Search form

Marcos 6

Nazaré donro modo Jesus neinwâmpyra atomobyry

(Mt 13.53-58; Lc 4.16-30)

1Cafarnaumdâba Jesus âxiguely. Tynynonro modo agâ xidadâ Nazaréram odopâdyly, tânamadobyryanlâ. 2Tâzekobyzegueho oday âtâ tâdâtâdyguyho odaji idâly. Târâ Deus wâgâ aguely, kurâdo enomedâze. Toenzepa aguely idani modo âseguâdâdylymo. Aituo aguelymo:

— Koendâ Deus wâgâ tutuze lelâlâ awâkâ uguondo; kiuntuba olâ kurâ âdykâ awârâ nhutuhobyry awyly. Toenzepa awâkâ enomegu, kiuntuba olâ kurâ ânguy enomedânibyry awyly. Adyesenry modo adyese lelâlâ; kiuntuba olâ kurâ âdara awârâ modo anhedyly awyly. 3Mure, mesa, awârâ modo segue xygahudâni Maria agâ imery kulâ mawânkâ; Tiago, José, Judas, Simão warâ iwaigoru kulâ awâkâ. Eaundudo tarâ kuduaylâ inanry kyjidadârydâlâ — kelymo.

Jesus iamugâry enipyry tawylymogue, Deus Ingonotyby mâkâ awyly neinwâmpyra awylymo. Aguely tindadyseba awylymo warâ.

4Aituo myani Jesus aguely:

— Unâ egatuim tâty anaym, unâ nhegatuduo ipemugudoram nâzeinwân-honwâbyra; âkelo âtâ anano modo kulâ einwânni — kely.

5Neinwâmpyra tawylymogue tonlo modo Jesusram nâtâba awylymo. Aituo âdiempa kulâ adyesenry modo târâ anhedyly. Aguipa kulâ tâwâneim tâmarygue MÂʼ nhekyly, kua tientoem warâ. 6Toenzepa myani âpaunzedyly, agui târâ Nazarédâ tâinwântânry modo awylygue.

Jesus tynynonro modo Deus wâgâ unâ iwâkuru egatuze ingonotobyry

(Mt 10.5-15; Lc 9.1-6)

Ilâpyryem myani Jesus kurâdo nhenomedâdyly âtâ anary imeombyry anakâ. 7Akaemo doze tynynonro modo igâsemâmy, Deus wâgâ agueze tingonotomoem. Azagâ myarâ, azagâ myarâ, azagâ myarâ warâ myani ingonodylymo. Kadopâ nhânkyhomoem eon-honrumo nhuduly. 8Egaselymo iraynâ aguely:

— Unâ idataynrim modolâ ise âdy ize matomo xudunri. Pyni, dinheru, âsejiguymo etary warâ kadataundâ. Amatagorumo lelâ sataungâ, ânwa oze mâzesebydâdomoem. 9Owogonromo lelâ itymo sataungâ; âhurumo etary mâungukehomo kadataundâ warâ. 10Âtâ anaxi aintuomo, saguhoem âgâsenimobyry etydâlâ itaungâ. Târâlâ âykywâdaungâ, eagonro âtâ anaryam mydâlymo ara. 11Ânguy idaenkubamo, amyguelymo tindadyseba warâ atoram aindylymo-ro watay, inepa igasewâdaungâ. Târâpa igasedaymo, âhurumo etary etywâdaungâ, xutoleguguewâdaungâ warâ, Deusram tânagazezeim awyly xutuhomoem, ize ato ara anipyra awylymogue, yeinwâmpyra awylymogue warâ — kely Jesus.

12Aituo eynynonro modo Deus itaumbyry egatuze idâlymo. Alâ myani tâtâhobyrydâ aguezesedylymo:

— Âjityendaungâ Deus xurâem inakanhe amitomobyry wâgâ. Inakanhe Deus xurâem amitomo imowâdaungâ. Aguely kadakadaundâ — kelymo.

13Kadopâ tyânkyzemo mykâinane. Toenzepa kurâdo tâwânuneim modo nhangahu onwa azeiti tyesemo mykâinane warâ, kua tientomoem.

