Search form

Marcos 12

Tâwanuneim modo koendâpa aitobyry wâgâ Jesus unâ nhegatuhobyry

(Mt 21.33-46; Lc 20.9-19)

1Ilâpyryem Jesus tonlo modo kurâdoram agueondyly. Enomedâzemo unâ nhegatuly:

— Tâlâ myani uguondo uva etâdybybeom. Aituo uva ejidy nhahodânehonly tuhu imâsedo modogue. Onwâgâ tâtagueim nhesaguehonly, uva ekuguehoem tâjihurugue, vinhu xygatoem. Âtâ imeimbyry kaynâ olâ-ro waunlo aienehonwânmy tâmagazeim saindyly enuagaendo, ânguydo imeom nady saguwâni modo enuagaendo warâ. Ilâpyryem myani uva ejidy etaynrim modope nhedyly. Warâ myani eyanmo aguely: “Ypi mâendylymo-ro watay, uva xutuduo, epajigâze urâ agâmo” kely. Koendâ lelâ myani arâ âjihogulymo. Aituo myani idânârâ nhonipyryem, âtâ anary iwaguenonra idâly.

2— Uva ekaunâdo odaji ituo myani tâmary ingonodyly akaemo tâwaneim modoram, turâ emakeze. 3Aituo ingonotyby idâly âpa ezaji. Saintuo, tâzenagazeozemo myani uva ejidy etaynrim modoram. Sawâmâmomy, sapioguwânmomy warâ. Aguelymo: “Idâ. Xina âdy nuduwâpyra ise âpa ezary sodoram” kelymo. 4Saguho âdy peba odopâduo myani uva sodo eagonro tâmary ingonotondyly wâne, nhekaunâdybymo ewy turâ emakeze. Âpa ezary etaynrim modo olâ myani mâkâ tânagazezemo, tyangatainzemo, kywypadoem kulâ adyesemo warâ. Âdy nudupamo myani âpa ezary sodoram. 5Aituo myani eagonro ingonodyly myarâ âpa ezaji. Tâwanuneim modo nhâlymo lelâ. Alâ pylâ myani eagonro modo aiehowâdyly. Toenzepa kehoem nhapiogulymo. Eagonro modo nhâlymo.

6— Alâ tâmary ingonokyly peba idyly. Imery inwyneguyly kulelâ idyly. Alâ ingonodyly. “Merâ ymery tokaleom awylygue âda nientaymbamo ise” tâkeduo, ingonodyly. 7Sodo imery saindyly umelâ, âpa ezay tâwanuneim modo âjigue aguelymo: “Uva sodo imery mâkâ âeni. Tunwym igueduo, mâkâ ise ipibyry sodo. Kydyânrene, nhunwym ipibyry kurâenlâ itoem” kelymo.

8— Aituo myani mâkâ uva sodo imery nhawâdylymo, nhâlymo, eguepybyry nhamelymo âpa ezayba — kely Jesus.

9Aituo Jesus adâkely idani modo nhapâiguely:

— Âdyka ise mâkâ uva sodo akaemo âpa ezary eni modoem anhekyly? Agueze urâ âyanmo. Todopâduo, uguondo modo xyâwâse mâkâ sodo. Eagonro modo ise mârâ uva ejidy eniem nhekyly-ro warâ. 10Deus itaumbyry awo wâgâ iweniby mâintaimbymo enanâguewâdaungâ:

“Tâlâ myani tuhu imeâgâkeba, âtâ itâdo.

Idânârâ itâdaynrim modo mârâ tuhu tâensemo,

mârâgue âtâ tintâdyzebamo olâ.

Deus xurâem olâ mârâ tuhu tywyneim kuru!

11Kywymâry Deus induakeyby olâ mârâ tuhu, âtâ itâdoem.

Deus anhetyby idânârâ iwâkuru kurâem!”

warâ iwenibyem awyly — kely.

12Pymâdo, âpa ezary eni inakai wâgâ unâ tindatuo, toenzepa iewiâpadylymo. Tywâgâ aguely awyly nhutulymo, Jesus izetonro keba tawylygue, tâwaneim modo âpa ezary sodo imery izepa atomobyry ara.

