Search form

Marcos 5

Jesus uguondo kadopâgue taseim kua nhetobyry

(Mt 8.28-34; Lc 8.26-39)

1Jesus tynynonro modo agâ paru Galiléia kuyam saindyly myani, Gerasaram+ . 2Jesus pepi odaypa âzetybygueduo uguondo kadopâgue taseim agâ oxiodyly. 3Tâdâzepyâdodâpa myani idâly, târâlâ âxidâdybyem tawylygue. Aunlolâ mykâinane âzekâjioly kurâdoram, korenty ferroguetogue, ton-honreingue kehoem. 4Toenzepa wâne mykâinane nhemakâjilymo, in-hugâjilymo warâ. Mârâ tâkâjiho tukagâze lelâ olâ mykâinane mâkâ. 5Iwy tâtaguneim modo igueypy etadâdo odakâ mykâinane adakobâdyly. Peto oday, kopae alelâ mykâinane tâinkâ adakobâdyly. Aunlolâ mykâinane saenlu, tâwâlâ kulâ tuhugue âdyâly warâ.

6Aituo myani iwaguelâ Jesus nhedyly. Eyam tâgase kehoem idâly. Inepa kehoem âzeguhoam idyly Jesus enado. 7-8Arâ aituo Jesus aguely mâkâ odano kadopâ modoram:

— Igasewâdaungâ merâ uguondo odaypa. Merâ uguondo kâzenagazedaundâ — kely.

Agueduo uguondo adaenkely.

— Ynanâdâ, Jesus, Deus Ton-honreim Imery! Ienagazenehomba mitoem âyam kâenkadyly — kely myani uguondo kadopâgue taseim.

9Arâ adaenkeduo myani Jesus aguely eyam:

— Ânguyka izedy? — kely.

— “Aguiom” xina ezedy, agui tawylygue — kely mâkâ kadopâdo iwymâry uguondo oday.

10Kadopâ uguondo odano agueondyly:

— Xina xirâ âjidâpa kâzejike — kely.

11Tâlâ myani târâ iwaguepa toenzepa pâsega âwinduani modo iwy wâgâ. 12Aituo myani kadopâ modo aguely Jesusram:

— Awâkâ pâsega modo iodaxilâ xina igonokâ — kely.

13Agueduo Jesus eyanmo aguely:

— Tâwâlâ, idâwâtaungâ iodaximo — kely.

Aituo myani uguondo odaypa egaselymo. Pâsega iodaxi pylâ egawândylymo. Toenzepa myani pâsega târâ awyly, azagâ mil awârâem. Kadopâbe tâituo myani pâsega modo enuimbadaynly. Egatudylymo. Iwy wâgâpa adamunedylymo paikaji. Idânârâ kehoem tyense, iguewâdyly.

14Pâsega eni modo iwy wâgâpa pâsega paikaji adamunedyly emâmomy. Mârâ tientuo, âwenkelymo. Inepa kehoem idâlymo xidadâram. Poji anakâ takadaymo, tonlo modoram nhegatulymo pâsega modo aitobyry. Xidadâram taintuomo tonlo modoram nhegatulymo lâpylâ. Arâ egary tindatuo myani xidadâ odano modo aityby ese idâlymo. 15Jesusram saindylymo. Târâ uguondo kadopâgue taseimbyry kua ietybyem, âzetydâdybyem warâ nhedylymo, saguhobyry araba, ekadybyem, koendâ lelâ xunâgu warâ. Arâ mâkâ tientuomo, toenzepa âseanedylymo. 16Jesus aidyly etaynrimbyry modo âdara aitobyry awyly tâgatuzemo myani. Jesus mâkâ uguondo kadopâgue taseim kua nhetobyry, pâsegado paikay nhetayn-hombyry warâ nhegatulymo. 17Awârâ tindatuo Jesusram aguelymo:

— Âxiguegâ xina ety anaymba. Taynynâ inkâba ikâ — kelymo, Jesus tâguy pâsega nhaindyseba tawylymogue.

18Agueduomo myani Jesus idâly pepi odaji ekaze. Aituo myani uguondo kua ityby aguely eyam:

— Idâze urâ agâ — kely.

19Jesus olâ warâ aguely:

— Atâlâ ikâ. Itynralâ odopâgâ. Âmâem koendonro Deus anhetyby egatura âpemugudoram — kely.

20Aituo myani uguondo idâly. Dez Xidadâ anakâ myani Jesus kua tyetobyry egatuze. “Jesus kua yedâ” kely tindatuomo toenzepa âsewânilymo.

Jairo Jesus ingâsedobyry

(Mt 9.18-19; Lc 8.40-42)

21Aituo Jesus tynynonro modo agâ mârâ paru nhekuâdondylymo. Toenzepa myani kurâdo iose idâly mârâ paru emelaji. 22Eagâmo aguely ume âtâ tâdâtâdyguyho iwymâry Jairo, Jesus iopaji saindyly; âzeguhoam idyly enado. 23Jesusram aguely:

— Inoro wao ietyram. Iexiry iguely mârâ. Ytyengâ wao — kely. — Nhonwa imary MÂʼ ietâ wao, kua itoem, niguepa itoem — kely.