João Batista nhangasagâdobyry

(Mt 14.1-12; Lc 9.7-9)

14Jesus anhekyly modo egary idamâmy pymâ Herodes, tâinkâ lelâba Jesus wâgâ aguelymo awylygue. Tâlâ wakenri modo:

— João Batista kurâem itondyby keanra awâkâ Jesus. João kurâem nitondâ. Awylygue eon-honru adyesenry modo aiese — keim.

15Tâlâ lâpylâ wakenri modo:

— Mâkâ keba awâkâ. Elias awâkâ Jesus-em ini — keim.

Tâlâ pylâ,

— Mâkâ keba awâkâ. Saguho modo Deus itaumbyry egatuwânibyry ewy kurâem ityby awâkâ Jesus — keim.

Warâ myani aguelymo, ânagadoem kulâ. 16Ânguyem Jesus awyly wâgâ aguelymo idamâmy Herodes. Aituo myani aguely:

— João Batistama igueypyem, xiangasagâneho mawânkâ, Jesus-em olâ âepanâguely iwerâ — kely.

17-18Âdara João xyâhobyry awyly ise kâengatuly wao. Herodes myani Herodias agâ tohogüinze, tukono Filipe iwydyem awyly umelâ. Alâ mykâinane João aguezesedyly eyam:

— “Kukono iwydy agâ todohogüinly lâpeba” kelype Moisés inweniby wâgâ — kezesedyly.

Awylygue myani Herodes tyzodadury modoram aguely:

— João Batista sawâtaunda. Emakâjiwâdaungâ, etadâdaungâ-ro warâ — kely.

19Herodias myani João izepa, tyâen-honly mykâinane ize ato. 20João xyâen-honze tyane olâ myani Herodes, uguondo koendâ lelâ aini mâkâ awyly, tutuze tawylygue. Deus ize ato ara lelâ aini João awyly tiuntulygue lâpylâ warâ. Awylygue myani nhetadânehonly lelâ. Alâ mykâinane Herodes xunâgu João agâ. Ize ato mykâinane João agâ tâdunâgu. João aguely tindatuo, âdy adienkyly awyly nutuba idyly mykâinane.

21Alâ myani Herodias âdara João tyâen-honly awyly nhutuly. Herodes tyazehobyry nhetyguedyly myani. Idânârâ pymâ domodo, sodadu iwymâry modo, uguondo tâgaruneim modo warâ tygâseze myani. Idânârâ myani âzetyguedylymo Herodes agâ. 22Âwinduadylymo ume myani Herodias exiry âise egawândyly nhetomoem, iomazeânzemo. Âidyly tientuo myani Herodes, eagonro modo warâ toenzepa kehoem nhehoguedylymo. Aituo myani eyam aguely:

— Tâwâlâ âdylâ ize mato ekagâ; xuduze lelâ urâ. 23Tâwâlâ ise Deus ienagazedyly, mâenkadyby kâundupa urâ-ro watay. Pymâ ton-honreim urâ. Âdypeom urâ. Idânârâ tâlâ wato epajiwâze urâ, ize matay — kely âwynsaundoam.

24Aituo myani mâkâ âwynsaundo tyze agâ agueze idâly.

— Âdyka ise kâenkaguyly? — kely.

— João Batista nhangahu ekagâ; ilema ise xarâ mâenenehonly-ro warâ — kely ise.

25Aituo myani mâkâ âwynsaundo odopâdyly pymâ Herodesram. Aguely myani:

— João Batista mânhagasagânehonly ize wato. Iweâma ise nhangahubyry mâenenehonly prato oday xarâ-ro warâ — kely.

26Awârâ tindatuo toenzepa kehoem myani pymâ Herodes itynwandyly. Tingâsedyby modo enanaym adâkehobyry awylygue olâ myani anhenehonly lelâ. 27Aituo myani sodadu kyârim ingâsedyly, eyam aguely:

— João nhangasagâda. Nhangahubyry xarâ enekâ-ro warâ — kely.

