Search form

Marcos 14

Jesus xyâly wâgâ aguehomobyry

(Mt 26.1-5; Lc 22.1-2; Jo 11.45-57)

1Azagâ iguandyly kulâ myani Páscoa etyry adaguhoem, judeu domodo idamudo Egitodâba âsemaguehomobyry etyguedo, pão ioliho pebaom nhedawyn-homo. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo warâ âjigue âtunâguedylymo myani, âdara Jesus tianwânehonly, tyâen-honly warâ wâgâ. Kurâ domodo nhutudyzebamo. 2Aituo aguelymo:

— Koendâpa ise enra âty ume sawâdyly. Toenzepa ise kurâdo âzetygueni modo. Jesus sawâtobyry egary indadylymo-ro watay, kagâ toenzepa iewiâpazemo — kelymo.

Pekodo Jesus nhangahu onwa uriza nhapâdobyry

(Mt 26.6-13; Jo 12.1-8)

3Jesus idâondyly âtâ anary Betanianra. Târâ tatay myani idâly Simão tâjimituguelygue tâwâneimbyry etyram. Jesus, eynynonro modo warâ Simão agâ âwinduadylymo myani. Âwinduadylymo ume, pekodo Jesus iopaji saindyly. Alabastrogue uriza etary xygatybygue tâmase; uriza tâwâenseim nardogue tumyke mârâ. Etary enahuru nhukagâdyly, tienahunguehoem. Ilâpyryem uriza tyânrângueim nhapâdyly Jesus nhangahu onwa. 4Uriza nhapâdyly tientuo, tonlo modo, aidyly nehoguebyra. Aituo aguelymo:

— Etaungâ! Awâkâ pekodo uriza tâwâenseim alâ kulâ nhumedyly! 5Awârâ uriza vende iedyly-ro watay, trezentas moedas takaze kehoem tâise idinherugu+ . Koendâ tâise vende nhedyly, ebyry âdy pebaom modoram tiunduhoem — kelymo.

Toenzepa pekodo nhunâguedylymo.

6Aituo Jesus aguely:

— Arâ adâkezeba itaungâ merâ pekodoam. Kâjiwypazenehonwâdaundâ. Koendonro merâ urâem anhekyly. 7Aunlolâ ise âdy pebaom modope awyly; ize matomobyry aralâ ise âdylâ mâundulymo. Urâ olâ ise âdiempa kulâ agâmo wawyly. 8Idânârâ adienkyly ara anientai. Wonwa uriza tyânrângueim niapâdai, yigueduo, ieguepybyry etadâdo odaxi ietoem wondyly ara. 9Merâ anhetyby ânguy nenanânehonwâbyra ise. Unâ koendonro egatuly âdykâlâ-ro watay, tânanâguezeinlâ ise merâ aitobyry. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely Jesus.

Jesus tiengamehoem, Judas dinheru nhemakehobyry

(Mt 26.14-16; Lc 22.3-6)

10Aituo myani Judas xidadâ Queriote donro Jesus eynynonro modo ewy, idâly kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydoam, eagâmo âtunâgueze. Eagâmo âseinwândyly myani Jesus eyanmo tiengamehoem. 11Aguely tindatuo, toenzepa kehoem iomazelymo.

— Xina emaxi Jesus mâengamely-ro watay, ipywaze xina — kelymo myani.

Eagâmo adâkebygueduolâ kehoem Judas, âdara Jesus tiengamehoem adâidyly awyly nhutuly.

Jesus, “Ohondaungâ, Páscoa kientyguedoem” kehobyry

(Mt 26.17-25; Lc 22.7-16,21-23; Jo 13.21-30)

12Egitodâba tydamudo âsemaguehomobyry tienanâguehoem, judeu domodo pão ioliho pebaom nhedawyn-ho, kordeiru nhâhomo warâ, âty Páscoa keho oday awylygue myani Jesus eynynonro modo aguelymo eyam:

— Âdykâka ise pyni iwâkuru xina anhenehondyze mawyly, xirâ Páscoa ume kydawinduatoem? — kelymo.

