Search form

Marcos 15

Pilatosram Jesus satobyry

(Mt 27.1-2,11-14; Lc 23.1-5; Jo 18.28-38)

1Emetybyem myani pymâ tynrentuneim modo âtâdyguyly: kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo; Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo; judeu domodo iwymârydo, akaemo Sinédrio kelygue tâzekeim; iwymâry modo warâ. Âtunâguedylymo, âdara kuru Jesus tyâen-honlymo awyly tiuntuhomoem. Guarda domodoram nhekâjien-honlymo, nhaleholymo, nhegamehonlymo warâ Pilatosram, pymâ Romadâpa igonotybynra. 2Jesus tânado atay, Pilatos nhapâiguely:

— Judeu domodo iwymâry kuruka âmâ? — kely.

Jesus in-hoguly:

— Mâkâlâ urâ, amygueho ara — kely.

3Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo toenzepa myani Jesus nhewentâdylymo. 4Aituo Pilatos aguely Jesusram:

— Akaemo iwentâdo midatailâ. Amyguehonly mâin-hogubaka ise âmâ? — kely.

5Jesus olâ âdakepa. Toenzepa kehoem Pilatos âseguâdâdyly, Jesus tâsemaguehoem âdakepa awylygue.

“Nigue lelâ awâkâ Jesus” Pilatos kehobyry

(Mt 27.15-26; Lc 23.13-25; Jo 18.38–19.16)

6Páscoa etyguedyly ume, aunlolâ mykâinane Pilatos etadâdyby ewy tokalâ nhetaguehonly, kurâdo nhekadybylâ. 7Ilâ ume tâlâ myani uguondo kadeia oday tâtagueim, Barrabásgue tâzekeim. Târâlâ mâkâ, tagonrodo agâ, pymâ Roma donro agâ âjizepa awylymogue; kyâim awylymogue warâ nhetadâdybymo.

8Agui kurâdo idâwânmy Pilatosram ekaze:

— Âty ume aunlolâ ani etadâdyby ewy mâentaguehonly. Uguondo xina etaguedyze ato etaguehongâ — kelymo.

9— Âwymârymo Jesus âdara kânhenehonlyka ize matomo? Kâinmoen-hondyzeka âmaemo? — kely Pilatos.

10“Ekâjiguen-hongâ” kelymo-ro waunlo ara myani, enanaji. Tâsewânilygue kulâ akaemo kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, Jesus tyam nhegamely awyly, tutuze myani Pilatos. 11Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo toenzepa kurâdoram aguelymo:

— Barrabás nhetaguehoem ekadaungâ Pilatosram. Jesus xyâhoem ekadaungâ-ro warâ — kelymo.

Akaemo aguehobyry ara kurâdo aguely. 12Aituo Pilatos nhapâigueondyly:

— Merâ uguondo “Pymâ” myguehomo âdakânhedylyka ize matomo? — kely.

13Aituo adaenkelymo:

— Kruz wâgâ sakâjien-hongâ iguehoem! — kelymo.

14— Âdaituo? Ienanaji, âda nitaymba merâ iguehoem — kely Pilatos.

Agueduo olâ idânârâ adaenkelymo ton-honre kehoem:

— Kruz wâgâ sakâjien-hongâ iguehoem! — keondylymo.

15Kurâdo tionmazeândyze myani Pilatos. Awylygue Barrabás nhetaguehonly, nhekadomobyry ara. Ilâpyryem Roma donro sodadu domodoram aguely:

— Jesus sapioguwâdaungâ. Ilâpyryem ise mandylymo, kruz onwa sakâjize-ro warâ, iguehoem — kely Pilatos.

Sodadu domodo Jesus âwankuem nhetobyry

(Mt 27.27-31; Jo 19.1-3)

16Ilâpyryem sodadu domodo Jesus nhadyly Pilatos ety idaseraji. Idânârâ sodadu domodo târâ âtâdyguylymo, Jesus âwankuem tientomoem. 17Âtâ BOH waunlo tapabileingue nhetydâdylymo, pymâ âzetydâdo ara, âwankuem tientomoem. Tyguyreim koroaem xygatyby myani mâkâ nhangahu onwa nhekylymo.