Awylygue Jesus tientadânehondyze idylymo, tyâen-hon-hoem. Âjigue aguelymo:

— Iweâ lelâlâ kianwânehonly watay, kurâdo kagâ iewiâpaze — kelymo âjigue.

Awylygue myani Jesus âdara niepyra awylymo ilâenlâ, nhodokelymo lelâ.

Impostu epywadyly wâgâ Jesus nhapâiguehomobyry

(Mt 22.15-22; Lc 20.20-26)

13Mârâpygueduo judeu domodo iwymârydo aguely fariseu domodo ewyram, Herodes eynynonro modo ewyram warâ:

— Idâwâtaungâ Jesus agâ agueze. Moisés inweniby wâgâpa kulâ aguehoem ise amyguelymo — kelymo.

14Saintybyem igonotaymby modo Jesusram aguelymo:

— Pymâ, konokuni keba mawyly, tutuze xina. Deus ize ato wâgâ âkealâ xina mâenomedâdyly. Iozeno lelâ amygueho, ânguy izepa awyly umelâ. Pymâdo tynrenseim modo ize ato amânhetoem kulâ amygueho mâungukewâbyra âmâ. Awylygue âdara impostu epywadyly wâgâ mâuntuly wao xinaram aguekâ. Moisés inweniby ara, koendâ pymâ Roma donro César-ram impostu epywadyly? Koendâpa? — kelymo.

15César tiunâguedoem kulâ tapâiguelymo awyly xuturimbyryem olâ myani Jesus.

Aituo aguely:

— Inra esagueyby odaji wâne ânguylâ ihuguely myara wâne ienokudyze mawylymo. Moeda enetaungâ, kâentoem — kely.

16Aituo moeda nhadylymo, nhudulymo, Jesusram adapâigueolymo:

— Ânguy emydy ekudoka xirâ wogonro? Ânguy ezedyka iwâgâ iweniby warâ? — kely.

Aituo in-hogulymo:

— Roma donro kywymâry César ezedy, emydy warâ — kelymo.

17Aituo Jesus aguely:

— César xurâ, Cesaranlâ xuduwâtaungâ. Deus xurâ, Deusranlâ xuduwâtaungâ warâ — kely.

Jesus aguely tindatuo Jesus enokuze kewâtyby modo âseguâdâdylymo. Âdara tienwentâdo nutuba tâituomo.

Iguewâtyby modo kurâem itondyly wâgâ nhapâiguehomobyry

(Mt 22.23-33; Lc 20.27-40)

18Saduceu domodo ewy Jesus agâ âtunâgueze idâlymo myani. Iguewâtyby modo kurâem itondyly einwânni keba akaemo. Jesus iopaji saindylymo. Aguelymo:

19— Idakâ, Pymâ. Moisés ezewenry tutuzelâ âmâ, iweâpa kydamudoram inweniby: “Uguondo tywydy namypalâ iguely-ro watay, iukonobyrylâ nohogüim iwydypyry agâ, imezeândoem. Aituo iamudo iazeypy, igueypy imeryenlâ âdutuoly” kelype. 20Xina olâ ise warâ nhegatuly. Tâlâ myakâwâm sete lelâ uguondo modo âjiwaigoruem, âjiukonoem waunlo. Iwaigorumo ohogüinly myakâwâm. Tywydy namypalâ iguely. 21Iukonobyrylâ myakâwâm ohogüinrim pypâ agâ. Mâkâ lâpylâ myakâwâm tywaigoru iwydypyry namypalâ iguely. Azagâ tokalâ ietomo iukono ohogüinly myakâwâm pypâ agâ. Mâkâ lâpylâ iguewâm, tywaigoru iwydypyry namypalâ. 22Tywaigoru iwydypyry namypalâ lâpylâ myakâwâm quatro ietomo, cinco ietomo, seis ieto, sete ietomo warâ iguewâdylymo. Sete uguondo lelâ myakâwâm mâkâ pekodo agâ ohogüimby. Idânârâ mâkâ uguondo modo iguewâpygueduo myakâwâm, pekodo iguely lâpylâ.