13Aituo Jesus azagâ tynynonro ewy ingonodyly âji nhonse. Egaselymo iray Jesus aguely eyanmo:

— Idâwâtaungâ xidadâ Jerusalémram. Myarâ aintuomo, uguondo âmugâ oday paru sani iose âmaemo. Idâwâtaungâ eagâ. 14Igawântaungâ egawântobyry âtâ odaji. Mârâ âtâ sodo agâ aguewâtaungâ: “Pymâ mawânkâ âty Páscoa tientyguedyze tarâ xirâ kopae. Âdykonlo âtâ sahomery oday kaise tynynonro modo agâ kordeiru nhunru nhâdyly, pão ioliho pebaom nhedawynly warâ?” kewâtaungâ âtâ sodoram. 15Eagâlâ ise mâkulymo, âtâ sahomery kaynonro odaji. Târâ ise sahomery imeâgâ keba nhenehonly Tâlâ ise târâ mesa, tâzekado, idânârâ ize kydato modo warâ. Târâ ise kypyniry amânhenehonlymo — kely myani Jesus.

16Jesus aguepygueduo, azakâlâ idâlymo. Saindylymo xidadâram. Saintybyem, Jesus aguehobyry ara lelâ nhedylymo. Mâkâ uguondo agâ oxiodylymo, idâlymo eagâ, âtâ nhedylymo warâ, Páscoa tientyguedomoem. Pyni modo aienehonrimbyryem myani odopâdylymo Jesus eydâ atoam.

17Iguampygueduo, Jesus myarâ idâly tynynonro modo agâ. Saindylymo. Âwinduadylymo. 18Âjigue tâwinduataymo, Jesus aguely eyanmo:

— Idataungâ auguely. Tokalâ âmaemo ewy yâdysedo modo emaxi iegameze. Yagâ âwinduani modo ewylâ ise iegameim — kely.

19Jesus agueduo, itywandylymo. Mâkâ, mâkâ warâ aguelymo:

— Urâ mâkeba ise igamenri, Pymâ! — kelymo.

20Aituo Jesus aguely:

— Âmaemo ewylâ olâ ise iegamerim, yagâ pão edawynrim modo ewylâ. 21Deus itaumbyry egatuwâni modo iweniwânmy ywâgâ. Uguondo Kaynâpa Âetyby âdyoze, kelymo myakâwâm. Aguehomobyry ara ise aidyly. Toenzepa âsenagazeze olâ yizepanro modo emaxi iegamerimbyry. Niazepalâ wânkâ nidyse! — kely.

Kywymâry Jesus iguehobyry enanâgueho

(Mt 26.26-30; Lc 22.14-20; 1Co 11.23-25)

22Tâwinduatay, Jesus pão nhanâdyly. Deusram aguely:

— Koendonro âmâ, Pabai, xirâ pão mâundulygue — kely.

Agueypyem, pão nhepajiwâdyly. Mâkânra, mâkânra warâ nhuduly, nhedawyn-homoem. Aituo aguely eyanmo:

— Sawâtaungâ. Xirâ pão kâempajiwâdyby, wodo xirâ — kely.

23Ilâpyryem kopu vinhugue taseim tâmaxi nhedyly. Deusram aguely:

— Koendonro âmâ, Pabai, xirâ vinhu mâundulygue — kely.

Agueypyem, mâkânra, mâkânra warâ nhuduly nhenyhomoem.

24Aituo Jesus aguely:

— Unulâ xirâ. Tâunkeze ise yiguely, toenzepa kurâdo emakeze. “Ynynonro modo emakeze urâ” Deus kehobyry mawânrâ. Awylygue ise unu tyapâze yigueduo, iwelo tâdâsemaguehobe Deus nhedyly. 25Xirâ pygueduo, Páscoa kâentyguedombyra, vinhu kâenyombyra warâ wao ise urâ agâmo, Pabai Deus eynynonro modo myarâ pymâem atoram saindylymo ara. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely Jesus.

26Âty âwanikebygueduo igâtudylymo Deus tionmaendoem. Igâtudybyem idâlymo iwy Se Oliveira Ekaram.

Jesus Pedroram, “Azagâ tokalâ warâ ‘Kâuntuwâbyra urâ awâkâ’ keze âmâ” kehobyry

(Mt 26.31-35; Lc 22.31-34; Jo 13.36-38)

27Aituo tâtâlymo ume, Jesus aguely tynynonro modoram:

— Xirâ kopae idânârâ âwiense âmaemo. Wodokeze âmaemo. Deus itaumbyry sawo wâgâ iwenibyem: “Kaneru sodo xyâduo, idânârâ eguy modo adapâeguyze” kewânmy Deus. Arâ ise ayedylymo. 28Yigueduo, kurâem itonze olâ urâ. Kurâem witombygueduo, waunroenlâ ise Galileiaram udâly — kely.