24Aituo Jesus eagâ idâly. Idâday, taynâ, tâynâ warâ tadakabezelâ kehoem kurâ domodo.

Jesus pekodo tâwâneim kua nhetobyry

(Mt 9.20-22; Lc 8.43-48)

25Kurâdo duay tâlâ myani pekodo tâwâneim. Imery etary myani âunkeim; kuapa idyly agâ toenzepa iunu ihuguely, toenzepa lelâlâ. Doze anupe myani mâkâ arâ ewânu. 26Tâpyneândylygue idâzesedyly kua kyeni modoram. Tâwâense nhepywadyly, kua nipyra-ro warâ. Âdara tienwiândyly awyly nutubamo olâ mykâinane. Toenzepa kua kyeni modo epywanibyryem myani mâkâ pekodo, tâsewiândoem wâne, inakanhe idyly lakuru olâ myani, tydinheruguepa idyly warâ. 27-28“Kua kyetâ Jesus” kely tindatuo myani aguelymo tindatobyry aralâ tyangahu oday xunâzely:

— Ety MÂʼ kânhetuo, kua ise lelâ urâ — kely.

Aituo kurâ domodo duakâlâ Jesus ikaingâ saindyly. Eyam taintuo, ikaynâ ety iwâmudâ MÂʼ nhedyly. 29Ety MÂʼ nhedyly umelâ kehoem myani iunu ihuguely epagudyly. Jesus kua tyeni awyly xutuwânmy. 30Awârâ umelâ kehoem lâpylâ Jesus nhutuly, ânguylâ kua ienipyryem tawyly. Aituo âsemyombâdyly kurâdo tientoem. Aituo kurâdoram aguely:

— Ânguyka enra iety MÂʼ yeni? — kely.

31Aituo Jesus eynynonro modo in-hogulymo:

— Egâ, toenzepa kurâdo okonodaynlymo onwa. Agui asaemo ewy ity MÂʼ nietai — kelymo.

32Âdakepa olâ Jesus enuaguynru lelâ, ânguy tâty MÂʼ ienipyry awyly tientoem. 33Kua itybyem tawyly tiuntuduo mâkâ pekodo tyanugue, tapâne kehoem Jesus enadoam saindyly, âzeguhoam idyly, aguely:

— Ity MÂʼ ienipyryem kua witai — kely.

34Aituo Jesus aguely pekodoam:

— Kua itybyem âmâ, kua kyetâ wawyly mâinwântobyry wâgâ. Idâ lelâ ityam. Awârâ aunlogue, tâwânepa ise âmâ iweâma — kely.

Jesus Jairo exiry kurâem nhetondobyry igueypyem awyly ume

(Mt 9.23-26; Lc 8.49-56)

35Jesus aguely umelâ Jairo ety donro modo saindyly; Jairoram aguelymo:

— Ipa ixiry nigueaki! Itynra âdaiseba kulâ Jesus kadadâ — kelymo.

36Jairoram aguelymo idanipyryem tawylygue Jesus aguely:

— Tadahulizeba ikâ. Yeinwânkâ — kely Jairoram.

37Pedroram, Tiagoram, iukono Joãoram warâ Jesus aguely:

— Âmaemo lelâ ise yagâ idâim. Eagonro modo nâtâba ise — kely.

38Aituo myani Jairo etyram saindylymo, egawândylymo. Egawântybyem myani Jesus, tonlo modo âwynsaundo epyâdoem on-hondylymo nhedyly. Tâguepymo eongüendylymo, âpyneândylymo warâ nhedyly. 39Aituo myani Jesus aguely:

— Âdaituoka ogunrumo, mâpyneândylymo warâ? Niguewâpyra awâkâ âwynsaundo; xykyly kulâ — kely.

{Arâ aguely, kurâem tientondyly tiuntuduo.}

40Arâ aguely tindatuomo nheinledylymo. Igueypyem lelâlâ awyly tiuntuduomo, nâepaigueba awylygue. Aituo Jesus aguely:

— Kuohoram igasewâdaungâ wao. Âwynsaundo nhunwym, ise, Pedro, Tiago, João alelâ yagonro nidâ — kely.

Agueypyem myani Jesus eagâmo egawândyly igueypy ejidyram. 41Tâgawâmpygueduomo myani igueypy emary wâgâ sawânipyryem, Jesus aguely:

Talitá kumi — kely. (“Aukâ, âwynsaundo” keze aguely.)

42Adâkehonly umelâ kehoem myani âwynsaundo âepaigueondyly, kurâem itondyly. Kama wâgâpa saudyly, adakobâdyly idyly. (Doze anupe myani âwynsaundo.) Adakobâdyly tientuo myani enipyry modo âseguâdâdylymo. 43Aituo Jesus aguely:

— Ânguyran-ne tarâ aityby kâzegatuwâdaundâ — kely.

Âwynsaundo sodo modoram,

— Xuataungâne merâ — kely Jesus.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index