunrepa ikâ — kely.

14Agueypyem myani iwaguepa saindyly. Mâkâ igueypy sawo MÂʼ nhedyly, sani modo epagudoem. Aituo myani epagudylymo. Epaguduomo, Jesus aguely igueypyram:

— Kurâem itongâ. Aukâ, salokuzenomo — kely.

15Jesus aguely umelâ kehoem mâkâ salokuzenomo kurâem itondyly. Tawo wâgâpa saudyly, âjitainly alelâ. Jesus aguely isenra:

— Anra âmery — kely.

16Salokuzenomo igueypy, kurâem itondyly tientuo toenzepa kehoem idânârâ âseanedylymo. Deusram aguelymo myani:

— Koendonro âmâ, Deus! Xina agâlâ merâ âynynâ agueim, mâkâ xina emakeze mâingonotyby! — kelymo.

17Idânârâ Judéia eynynâ, tâinkâ iwaguepaom modo eynynâ warâ indataynlymo Jesus Naim donro salokuzenomo igueypy kurâem nhetondobyry.

João Batista tynynonro modo Jesus agâ agueze ingonotobyry

(Mt 11.2-19)

18João Batista Jesus aitobyry egary indadyly. Eynynonro modo eyam egatuim. 19Aitobyry egary tindatuo myani azagâ tynynonro modo ewy ingâsedyly. Eyanmo aguely:

— Jesusram idâwâtaungâ. “ ‘Deus ingonotyby âese’ kehobyrylâka âmâ? Eagonro ise xina inwânwânkyly?” kewâtaunda Jesusram — kely João Batista.

20Aituo Jesusram idâlymo. Saintybyem, aguelymo:

— “ ‘Deus ingonotyby âese’ kehobyrylâ âmâ? Eagonro ise xina inwânwânkyly?” keze João Batista ingonotyby xina. Awârâ mawânkâ tiuntudyze ato — kelymo.

21Saintaymo toenzepa myani Jesus kurâdo tâwânuneim modo kua nhedyly. Kurâdo inakanhe ieni kadopâ nhâkywâdyly. Epy modo nhetoem kua nhedyly lâpylâ warâ. 22Aituo Jesus aguely mâkâ azagâ João ingonotybyram:

— Odopâdaungâ. Mâentybymo, mâindatybymo warâ Joãoram egatuwâdaunda. “Jesus tâwâneim modo kua nhedyly xina nedâ. Epybyry modo koendâ tâense. Adakobâdânrybyry modo tadakobâzemo iwerâ. Tâjimituguelygue tâwânuneimbyry modo itugoenzeybyem. Kydatânrybyry modo koendâ tydasemo. Iguewâtyby modo kurâem tyetonze. Kaikâ modoram Deus xunâry iwâkuru Jesus nhegatuly xina nidadâ lâpylâ. 23Tuomareim ise yeinwândyly imodânry modo!” nygue Jesus. Myguelymo ise Joãoram — kely Jesus.

24Aituo João eynynonro modo odopâdylymo. Idâpygueduomo Jesus aguely João wâgâ kurâ domodoram:

— Agui âmaemo ewy tâtâze keankâ âji âdy peba atoram, João aguely idase. Âdaunloka mâkâ, inanajimo? Etaungâ adapezeinly-ro watay, poji wayam wayam warâ tâzekânize. Myara keankâ João, inanajimo? Âdy pebaom modoram âkelo unâ nhegatuly, âdypeom modoram âkelo unâ nhegatuly warâ keankâ aguely, inanajimo? Ainkâba, tokalelâ mâkâ xunâry. Âdypebaom agâ, âdypeom agâ alelâ mâkâ Deus wâgâ aguely. 25Medâmolâ ety iwogonro iwâkuru keba awyly. Âdypeom xidadâ odano, âtâ imâsedo iwâkurugue tâtyreim warâ mawânkâ âtâ tâjiwogonro tâwâenseim ieni. Âdypeom mâkeba mâkâ.