29Agueduo Pedro aguely:

— Tâwâlâ wâne ise idânârâ odokelymo. Urâ olâ ise odokeba — kely.

30Jesus olâ warâ eyam aguely:

— Xirâ kopae, aukuma igâtudyly azagâ ieto iraynâ, azagâ tokalâ warâ ise “Jesus kâuntuwâbyra urâ” myguely. Xirâ mâuntudyze wato kuru — kely.

31Pedro olâ agueondyly lelâ:

— “Jesus kâuntuwâbyra urâ” uguewâpyra ise urâ. Tâwâlâ ise agâlâ yâlymo. “Jesus kâuntuwâbyra urâ” uguepa olâ ise urâ-ro warâ — kely.

Idânârâ Jesus eynynonro modo aguelymo lâpylâ:

— “Jesus kâuntuwâbyra urâ” xina kewâpyra lâpylâ ise — kelymo.

Jesus Tunwym agâ Getsemanidâ aguehobyry

(Mt 26.36-46; Lc 22.39-46)

32Aituo Jesus, tynynonro modo agâ âji Getsemaniram idâlymo. Myarâ saintybyem myani Jesus eyanmo aguely:

— Tarâlâ wao itaungâ, ikadaungâ warâ, Deus agâ agueze udâday — kely.

33Adâkebygueduo, Jesus Pedroram, Tiagoram, Joãoram warâ aguely:

— Yagâ âetaungâ; eagonro modo lelâ ise taunlo — kely.

Aituo eagâ idâlymo iwague nekâ. Târâ myani toenzepa kehoem Jesus itywandyly. 34Aituo aguely:

— Toenzepa enra ytynru, yigueho ara kehoem. Tarâlâ wao itaungâ. Tykyzeba olâ itaungâ, ynynâ Deus agâ amyguehomoem — kely.

35-36Âdiempa waunroem idâly myani. Târâ âzeguhoam idyly, Deus agâ adâkehoem:

— Pabai, Pabai, idânârâ adyese âmâ. Toenzepa kuru kâsenagazedyly warâ izepa wâne urâ. Ize wato araba olâ aidyse wawyly ize mato aralâ — kely.

37Deus agâ agueypyem, Pedro, Tiago, João warâ âxiân-hobyryram idâly, xykylymo ume. Xuagueânimobyryem, aguely Pedroam:

— Âykyly enra, Pedro. Agonrodo lâpylâ warâ xykylymo enra. Âdiempalâ ynynâ Deus agâ amyguehomoem âykyba mitoem nudupa kuru? — kely.

Aituo eyanmo aguely:

38— Nhaum, xuagueypyem lelâ itaungâ, inanaynmolâ warâ. Satanás umohomoem aienehonze keze. Deusram ekadaungâ, Satanás ize ato amânhepyra mitomoem. Deus eon-honru peba kulâ yagâ tâdâsenagazedyly mâenmaenwâbyra ise âmaemo, yagâ mâsenagazedyze mawylymo umelâ — kely myani Jesus.

39Aituo Jesus idâondyly âdiempa waunroem, Deus agâ agueonse:

— Pabai, idânârâ adyese âmâ. Toenzepa kuru kâsenagazedyly warâ izepa wâne urâ. Ize wato araba olâ aidyse wawyly, ize mato aralâ — kely.

40Ilâpyryem myani odopâdondyly Pedro, Tiago, João warâ eydâ atoram. Xykyondybymoem awyly nhedyly. Toenzepa myani xuedunumo, enuzehomoemba. Xykylymo tientuo, âduagueân-honlymo, aguely:

— Âykylymo kulâ enra. Inuzeba mataunaze, Deus agâ amyguehomoem — kely.

Tywypadylymogue âdakepamo myani eyam.

