Search form

Marcos 11

Jesus Jerusalémram saintobyry

(Mt 21.1-11; Lc 19.28-40; Jo 12.12-19)

1Âtâ anary Betfagé, Betânia warâ Jerusalém iwaguepaonram myani Jesus, tynynonro modo, kurâ domodo warâ agâ saindylymo. Iwy Se Oliveira Ekadâ epagudylymo. Myarâ saintybyem Jesus tynynonro ewy azagâ waunroem ingonodyly. 2Wakely eyanmo:

— Idâwâtaungâ mârâ âtâ anary iwaguepaonram. Myarâ aindylymo umelâ ise jumentinhu ekâjiby mâendylymo. Ânguy âkuhobyry keba mâkâ. Ekâjiguewâdaungâ; enetaungâ xarâ. 3Ânguylâ apâiguelymo: “Âdaituoka jumentinhu mandylymo?” kely-ro watay, “Kywymâry merâ izetonro. Inepa olâ ise nhopânehonly” myguelymo lelâ ise — kely Jesus.

4Myarâ idâypyem jumentinhu kuoho ekâjibyem nhedylymo. Aituo nhekâjiguelymo. 5Aidylymo tientuo, tonlo modo aguelymo:

— Âdaituoka mâenkâjiguelymo? Iguymo mâkeba awâkâ — kelymo.

6Jesus tyam aguehobyry ara myani aguelymo:

— Kywymâry merâ izetonro. Inepa olâ ise nhopânehonly — kelymo.

Aituo tonlo modo aguely:

— Âdainkâba. Sataungâ lelâ — kelymo.

7Jumentinhu nhadylymo Jesusram. Saintybyem myani tygaparyguelâ jumentinhu inkawendâdylymo. Aituo Jesus jumentinhu onwa âkuly. 8Toenzepa kurâ domodo tâty BOH waunlo ânwa oze, PO PO tyesemo myani Jesus idâwaym. Tâlâ pylâ myani wakuri sary tiantâwâdyby modo onro onwa PO PO ieni modo, tynrense tawyly tienehon-homoem, pymâ ton-honreim idâwaym adâitomo ara. 9Waunroem idâwâni modo, âgânâ idâwâni modo warâ adaenkelymo adaguly:

— Hosana Deus! — kelymo. (“Tohoguezeim Deus” keze aguely.)

— Tohoguezeim kuru awâkâ Deus eon-honru enehonze âeni!

10Ton-honreim âmâ!

Xina iwymâry ise âmâ!

Davi pymâem atobyry ara ise pymâem mawyly!

Hosana Deus kaynonro

— kelymo.

11Jesus Jerusalém ijidadâry odaji saindyly. Saintybyem, Deus ety odaji egawândyly, nhenuagaendyly. Enuagaenibyryem, egasely. Betânia anaxi odopâdyly doze tynynonro modo agâ, iguandyly awylygue.

Jesus figueiraram, “Iwiseondaymba ise âmâ” kehobyry

(Mt 21.18-19)

12Kopaelâgâem Jesus, tynynonro modo agâ odopâdyly Betânia donropyryem Jerusalémram. Tâwinze myani Jesus. 13Iwague endaylâ figueira nhedyly, tarygoengue kehoem. Tâwise-ro waunlo ara, enanaji, tarysely agâlâ ewiseim mawânrâ figueira. Aituo eyam iwaguepa saindyly. Ewily sasegâze wâne, tâwiseba olâ, âdaunloenlâ ipa lelâlâ, ewiseho umeba awylygue. 14Aituo Jesus figueiraram aguely:

— Iwiseondaymba olâ ise âmâ. Ânguy iwily neinhotaymba ise — kely.

Eynynonro modo Jesus aguely idamâmomy.

Jesus ânguydo imeom vende ieni modo Deus ety odaypa nhegaseândobyry

(Mt 21.12-17; Lc 19.45-48; Jo 2.13-22)

15Figueiraram agueypyem Jesus, tynynonro modo agâ Jerusalémram saindylymo. Saintybyem, Jesus egawândyly Deus ety idaseraji. Âdydo imeom vende ieni modo târâ aidyly tientuo nehoguebyra, kurâdo nhenokudylymo kulâ awylygue. Aituo tyewiâse kehoem idânârâ sanâni modo, vende ieni modo warâ nhegaseândaynly. Dinheru troca ieni modo iwenzary nhamunedyly, papa vende ieni modo xurery nhamely idyly.

16— Xirâ âtâ âwankuem kâietaundâ. Âsejiguymo xirâ taseragâ kadakobâdaundâ. Idâwâtaungâ. Igasewâdaungâ tarâpa — kely.