Aituo myani sodadu idâly João etadâdobyryam nhangasagâze. 28Ilâpyryem myani nhangahubyry prato odaji nhedyly, nhadyly âwynsaundoam. Âwynsaundo myani tyzeram xuduim. 29Aituo myani João eynynonrobyry modo xyâhobyry egary indadylymo. Tiuntuduomo myani eguepybyry ese idâlymo. Nhadylymo. Tuhu esagueyby odaji nhetadâdylymo warâ.

Awârâ wâgâ myani Herodes âpaunzedyly. Awylygue myani “João keanra awâkâ Jesus” kely tyangahu oday.

Jesus cinco mil uguondo modo, cinco pão, azagâ kanra âjihuyby warâgue nhuantobyry

(Mt 14.13-21; Lc 9.10-17; Jo 6.1-14)

30Jesus xunâry egatuze igonotaymby modo todopâdaynzemo myani. Odopâdybyem adientaymby modo, tienomedâdaymby modo warâ Jesusram nhegatulymo. 31Toenzepa Jesus tynynonro modo agâ atoam, kurâdo saindyly, egasely warâ, Jesus tynynonro modo agâ koendâ âwinduatomoemba. Aituo tynynonro modoram Jesus aguely:

— Inoro âji âdy peba atoam. Ekozeybyem mataunaze adakobâzezedybyem. Âetaungâ yagâ. Ikobyzeguewâdaungârâ wao — kely.

— Inoro pylâ — kelymo.

32Aituo Jesus tynynonro modo agâ pepi oday âdy peba atoram idâlymo. 33Kurâdo olâ pepi oday idâlymo tâense-ro warâ. Awylygue Jesus tynynonro modo agâ âdykâ awyly nhutulymo. Aituo tysegoze idâlymo tuhuru wâgâ, paru nhere. Waunroenlâ saindylymo. 34Pepi odayba itybyem Jesus toenzepa kurâdo tynwânwâni modo nhedyly. Akaemo tytyenze myani Jesus ânguy Deus wâgâ nhutuhomoem aguenri peba awylygue. Kanerudo eni pebaom aramo mawânkâ. Aituo Deus wâgâ kurâdo nhenomedâdyly.

35Iguandyly ume Jesus eynynonro modo eyam saintaynly. Aituo aguelymo:

— Iguandyly enra. Âdykâ pyni xuiho lâpeba tarâ. 36Asaemo igonokâ âpa ezaji, pyni xuize, âtâ anary iwaguepaonram warâ — kelymo.

37Jesus olâ aguely:

— Nâtâwâbyramo ise. Âmaemolâ ipynirymo âunduwâtaungâ — kely.

— Arâ xina anipyra ise enra! Toenzepa dinherupe-ro watay lelâ tâise, duzentas moedas prataguetogue lelâ merâ idânârâ ipyniry adanâdyly. Âdy peba xina-ro warâ — kelymo. {Tokalâ iguandyly âwanopyry epywado mawânrâ myani tokalâ moeda pratagueto.}

38Aituo Jesus aguely:

— Âdara pãobeka akaemo? — kely.

Aituo xutuze idâlymo. Odopâdybyem Jesusram aguelymo:

— Cinco pão, azagâ kanra âjihuyby warâpe — kelymo.

39Aituo Jesus aguely:

— PU târâ, PU târâ warâ ikadaungâ âji koendonrodâ — kely.

40Kurâdo idânârâ ekadaynly PU târâ, PU târâ, PU târâ warâ cem, cinquenta warâ âzepajiwâdylymo. 41Aituo Jesus cinco pão, azagâ kanra âjihuyby warâ nhanâdyly tâmaxi. Sanânibyryem, kayam MYK idyly. Deus agâ aguely:

— Koendonro lelâlâ âmâ, Pabai, awylygue xinaem xirâ pão, merâ kanra warâ mâunduly — kely.