41Aituo Deus agâ agueze idâondyly. Ilâpyryem odopâdondyly tynynonro modo eydâ atoam. Nhuagueântondylymo. Aituo agueondyly eyanmo:

— Âykylymo kulâ enra. Inuzeba lelâ mataunaze, Deus agâ amyguehomoem. Alâ! Iweâ lelâlâ yizepaom modo emaxi âduduoze urâ. 42Autaungâ. Inoro; eagâmo kydoxioda. Etaungâ. Awâkâlâ iegamerim saindyly! — kely.

Jesus nhawâtomobyry

(Mt 26.47-56; Lc 22.47-53; Jo 18.3-12)

43Jesus aguely ume myani Judas saindyly, Jesus eynynonrolâ kâinane mâkâ. Toenzepa kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo ingonotaymby modo, Moisés inweniby wâgâ enomedâni ingonotaymby modo, kywymârydo ingonotaymby modo warâ Judas agâ saindylymo. Espadague, segue warâ tâmatune kehoem saindylymo, Jesus sawâse. 44Taindylymo ume Judas eyanmo aguely:

— Uguondo konhonuguguyly, mâkâlâ ise mâkâ, Jesuslâ. Tâwâlâ ise manwâdylymo. Kâzemakehonwâdaundâne — kely myani Judas.

45Aituo Judas saindyly Jesus iopaji, aguely:

— Pymâ — kely.

Aguenripyryem Jesus iwaparydâ nhonugudyly; tataen-ho agâ adâito ara nhedaenkuly. 46Aituo Judas agâ idâwâtyby modo Jesus nhawâdylymo, nhemakâjilymo warâ. 47Jesus eynynonro ewy tydahoru ety odayba nhetyly. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru agâ tâwaneim inwantazagâdyly. 48Jesus aguely kurâdo tawâse idâypy modoram:

— Espadague, segue warâ tâmase kehoem yawâse mâewylymo, tâmagazeim urâ-ro waunlo ara. 49Yawâtomo tuduzelâ keankâ saguhoem, kyâho pebalâ. Kopaelâgâembaba keankâ Deus ety idaseray, agâmo agueze wawyly. Târâlâ yawâpyra olâ mataunaguynre. Yawâto odayba awylygue keankâ ilâenlâ yawâpyra mawylymo. Tâwâlâ yawâtaungâ lelâ, âdaitybyemba wawyly umelâ. Arâlâma ywâgâ iwenibyem awyly Deus itaumbyry awo wâgâ — kely.

50Jesus sawâtuo, idânârâ kehoem Jesus eynynonro modo nhodokelymo, âwiendylymo.

51Salokuzenomo BOH waunlogue tâtyeim lelâ myani Jesus nhataymo nhapygue idâim. Mâkâ sawâse kewânmo lâpylâmy. 52Tâty tywogonro wâgâ tadawâhoduo, âzetyguewâm olâmy; tâtyembalâ myani âwiendyly.

Jesus judeu domodo iwymârydoram satobyry

(Mt 26.57-68; Lc 22.54-55,63-71; Jo 18.12-14)

53Ilâpygueduo, Jesus nhadylymo kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru etyram. Idânârâ pymâ tynruneim modo târâ âtâdyguybyem awylymo. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo, idânârâ uguondo modo tynrenseim warâ myani tonlo.

54Myarâ idâdaymo, âgânâ kehoem Pedro idâly, kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru ety idaseraji. Tâgawânse, tâkaze warâ myani peto opaji, guarda domodo agâ âunse. 55Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, idânârâ judeu domodo iwymârydo, Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo warâ myani âjigue aguelymo âtâ oday:

— Azagâ atay, azagâ tokalâ warâ atay kurâ domodo ewy kuduinre, âzekiba lelâ Jesus wâgâ ewentâniem, kyâen-hon-hoem — kelymo.

Arâ ize tatomo ara kurâdo ewy nepyramo olâ. 56Toenzepa mawânkâ kurâdo Jesus ewentâze kewâni modo. Iozepa kulâ aguewâdylymo. Âikâ âikâ warâ kulâ aguelymo.

57Ilâpyryem tonlo modo ewy saudyly pymâdo enanaym, Jesus ewentâze kewâdyly.

58— “Deus ety uguondo modo intâdyby sakalagueze urâ. Azagâ+ emedyly idyly ara saunâtonze urâ” kely, xina nidadâ — kelymo.

59Toenzepa kurâdo Jesus ewentâni, “Deus ety sakalagueze urâ” kehobyry wâgâ wâne. Nâzeinwân-hombamo olâ, âzekiba aguenri peba awylygue.

