Search form

Mateus 19

Jesus tâjiwydy imoly wâgâ aguehobyry

(Mt 5.31-32; Mc 10.1-12; Lc 16.18)

1Agueypyem Jesus xina agâ idâly Galileiadâpa. Judéia yan-yam xina odopâdyly ânwa oze, paru Jordão kuynâ, xixi egaseho eynynâ. 2Toenzepa kurâdo xina agâ awyly. Iduanomo tâwânuneim modo kua tyese ani Jesus.

3Fariseu domodo ewy eagâ agueze idâlymo. Tienwentâdoem wâne inakanhe kulâ aguedyse awylymo. Aituo Jesus nhapâiguelymo:

— Kâzewenry eynynâ, tâwâlâka uguondo tywydy inmoly âdy wâgâlâ? — kelymo.

4Aituo Jesus in-hoguly:

— Deus itaumbyry iweniby tutuzelâ âmaemo. “Kaudyly umelâ myakâwândy Deus uguondo, pekodo warâ nhygadyly, ohogüinrin-em” warâ iwenibyem awyly Deus itaumbyry awo wâgâ. 5Warâ lâpylâ myakâwândy Deus aguely: “Awylygue mawânkâ uguondo, tunwym agâpa, tyze agâpa warâ idyly, tywydy agâ lelâ tâitoem. Awylygue azagâpa awylymo, tokalelâ” kewândymy Deus. 6Awylygue mawânkâ ohogüimby modo tywydy agâ tokalelâ awylymo, Deuslâ âzeyam ienimo awylygue. Awylygue ânguy ohogüimby modo âximohoem aniempyra nidâ — kely Jesus.

7Fariseu domodo Jesusram agueondylymo:

— Tutuzelâ âmâ Moisés inweniby: “Âwydy mâinmodyze âmaemo watay, tâwâlâ imowâdaungâ” kely. “Iweniwâdaungâ olâ âdaituo mâinmolymo awyly. Aitybyem eyam pape mâinwenibymo eyam xuduwâtaungâ. Igonotaungâ lelâ-ro warâ” kely myakâwândy inwenily. Arâ-ro watay, âdaituo pylâka koendâpa tâjiwydy imoly awyly? — kelymo.

8Jesus in-hoguly:

— Tutuze myakâwândy Moisés, tienkyly modo ânguydo kulâ, Deus ize ato adiendysedo keba awylymo. Awylygue myakâwândy Moisés “Tâwâlâ tâjiwydy imoly” kely inwenily, pekodo tâwentâzeba itoem. Kaudyly umelâ olâ myakâwândy Deus ohogüinwâdyby modo âximoly izepa awyly. 9Agâmo ohogüimbyem tawyly umelâ, eagonro uguondoram âdynanâoly watay lelâ imowâdaungâ, mâinmodyze mataymo olâ-ro warâ. Tâwâlâ lâpylâ arâ aidyly umelâ eagâ mawylymo. Âdaituoba kulâ âwydymo mâinmolymo, eagonro agâ mitomoem kulâ-ro watay olâ, Deus ize ato araba kulâ amidylymo. Waunroem mohogüin-homobyrylâ âwydymo kuru Deus xurâem, nhatano keba. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely Jesus fariseu domodoram.

10Aituo xina aguely:

— Arâ atayma, uguondo nohogüimbalâ koendâ awyly-ro — xina kely.

11Jesus aguely:

— Âkealâ, Deus eon-honru nhuduypy lelâ olâ nohogüimba tawyly emaenrim. 12Tâlâ mawânkâ âdaituo uguondo nohogüimba ato. Tâlâ imezedânryenlâ iazeypy; awylygue tohogüindyzeba awylymo. Tâlâ emukeybyem tawylygue, tohogüindyzebaom. Tâlâ mâkâ Deus itaumbyry tiengatuhoem tohogüindyzebaom, pekodogue, iamudogue warâ aekuru tâtynanâdyzeba tawylygue. Deus, nohogüimba itoem eon-honru nhuduypy lelâ ohogüindânry — kely.

Jesus iamimeom agâ atobyry

(Mc 10.13-16; Lc 18.15-17)

13Ilâpygueduo tâjiunwyndo Jesusram tymeom nhadylymo.

— Asaemo nhangahu onwa imary iekâ. Deusram koendâ âzehohomoem ekagâ asaemo xurâem — kelymo.

Xina olâ ani akaemo iamudo sanipyry modo tâuse:

— Jesus kâdynanâdaundâ — tâkeze.

14Arâ xina agueduo Jesus xinaram aguely:

— Arâ adâkezeba itaungâ! — kely. — Tâwâlâ iamimeom yam nâedâ. Kodopâdaundâmo. Iamimeom wâne enra ohondybyem lelâ yam tâetoem, myara lâpylâ kurâ domodo nohondâ, yeinwântomoem, Deus kaynonro iwymârymoem itoem — kely.