23— Xirâ xina apâiguedyze ato. Âkealâ kuru igueypy kurâem itondyly watay, âdaunlo uguondo akaemo sete ewy iwydyenka ise mâkâ, kurâem itonduomo? Idânârâ akaemo sete lelâ iwydyem ityby mawânkâ! — kelymo.

24Aituo Jesus in-hoguly:

— Iozepa kulâ âunâgumo! Deus itaumbyry awo wâgâ iweniby mâuntuba kuruka âmaemo! Âdydo imeom aiese Deus ton-honre awyly, mâuntuba gâlâ âmaemo. 25Iguewâtyby modo kurâem itonze lelâlâ, nigueompyra tâitomoem. Anju domodo nohogüinwâbyra. Alâpylâ iguewâtyby modo, kurâem itonduo, nohogüin-ondaymbamo ise.

26— Iozeno kuru iguewâtyby modo kurâem itondyly, kely mâintaimbaka minasemo. Enanâguewâdaungâ Moisés inweniby igueypyem kurâem tâjitondyly wâgâ, se imeimbyry niadupalâ tyatygueindâ Deus aguehobyry: “Deus urâ, Abraão, Isaque, Jacó warâ iDeusry; tarâlâ akaemo ywâgâ” kewândy Moisésram. 27Kurâdo enanaji olâ Deus einwânni iguewâtyby modo, iguewâtybyem lelâlâ. Deus xurâem olâ akaemo igueypyemba, târâlâ akaemo Deus eydâ atodâ. Arâ aguehobyry wâgâ Deus einwântaynrim modo nigueompyra awyly kiuntuly. Ioze inkâba awârâ “Igueypy kurâem nitombyra” myguelymo — kely Jesus.

Deus aguiendyse ato

(Mt 22.34-40; Lc 10.25-37)

28Moisés inweniby wâgâ enomedâni ewy aguelymo idamâ. Koendâ lelâ Jesus saduceu domodo aguelymo in-hoguhobyry tutuze tawylygue, Jesusram aguely:

— Toenzepa Moisés kâzewenryem inweniby modo. Âdaunloka koendonro kuru? Âdaunloka awârâ modo takazeno kuru? — kely.

29Aituo Jesus in-hoguly:

— Warâ mawânrâ Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem awyly: “Israel iweom, ydataungâ. Kywymâry awâkâ Deus. Awâkâ kulelâ Kuturim! Tokalâ kulâ awâkâ! 30Kywymâry Deus iwynedaungâ idânârâ âdydo imeom, kurâ domodo warâ mâinwynedomo takaze kehoem. Idânârâ ize matomo, Deus ize ato ara lelâ nidâ. Idânârâ angahumo oday âunâgomo Deus ize ato lelâ nidâ. Idânârâ amânhekylymo Deus ize ato ara lelâ nidâ” warâ. Xirâ aguely mawânrâ tâzezewenry takazeno kuru.

31— Eagonro tâzezewenry koendonro lâpylâ xirâ: “Agonromo agâ âpynedaungâ; koendâ mâzetomo ara, arâ lâpylâ agonrodo agâ koendâ âzetaungâ” kewândymy Deus. Xirâ azagâ tâzezewenry auguehobyry mawânrâ mârâ kuru — kely Jesus.

32Aituo Moisés inweniby wâgâ enomedâni ewy aguely Jesusram:

— Koendâ lelâlâ amyguely, Pymâ. Âkeá lelâlâ amyguehobyry modo. Deus kulelâ kywymâry. Ipa eagonro Deus. 33Deus kinwyneguyly kuru nidâ, kurâdo, âdydo imeom warâ takaze. Mâkâ ize ato ara lelâ kyangahu oday kunâgu nidâ. Ize ato ara lelâ aguine. Ton-honre kehoem eagâ kydawyly nidâ. Mâkâ agâ, mâkâ agâ alelâ âjize kine, âwâlâ âjize kydato ara. Deus ize kurâ, kurâ domodo ize kurâ warâ watay lâpylâ olâ iomaru kuru-ro warâ, âdydo imeom, ânguydo imeom warâ egameduo iomaru takaze kehoem — kely.