Ilâpyryem pão nhepajiwâdyly, tynynonro modoram nhuduly, kurâdoram nhepâdomoem. Nhepâdylymo umelâ kehoem Jesus pão epajiwâdyby, agui nhenehonly. Azagâ kanra âjihuyby nhepajiwâdyly tynynonro modoram nhuduly lâpylâ myani, kurâdoram nhepâdomoem. Nhepâdaymolâ kehoem kanra âjihuyby agui idyly lâpylâ. 42Ize tato ara kehoem idânârâ kurâdo âwinduadyly; kanra âjihuyby nhâdylymo, pão nhedawynlymo warâ. Koendâ kehoem iolataynlymo. 43Ilâpygueduo myani Jesus eynynonro modo pão, kanra âjihuyby warâ âsegubydâdyby nhekanâdylymo cestu imâsedo modo odaji. Doze cestu tumyke âsegubydâdyby nhuduly. 44Toenzepa myani âwinduani modo, cinco mil uguondo modo lelâ, toenzepa lâpylâ pekodo modo, iamimeom warâ.

Jesus paru wâgâ adakobâdobyry

(Mt 14.22-33; Jo 6.15-21)

45Ilâpyryem Jesus tynynonro modoram aguely:

— Âxiedaunda pepi odaji. Idâwâtaungâ paru kuyam kurâdo Betsaida donro modoram. Tarâ asaemoram âsedaengüybyem ise oiosemo udâly — kely.

— Idâze lelâ xina — kelymo myani.

46Tonlo modoram tâsedaengubygueduo, Jesus iwy onwa âkuly, Deus agâ agueze. 47Iguampygueduo, Galiléia iwalu iotay pepi odano modo; mâkâ kulelâ myani Jesus târâ awyly. 48Jesus iwaguelâ nhedylymo. Kura kehoem inkâguelymo eon-honrugue, nhonwamo adapezeinly awylygue. Emedyly wâgâ, aukuma igâtuduo myani Jesus idâly eyanmo. Sakazemo kely ume myani, 49paru wâgâ adakobâdyly nhedylymo. “Kadopâ” tâkewâduo adaenkelymo. 50Jesus olâ myani eyanmo aguely:

— Âzeon-hondâdaungâ. Tâseanezeba itaungâ! Jesuslâ urâ! — kely.

51Aituo pepi odaji âxiedyly. Âxieduo, tapezenremba idyly. Awârâ tientuomo, toenzepa kehoem âseanedylymo. 52Jesus pão, kanra warâ agui tienehonduo, enehonwâm, Deus Ingonotyby tawyly. Awârâ anhetuolâ ânguy Jesus awyly nutubamo olâ myani. Awylygue mawânkâ nutuba awylymo, âdara mâkâ paru wâgâ adakobâdyly awyly, ago lelâlâ Messiaslâ mâkâ awyly neinwâmpyra tawylymogue.

Jesus Genesaré donro tâwânuneim modo kua nhetobyry

(Mt 14.34-36)

53Jesus tynynonro modo agâ paru nhekuâdylymo. Genesaréram saindylymo. Saintybyem, pepi nhekâjilymo sagunu wâgâ. 54Jesus âzetyly umelâ myani kurâdoram âdutuoly, aguelymo warâ:

— Etaungâ. Awâkâ mawânkâ Jesus! — kelymo.

55Inepa kehoem tonlo modo xuruse idâwâdylymo, “Jesus naintai” keze. Târâ tawyly ume, eagonro âtâ anakâ idâwâm lâpylâ Jesus, tynynonro modo agâ. Tâtymo anaxi Jesus saintybyem awyly tiuntuduo, tonlo modo tâwânuneim modo eguetudo wâgâ eyam nhadylymo. 56Âdyam idâhobyrydâ, tonlo modo, tâwânuneim modo tasemo lelâ Jesus kua nhetoem. Eyam nhekadylymo:

— Ity owogonro wao MÂʼ ienehongâ asaemo tâwânuneim modoram, kua itomoem — kelymo.

Idânârâ tâty MÂʼ ienipyry modo ara kua tyese myani. Arâlâ myani aidylymo xidadâ imeimbyry odakâ idâduo, xidadâ imâsedo odakâ, âtâ anary imeimbyry modo odakâ lâpylâ warâ.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index