18— Tynrenseim lelâlâ âmâ, judeu domodo iwymâry kuru! — kelymo, âwankuem nhedylymo.

19Edakudâmâmomy, segue nhangatainwâmomy warâ. Enado âzeguhoam idylymo, pymâ enado adâitomo ara. 20Âwankuem ienipyryem âtâ BOH waunlo tapabileim Jesus wâgâpa nhetylymo. Ety iwogonropyryguelâ nhetydâdylymo. Ilâpyryem nhadylymo kuohoram, kruz se xygatyby onwa sakâjize.

Jesus kruz wâgâ iguehoem sakâjihobyry

(Mt 27.32-44; Lc 23.26-43; Jo 19.17-27)

21Ânwa oze tâtâdaymo, uguondo Simão agâ oxiodylymo. Xidadâ Cirene donro mâkâ, Alexandre, Rufo warâ nhunwym. Xidadâ odaji saindyly myani poji ananobyryem. Tiontuo, sodadu domodo kruz Jesus tiankâjiho eyam nhanânehonlymo. 22Golgotaram myani Jesus nhadylymo. (Iwy Calvariogue tâzekeim lâpylâ, tâjiangahubyry ara enurunugue.) 23Târâ vinhu mirra agâ ietybygue sakuize kelymo, kruz onwa takâjily newânebyra itoem wâne, nenypa olâ.

24-27Nove horas atay myani kruz onwa nhakâjilymo. Jesus merâ, judeu domodo iwymâry kuru kely iweniby sakâjiwânmomy Jesus nhangawaym kruz wâgâ. Idânârâ âdaituo Jesus nhakâjilymo awyly xutuhoem mârâ anhedylymo. Ilâem lâpylâ azagâ tâmagaduneim modo nhakâjilymo. Tokalâ Jesus ahoru eynynâ, eagonro pâem eynynâ warâ nhakâjilymo. Sakâjirimbyryem, Jesus ety iwogonropyry nhepajiwâdylymo. Dadu nhamelymo myani, ânguy, ânguy warâ Jesus ety iwogonropyry emakeim awyly tiuntuhomoem. 28[Deus itaumbyry saguho wâgâ iweniby ara kehoem aidylymo. “Mâkâ Deus Ingonotyby inakanhe kehoem aityby ara ise âzenagazeoly” kewânmy.]

29Tâinkâ sakadaynrim modoram âwankuem âieholy. Angakânilymo, inwykelymo warâ.

— “Deus ety sakalagueze urâ” myguema. “Azagâ emedyly+ idyly ara saunâtonze urâ” mygue warâ. 30Ton-honreim lelâlâ matay, tâwâlâ âsemaguegâ! Kruz wâgâpa adakâjiguegâ, âytâguygâ warâ! — kelymo.

31Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo warâ âwankuem nhedylymo, aguelymo:

— Âkelo modo nemake, tâwâlâ nâsemagueba olâ! 32“Messias urâ, Deus Ingonotyby” nygue. “Âwymârymo kuru urâ” nygue. Kruz wâgâpa xytâguyly watay, Messiaslâ awyly einwânse kurâ — kelymo myani.

Akaemo azagâ tâmagaduneim modo eagâ sakâjiwâdyby modoram âwankuem âieholy lelâ lâpylâ.

Jesus iguehobyry

(Mt 27.45-56; Lc 23.44-49; Jo 19.28-30)

33Kuotatay idânârâ iamadyly. Iamapygueduo três horas lelâ myani iamu. 34Azagâ tokalâ warâ horas ituo, Jesus adaenkely:

Eloí, Eloí, lemá sabactani? — kely. (“Pabai Deus, âdaituoka wodokely?” keze aguely.)