34Awârâ tindatuo, tutuze myani Jesus, mâkâ Moisés inweniby wâgâ enomedâni tutuze kehoem aguely awyly. Aituo eyam aguely:

— Koendâ kehoem Deus wâgâ tutuze âmâ. Deusgue tywymâgueinhe iseaji mynra âmâ — kely.

Agueduo tonlo modo Jesus napâigueba idylymo.

Jesus, “Ânguyka Messias?” kehobyry

(Mt 22.41-46; Lc 20.41-44)

35Deus ety idaseray kurâdo tienomedâdyly ume, Jesus aguely tydataynrim modoram:

— Moisés inweniby enomedâni modo, “Uguondo kulâ Messias; Davi iwerypyry tarâ onro anaym kulâ ise pymâem awyly” kelymo. Âyanmo auguely olâ, âkealâ awyly mâuntuhomoem. 36Tutuzelâ myakâwândy Davi, âdaunlolâ kurâ takaze kehoem ton-honreim Messias awyly. Awylygue “Ywymâry” kewândymy Davi Messiasram, niazepa awyly umelâ. Deus Ispiriturylâ mawânkâ eyam xutuen-hoim. Tutuzelâ âmaemo Davi inweniby:

“Deus aguely myakâwâm Ywymâryram:

‘Yahoru eynynâ ikagâ tynrenseim ekadodâ,

âduery modo eon-honru kainly ara,

âdydo ara kulâ âhuru iaxi kânhedylymo ara’ kewândymy Deus”

kely myakâwândy Davi inwenily, Deus Ingonotyby wâgâ.

37— Davilâ myakâwândy Messias tywymâryem awyly agueim. Awylygue kiuntuly âdaunlo kulâ uguondo keba awyly. Messias tynrenseim kuru awyly xutuwâdaungâ, Davi takaze — kely Jesus.

Koendâ kehoem kurâdo Jesus tonomedâdyly indadylymo.

Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo wâgâ Jesus aguehobyry

(Mt 23.1-36; Lc 20.45-47)

38Aituo Jesus agueondyly kurâdoram:

— Tonomeguelâ itaungâ Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo aito ara amipyra mitomoem. Koendonro aramo wâne, koendonro kebamo olâ. Earamopa itaungâ. Kurâ domodoram tâzehogueoly kulâ ize atomo. BOH waunlogue lelâ etyunmo, Deus eynynonroem tawyly tienehon-homoem. Âdykâlâ kurâdo âtâdyguyho einkâ takaduomo, mâkâ modo tâdaenkudyzemo, tynrendysemo warâ. 39Âtâ tâdâtâdyguyho odaji tâtâduomo, tâgareim ekado wâgâ ekadylymo, arâ lâpylâ âty mododâ. 40Pekodo pypâ modoram aguelymo inanry: “Xinalâ ise âsejiguymo eni; tusonebama âmaemo” kelymo. Isejiguymo turâem tientomoem kulâ olâ nhenokudylymo. Deus agâ adâkedaymo, imeâgâemba kehoem aguelymo, koendâ tâgaromoem kulâ. Awylygue ise Deus nhenagazedylymo, kurâdo takaze kehoem — kely Jesus.

Pypâ âdy pebanro Deusram tydinheruru nhuduhobyry

(Lc 21.1-4)

41Deus ety idaseray Jesus ekadyly, dinheru Deusram xuduypy etary iwaguepa. Ilâ odaji dinheru ieni modo myani nhenuagaendyly. Toenzepa tydinherugueim modo imâem dinheru nhetadâdylymo nhedyly. 42Aituo pypâ âdy pebanro kehoem saindyly. Azagâ moeda imeimbyry, tâwâensenry nhetadâdyly nhedyly lâpylâ. 43Awârâ tientuo, Jesus aguely tynynonro modoram:

— Deus xurâem, mâkâ pypâ nhetadâdyby tâwâenseim kuru, akaemo âdypeom modo nhetadâdyby takaze. 44Dinheru âsegubydâdyby akaemo nhuduly. Mâkâ olâ idânârâ tâlâ tato ara nuduaki, typyniry tianâto alelâ. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely Jesus.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index