26— Âdaunlo kuruka mâkâ, âmaemoem? Deus itaumbyry egatuim? Mâkâlâ mâkâ Deus itaumbyry egaturinlâ. Warâ olâ auguely âyanmo. Deus itaumbyry egatuim âdaunlo kulâ mâkeba mâkâ. Idânârâ Deus itaumbyry egatuwâni modo takaze tynreim mâkâ. 27Warâ iwenibyem awyly Deus itaumbyry awo wâgâ: “Anra ytaumbyry egatuim. Waunroenlâ ise merâ kâingonodyly, kurâ domodo nhonse Messias saintodâ” kewândymy Deus. Kurâ domodo yaintodâ nhoniem kehobyry mâkâ João — kely Jesus.

28Jesus aguely eyanmo:

— Uguondo âdaunlo kulâ mâkeba mâkâ João, uguely olâ âyanmo. Tynreim mâkâ, idânârâ saguhoem Deus itaumbyry egatuwâni modo takaze. Mâkâlâ keankâ “Inepa ise Deus Ingonotyby âewyly” kerim. Âdara Deus kurâ domodo iwymâryem idyly awyly koendâ nutuba olâ mâkâ. Iwerâ Deus Ingonotybygue tywymâgueim watay, mâkâ takaze ise xynru. Awârâ xuturim watay, mâkâ takaze ise xynru, tâwâlâ lelâlâ wâne ise âdaunlo kulâ awyly — kely Jesus.

29Pymâ domodo mâkeba myani João aguely ehogueni, âdaunlo kurâdo kulâ, Roma iwymâryem impostu emakewâni modo kulâ warâ. Awârâ tindatuo, toenzepa kurâdo mâkâ xunâry ize idyly. Deus ize ato araba aitybyem tawyly tutuzemo tawylygue. Deus tâinwânseim awyly tutuzemo. Aituo Joãoram batiza âieholymo, Deus eynynonroem tawyly tienehon-homoem. 30Judeu domodo iwymârydo olâ myani, João aguely tindadysebamo, fariseu domodo, Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo warâ. Awylygue myani Deusram nâzemakeoba awylymo, Joãoram batiza nâiehoba awylymo warâ.

31Jesus kurâdo târâ âtâdyguybyram aguely:

— Âdaunloem mawylymo wâgâ agueze urâ, âmaemo xirâ umeno modo. 32Iamimeom tagonrodo taseray âzenanâdogue tâzenanâdyzebaom ara kulâ âmaemo. Tataen-hodo tugoru indyduomo, tâidysebamo. Tataen-hodo itynru ume, tytyrembamo. 33Âdiempa kulâ João Batista âwinduadyly, vinhu nenypa. Warâ awylygue, “Kadopâbeom awâkâ” myguelymo. 34Urâ Uguondo Kaynâpa Âetyby kâwinduadylygue, kadakuilygue warâ, “Idolai awâkâ. Nhuduypymo tâinze, tânyze alelâ. Impostu epywado emakewâni modo, kurâdo inakai modo eataen-ho warâ awâkâ” myguelymo. 35Aguitobyry wâgâlâ Deus xurâem, Deus xurâempa warâ kydâzeholy — kely Jesus.

Jesus Simão etyram âwinduase idâhobyry

36Tâlâ myani uguondo Simão keho. Fariseu myani mâkâ. Jesus ingâsedyly myani tâtyram âwinduase idâhoem. Jesus idâly. Egawântybyem ekadyly tâwinduatoem. 37Tâlâ myani târâ xidadâ oday pekodo inakanhe kehoem aityby. Jesus olâ inakanhe aitobyry modo xygakeimbyryem. Inakanhe adâitobyry modo Jesus nhygakehobyry wâgâ myani mâkâ pekodo eagâ tuomare tawyly tienehondyze awyly. “Kopae fariseu Simão etydâ ise Jesus âwinduadyly” kely tydase myani. Aituo Jesus âwinduatoram idâly. Uriza etary tâwâenseim alabastrogue xygatyby myani tagâ nhakyly urizague tase. 38Egawândyly. Jesus eydâ atoram iwaguepa kehoem idâly. LÂPU idyly. Eogumadyly. Aituo Jesus ihuru inkuily tânugurugue. Tyangahuduguelâ Jesus ihuru in-huguoguely. Ihuru nhonugudyly. Ihuru onwa uriza nhapâdyly. 39Pekodo aidyly tientuo myani Simão aguely tyangahu oday:

— Deus eynynâ agueim mâkeba keanra awâkâ Jesus. Deus Ingonotybylâ-ro watay, tutuze tâise, awâkâ pekodo toenzepa inakai lelâlâ awyly. MÂʼ nâiehowâbyra tâise warâ — kely myani Simão tyangahu odaylâ.

40Simão xunâry tutuze olâ myani Jesus. Aituo eyam aguely:

— Simão, koendâ idakâ. Âdylâ auguedyse watobe urâ âyam — kely.

— Aguekâ lelâ, Ienomedâni — kely.

41Aituo Jesus aguely:

— Tâlâ myani azagâ uguondo, tydinherugueinram dinheru ekanibyry modo. “Ipywaze lelâ xina” kewânmomy. Tokalâ myani imâem kehoem dinheru ekani, quinhentas moedas pratagueto lelâ. Eagonro myani âdiempalâ nhekadyly, cinquenta moedas prataguetolâ. 42Akaemo azakâlâ olâ myani, tienkadyby ebyry nudupamo, âdy peba tawylymogue. Aituo dinheru xuduimpyry aguely azakâlâam: “Âdainkâba. Enanânehonze lelâ urâ awârâ” kely azakâlâam. Aituo, mâkâ azakâlâ tâpywabyra ato nhenanânehonly — kely Jesus.

Aituo Simão nhapâiguely:

— Âdaunloka mâkâ ewy ogondarymo enanânehonze lelâ urâ keduo, mâkâ agueypy iwyneni kuru, imâem tugondagueim, imâemba tugondagueim? Âdara inanaji, Simão? — kely.

43Aituo Simão in-hoguly:

— Mâkâ imâem tugondagueim — kely.

— Iozelâ mihoguagui — kely Jesus.

44Jesus MYK idyly pekodoam. Simãoram agueondyly:

— Metai merâ pekodo anhekyly. Amânhetyby takaze kehoem merâ pekodo ayedyly; ywynedâ kuru tawyly nhenehonly, xurâem agânhetyby wâgâ. Kâzewenryem adakobâni aieto ara ayepyra enra âmâ. Ity odaji iegawâmpygueduo, agâ tâwaneinram uhuguoguehonwâbyra enra âmâ. Merâ olâ tânuguruguelâ kehoem uhuru nigokeagui. Tyangahudugue uhuguogueagui warâ. 45Yaimpygueduo, wonugubyra enra âmâ. Merâma uhuru ionuguzezelâ. 46Âdiempalâ azeiti yangahu onwa mânhepyra enra âmâ. Merâma uriza tâwâenseingue kehoem uhuru niârânzeântai. 47Warâ âyam auguely, Simão. Toenzepa yagâ tuomaru nhenehonly merâ pekodo, idânârâ inakanhe aitobyry modo kâyngakeduo. Imâem inakanhe aitobyry kâyngakewâdyby modo, imâem lâpylâ aidylymo urâem ywynedâ tawyly tienehon-homoem. Imâemba kulâ inakanhe aitobyry kâyngakewâdyby modo olâ imâemba kulâ urâem aidylymo — kely.

48Ilâpyryem myani Jesus aguely pekodoram:

— Idânârâ nhutuhomoem, saguhoem inakanhe amitobyry modo xygakeimbyryem wawyly, augueondyly. Inakanhe amitobyry modo xygakeagui — kely.

49Târâ eagâ âwinduataynrim modo aguelymo:

— Idataungâ! Arâ aguepa tâise awâkâ. Deus lelâ inakanhe aguitobyry modo xygakeim, âdaunlo kulâ mâkeba — kelymo.

50Jesus olâ pekodoram aguely:

— Yeinwândylygue, enra imakely. Agâlâ ise Deus nheniem — kely.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index