35Tonlo modo, koendâ nidapyramo tawylygue, Elias ingâsedyly ara nhenehonlymo myani, Deus eynynâ agueim lâpylâ mykâinane mâkâ. Aituo aguelymo:

— Idataungâ. Elias awâkâ ingâsedyly, tâmakehoem — kelymo.

36Akaemo ewy egatudyly myani, esponja, vinhu nhewantybygue ikuize. Tinkuibygueduo, se iopiry onwa nhekâjily. Jesus nhugakâin-hoem wâne nhuduly. Aituo eagonro modo aguely:

— Ine wao. Elias ingâseguyly. Elias kruz wâgâpa etyze âewyly kyzene wao — kelymo.

37Aituo Jesus adaenkeondyly ago kehoem, tyiguehoem kuru. 38Iguely ume kehoem Deus ety oday Âji Tynrenseim xuahuho tyxieim iotagâ adauguely kaynonrobyryem, on-yam; Deus, kurâdo agâ tygue ito myani mârâ xuahuru.

39Târâ Jesus sakâjihobyry ipebaylâ myani sodadu iwymâry. Jesus iguely emâmy. Iguely tientuo aguely:

— Deus imery lelâlâ keanra enra merâ uguondo! — kely.

40Tâlâ myani târâ pekodo modo, iwaguelâ olâ nhedylymo. Maria, (Magdala donro), Salomé, Maria (José, iukonolâ Tiago warâ ise), eagonro pekodo modo warâ lâpylâ iduanomo. 41Xirâ modo iraynâ, Galiléia eynynâ atay, tâlâ tatogue Jesus emawyadânibyry akaemo pekodo modo. Tâlâ lâpylâ târâ pekodo modo Jesus nhapyguenibyry modo Jerusalémram saintay.

Jesus eguepybyry tuhu imâsedo tâtagueim odaji nhetadâdomobyry

(Mt 27.57-61; Lc 23.50-56; Jo 19.38-42)

42Tâzekobyzeguehoem todohondo âwanikely myani. 43Iguandyly iraynâ myani José idâly tâegane kehoem pymâ Pilatos agâ agueze. Xidadâ Arimatéia donro myani mâkâ. Judeu domodo iwymâry Sinédrio kelygue tâzekeim ewy myani. Idânârâ kurâdoram tâdutuoze, tâdyren-honze warâ mykâinane. Idânârâ kurâdo iwymâryem Deus idyly sainto tânuenze mykâinane. Pilatos etyram saindyly, aguely:

— Jesus nigueaki, Pymâ. Kruz wâgâpa kâyntâguyândyze olâ urâ, tuhu imâsedo tâtagueim odaji kâenkanâdoem. Tâwâlâ kâyntâguyândyly? — kely.

44“Jesus nigueaki” kely tindatuo, Pilatos neinwâmpyra myani. Awylygue sodadu domodo iwymâry Gólgota donrobyry ingâsedyly. Sodadu domodo iwymâry saintuo myani nhapâiguely:

— Âkealâ “Jesus nigueaki” kehonly? — kely.

45Aituo sodadu domodo iwymâry aguely:

— Âkealâ, nigueaki lelâlâ — kely.

Aituo Pilatos Joséram aguely:

— Tâwâlâ, Jesus eguepybyry sakâ tuhu imâsedo tâtagueim odaxi — kely.

46Agueduo, José idâly. Âtâ tapaileim linhugueto tâwâenseim nhanâdyly. Ilâpyryem Jesus eguepybyry kruz wâgâpa nhytâguyândyly, intuwynly warâ. Ilâpygueduo, eguepybyry nhetadâdyly tuhu imâsedo tâtagueim esagueyby odaji. Myarâ ienipyryem, nhenahunlymo tuhu imâsedogue. 47Azagâ pekodo Jesus eguepybyry sadyly etaunmâmomy, Maria (Magdala donro), Maria (José ise) warâ. Âdykâ Jesus eguepybyry etadâdyly awyly emâmomy.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index