15Aituo Jesus nhangahumo onwa tâmary nhedyly; mâkânra, mâkânra warâ aguely:

— Deus koendâ nhese — kely.

Aitybyem idâly.

Uguondo toenzepa âdypeom agâ Jesus aguehobyry

(Mc 10.17-31; Lc 18.18-30)

16Alâ ani uguondo Jesusram saintybyem, aguely:

— Pymâ koendonro, âdyka ise koendonro enday agânhekyly, Deusram udâhoem, aunloenlâ eagâ witoem warâ? — kely.

17Aituo Jesus in-hoguly:

— Amyguely tutuzeka âmâ? Âdaituoka koendonro myguely yam? Tokalelâ koendonro kuru, Deus lelâ. Deus agâ midyse âmâ-ro watay, Moisés inweniby wâgâ agueho ara aikâ — kely.

18— Âdaunloka ise Moisés inweniby ewy agânhekyly? — kely uguondo.

Jesus in-hoguly:

— “Ânguy kâdyâ. Eagâ mohogüin-hobyry lelâ xynanâgâ. Tâmagazeba ikâ. Aitobyry wâgâpa kulâ âkelomo kâzewentâdâ. 19Unwâm, âze warâ einwânkâ, xyrenkâ warâ. Agonro agâ âpynegâ; koendâ mâzeto ara, arâ lâpylâ agonrodo agâ koendâ ikâ” — kely Jesus.

20Aituo uguondo aguely:

— Aunlolâ inanry idânârâ amyguehobyry Moisés inweniby ara awidyly. Âdy pylâka ise agânhetonguyly, Deus agâ lelâ witoem? — kely.

21Jesus aguely:

— Deus enudâ kuru amidyse matay, âsejiguy modo idânârâ vende ieta. Ebyry ise âdy pebaom modoram mâunduly-ro warâ. Awârâ amânhedyly-ro watay, tâlâ lelâ ise âmâ koendonro Deus eydâ atodâ ekanâdyby. Idânârâ tâlâ mato mâunduduo, odopâgâ, ynynonroem mitoem — kely Jesus.

22Jesus arâ aguely tindatuo ani mâkâ uguondo toenzepa tydinherugueim âjityendyly, tysejiguy modo vende tiendyseba tawylygue. Tytynre kehoem idâly.

23Aituo Jesus xinaram aguely:

— Ton-honre lelâlâ âdypeom modo yeinwântoem, Deus kaynonro iwymârymoem itoem warâ, tysejiguy kulâ ize atomo kuru awylygue. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato. 24Ton-honre camelu agüie ihu oze sakadoem, arâ lâpylâ ton-honre âdypeom modo tâlâ tato inmohomoem, Deusgue lelâ tywymâgomoem warâ — kely.

25“Ton-honre lelâlâ âdypeom modo Deusgue iwymâgomoem” Jesus keduo, toenzepa kehoem xina âseguâdâdyly. Xina enanaji, âdypeom modo lakuru Deus eydâ atoram idâim waunlo ara awylygue. Âjigue xina aguely:

— Arâ atayma ise ânguy nâsemaguewâbyra-ro — xina kely.

26Aituo Jesus xinaram MYK itybyem aguely:

— Âkealâ, ânguy nâsemaguewâbyra ton-honrugue kulâ, Deus olâ kurâ domodo anhetânry adyese lelâ. Âdy anhetânry lâpeba Deus — kely.

27Jesus aguely tindatuo myani Pedro aguely:

— Xina-ro? Idânârâ tâlâ tato xina niâm, âynynonroem tâitoem. Iwerâ ise-ro? Âdy ise xina nhemakely? — kely.

28Jesus xinaram aguely:

— Deus idânârâ kehoem iweloem nhetondyly ume, pymâ xurery iwâkuru wâgâ ise iekadyly, pymâem witoem, urâ Uguondo Kaynâpa Âetyby. Pymâem wituo, pymâem lâpylâ ise âmaemo. Pymâdo xurery wâgâ ise ikadylymo, kypemugudo israelita domodo iwymâryem. 29Idânârâ tâlâ matomo mânhânlymo, ynynonroem mitomoem watay, Deus xuduze lelâ ipa matomo. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato. Itymo mânhânduomo, âykyhomoem ijidymo xuduze. Âwaigorumo, âukonomo, nhaundumo, unwânmo, âzemo, âmeonmo warâ mânhânduo, Deus âpemugumo nhetomo ara kehoem nhenimo, âwynenimo warâ xuduze. Âpimo mânhânduomo, Deus âpynirymo xuduze. Tâlâ matomo mânhânlymo ynynonroem mitomoem watay, âdy ize matomo xuduze, mânhâympymo takaze kehoem ise tâlâ mawylymo. Âigueduomo olâ ise aunloenlâ Deus agâ mawylymo. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato. 30Iwerâ waunropyry modo, ilâem âgânâynra ise. Âgânonrobyry modo, ilâem waunroem ise warâ — kely Jesus.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index