60Aguelymo idanipyryem, kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru saudyly idânârâ tâzenanaym, Jesus nhapâiguely:

— Âwâgâ aguelymo midatailâ. Âkealâ, âkealâba inwentâdomo awyly ise amygueho? Âdalâ myguepaka ise âmâ mâsemaguehoem? — kely.

61Jesus olâ âdakepa myani tâsemaguehoem. Aituo kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru nhapâigueondyly:

— Messiaslâka âmâ, Deus Ingonotyby? Deus koendonro imerylâ âmâ? — kely.

62Aituo Jesus in-hoguly:

— Messiaslâ urâ, Deus imerylâ warâ. Xirâpygueduo ekadybyem ise urâ, Deus ton-honreim ahoru eynynâ. Eagâ ise pymâem wawyly. Eunu duay ise Deus eydâpa kâewyly — kely Jesus.

63Toenzepa kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru iewiâpadyly, “Deus imerylâ urâ” Jesus kely tindatuo. Tyewiâkygue tâty tywogonrolâ nhaunguely. Pymâdo târâ âtâdyguywâdyby modoram aguely:

— Ânguy kingâsedondaymba ise kurâ, Jesus ewentâniem. 64Deus nunâguedai awâkâ Jesus. “Deus imerylâ urâ” keduo, Deus agâ âzekiba tawylylâ agueho. Ânguy kiunhotaymba ise kurâ, ewentâniem. Midataimolâ, Deus wâgâ aguely. Âdara iedylyka inanajimo inakanhe kehobyry wâgâ? — kely.

Aituo pymâ domodo aguely:

— Uguondo inakai kulâ awâkâ! Xyâly lelâ awâkâ! — kelymo.

65Aituo nhedakudâdylymo, nhenuahulymo, nhapiogulymo nhedylymo.

— Ânguyka apiogurim? Apiogüimbyry xutugâ, âkealâ kuru Deus Ingonotyby matay — kelymo.

Ilâpyryem guarda domodoram nhegamelymo. Guarda domodoram âjiwapagainholy, adapioguoly âieholy myani.

Pedro, “Jesus kâuntuwâbyra urâ” kehobyry

(Mt 26.69-75; Lc 22.56-62; Jo 18.15-18,25-27)

66Jesus pymâdo enado atay, Pedro târâ taseraylâ. Pekodo târâ tâwaneim ewy Pedro einkâ sakadyly. 67Pedro âundyly nhedyly. Koendâ kehoem enipyryem aguely:

— Jesus Nazaré donro eynynonro modo ewylâ âmâ — kely.

68— Mâkâ mâkeba urâ. Kâuntuwâbyra urâ awâkâ. Ânguyka awâkâ Jesus, iwâgâ amygueho? — kely myani Pedro.

Agueypyem, pyanta taseraji tâdâwântoram Pedro idâly. Mârâ umelâ myani aukuma igâtudyly. 69Eagonro pekodo târâ tâwaneim modo ewy, Pedro tientuo, iwaguepaom modoram aguely:

— Jesus eynynonro ewy awâkâ uguondo — kely.

70Mâkâ pekodo aguely tindatuo, Pedro agueondyly:

— Âdykâ Jesus eynynonroem witaymba urâ. Kâuntuwâbyra urâ awâkâ — kely.

Ilâpyryem tonlo modo agueondyly:

— Jesus eynynonrolâ âmâ. Tutuze xina, Galiléia donro mawyly, earamolâma amyguely — kelymo.

71Aituo Pedro agueondyly:

— Mâkâ mâkeba urâ! Kâuntuwâbyra urâ awâkâ uguondo amyguehomo! Tutuze Deus âkealâ auguely awyly. Tâwâlâ ise Deus ienagazenehonly, uguewâdyly kulâ-ro watay — kely.

72Pedro aguely umelâ, aukuma igâtudondyly. Tindatuo Pedro, Jesus tyam aguehobyry nhenanâguely, “Xirâ kopae, aukuma azagâ igâtudyly iraynâ, azagâ tokalâ warâ ise ‘Jesus kâuntuwâbyra urâ’ myguely” kehobyry. Aguehobyry tienanâgueduo, toenzepa Pedro âjityendyly, ohogüendyly warâ.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index