17Egaseânimobyryem eyanmo aguely:

— Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem: “Xirâ iety idânârâ kurâ domodo yagâ agueho xirâ” kewândymy Deus. Kurâ domodo mâenmagazedylymo kulâ olâ. Ânguydo imeom Deusram tiunduly nhanâdylymo watay, toenzepa mâenwâentanâdylymo. Dinheru âmaemoenlâ mânhedylymo. Deus ety, tâmagazeim modo otoendoem mânhedylymo kulâ — kely Jesus.

18Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo warâ Jesus aguely idamâmy. Jesus agâ iewiâpadylymo myani. Jesus anhekyly lelâ kurâdo nhehogueguyly, aguely lelâ inwantagueguylymo warâ awylygue. Awylygue âdara Jesus tyâly awyly wâgâ tyangahu oday xunâzelymo.

19Iguandyly ume Jesus, tynynonro modo agâ Jerusalémdâpa idâlymo.

Figueira iladobyry

(Mt 21.20-22)

20Emetuo Jesus, tynynonro modo agâ odopâdyly Jerusalémram. Jesus, “Iwiseondaymba ise âmâ” kehobyry figueira einkâlâ myani sakadylymo, todopâdaymo. Igueypyem lelâ mârâ se nhedylymo. Iwindy agâ kehoem warâ iladybyem awyly. 21Tientuo, Pedro nhenanâguely Jesus mârâ figueiraram aguehobyry. Aituo Jesusram aguely:

— Egâ figueira, Pymâ. Kopaelâgâ kulâ keankâ “Iwiseondaymba ise âmâ” myguely eyam. Ipa iwerâ, idânârâ kehoem iladybyem awyly — kely Pedro.

22Aituo myani Jesus eyanmo aguely:

— Toenzepa Deus einwântaungâ. 23Deusram mâenkadybymo aidyly tâinwânse âmaemo watay, adâise lelâ. Tâinwânse lelâlâ âmaemo watay lelâ olâ ise aidyly. Amânhetomoem on-honrumo kâunduypygue idânârâ aiese lelâ âmaemo. Xirâ iwyram, “Âxiguegâ; paikaji adamegâ” myguelymo watay, tâjidydâpa tâxigueze tâise, paikaji tadameze warâ. 24Deus agâ amyguelymo, tâinwânse kehoem amyguelymo watay, xuduze lelâ. Arâ amyguelymo watay, mâenkadybymo aiese lelâ. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato. 25Deus agâ amyguedaymo, âkelomo agâmo inakanhe aitobyry enanânehonwâdaungâ, Kunwym Deus inakanhe amitomobyry nhygakehoem. 26Âkelomo aitobyry mâenanânehomba âmaemo-ro watay, inakanhe amitomobyry Kunwym Deus nygakewâbyra ise, mâenkadybymo nudupa ise warâ. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely Jesus.

Deuslâ Jesus igononi, âdaunlo kulâ mâkeba

(Mt 21.23-27; Lc 20.1-8)

27Jesus, eynynonro modo warâ Jerusalémram saintondylymo. Saintybyem, idâlymo Deus ety odaji. Taseragâ myani Jesus adakobâdyly. Jesus târâ atay, kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo, uguondo tâgareim modo warâ iopaji idâlymo. 28Aituo nhapâiguelymo:

— Ânguyka tarâ Deus etydâ arâ amitoem agueim? — kelymo.

29Aituo Jesus in-hoguly:

— Apâiguelymo lâpylâ ise. Uhoguduomo, ânguy ugononibyry awyly agueze urâ — kely.

Aituo aguely:

30— Ânguyka ani João Batista, inakanhe adâitobyry wâgâ âjityendyby modo batiza nhetoem agueim? Deuslâ? Âdaunlo uguondo kulâ? Uhoguwâdaungâ wao — kely.

31Aituo aguelymo:

— Iwerâ ise-ro? Âdara kuru ise kin-hoguly? “Deuslâ agueim” kykeduo, “Âdaituo pylâka João aguehobyry mâinwâmpyra mawylymo?” keze. 32“Uguondo kulâ ani João aitoem agueim, Deus mâkeba” kykeduo, kurâ domodo kagâ iewiâpazemo — kely pymâ domodo.

João Batista, Deus itaumbyry egatuin-em igonotyby awyly tâinwânse mawânkâ myani kurâ domodo. Awylygue “Deus mâkeba igononi” keze eanumo.

33Awylygue in-hogulymo:

— Xina nutuwâbyra ânguy João batiza nhetoem agueim awyly — kelymo.

— Arâ atayma auguepa lâpylâ ise urâ, ânguy xirâ agânhetoem ugononi awyly-ro — kely Jesus.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index