Search form

Mateus 26

Jesus xyâly wâgâ aguehomobyry

(Mc 14.1-2; Lc 22.1-2; Jo 11.45-57)

1Waunroem aini modogue xina tienomedâbygueduo, Jesus xinaram agueondyly:

2— Tutuzelâ âmaemo, kopaelâgâbygueduo kâtyry Páscoa awyly, kydamudo Egitodâba âsemaguehomobyry etyry. Yizepaom modo yawânehonzemo, kruz onwa yakâjien-honzemo yiguehoem warâ. Warâ ise ayedylymo urâ Uguondo Kaynâpa Âetyby — kely xinaram.

3Aguehobyry ara kehoem aidyly. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, kywymâry modo warâ Caifás ety imâsedo oday myani âtâdyguylymo. Caifás ani kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru. 4Âjigue aguelymo myani, âdara Jesus tientadânehonly, tyâen-honly warâ wâgâ. Kurâ domodo nhutudyzebamo olâ myani. Aituo myani aguelymo:

5— Koendâpa ise enra âty ume sawâdyly. Toenzepa ise kurâdo âzetygueni modo. Jesus etadâdobyry egary indadylymo watay, kagâ iewiâpazemo, âjitoguyzemo warâ — kelymo wâne myani.

Pekodo Jesus nhangahu onwa uriza nhapâdobyry

(Mc 14.3-9; Jo 12.1-8)

6Jesus agâ xina idâondyly âtâ anary Betanianra. Târâ tatay xina idâly Simão tâjimituguelygue tâwâneimpyry etyram. 7Xina âwinduadyly ume, pekodo Jesus iopaji saindyly. Alabastrogue uriza etary xygatybygue tâmase; uriza tâwâenseim nardogue tumyke ani mârâ. Uriza tyânrângueim nhapâdyly Jesus nhangahu onwa. 8Pekodo uriza nhapâdyly tientuo aidyly xina nehoguebyra. Aituo âjigue xina aguely:

— Etaungâ! Awâkâ pekodo uriza tâwâenseim alâ kulâ nhumedyly! 9Awârâ uriza vende iedylylâ-ro watay, toenzepa tâise idinherugu. Koendâ tâise vende nhedyly, âdy pebaom modoram dinheru tiunduhoem — xina kely.

10Xina aguely xuturimbyryem olâ Jesus. Aituo xinaram aguely:

— Arâ adâkezeba itaungâ merâ pekodoram. Âwankuem kâietaundâ warâ. Koendonro merâ urâem anhekyly. 11Aunlolâ ise âdy pebaom modope awyly mâenmawyadâdomoem. Urâ olâ ise âdiempa kulâ agâmo wawyly. 12Wonwa uriza tyânrângueim niapâdai, yigueduo, ieguepybyry etadâdo odaji ietoem, wondyly ara. 13Merâ anhetyby ânguy nenanânehonwâbyra ise. Âdykâlâ unâ koendonro egatuly watay, tânanâguezeinlâ ise merâ aitobyry. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely Jesus.

Jesus tiengamehoem, Judas dinheru nhemakehobyry

(Mc 14.10-11; Lc 22.3-6)

14Aituo Jesus eynynonroem ityby ewy Judas xidadâ Queriote donro idâly kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydoram, Jesus wâgâ agueze. 15Aituo myani Judas aguely:

— Âdaraka ise iepywadylymo, Jesus âyanmo kâengameduo? — kely.

— Trinta moedas pratague ise ipywadyly. Anra — kelymo myani.

Aituo Judas dinheru nhemakely. 16Ilâpygueduo Judas âdara Jesus tiengamely awyly wâgâ âpaunzedyly.

Jesus, “Ohondaungâ, Páscoa kientyguedoem” kehobyry

(Mc 14.12-21; Lc 22.7-13; Jo 13.21-30)

17Pão ioliho pebaom etyguedo adaguly ume Jesusram xina aguely:

— Âdykâka ise pyni iwâkuru xina anhenehondyze mawyly, xirâ Páscoa ume kydawinduatoem? — xina kely.

18Jesus in-hoguly:

— Jerusalémdâ ise kydâwinduadyly. Idâwâtaungâ wao myarâ. Mâkâ uguondo auguehobyry agâ oxioze âmaemo. “ ‘Alâ enra iweâma’ keanryze Konomedâni. Itydâ ise tynynonro modo agâ Páscoa nhetyguedyly, âwinduadyly warâ” kewâtaunda eyam — kely Jesus.

19Jesus aguehobyry ara aidylymo. Pyni modo adyenehonzemo myani, Páscoa xina nhetyguedoem.

20Iguampygueduo xina myarâ idâly Jesus agâ. Xina ekadyly tâwinduatoem. 21Xina âwinduatay Jesus aguely xinaram:

— Idataungâ wao. Tokalâ âmaemo ewy ise yizepanro modoram iegamerim — kely.

22Jesus agueduo xina itynwandyly. Mâkâ, mâkâ warâ xina aguely:

— Urâ mâkeba ise igamenri, Konomedâni! — xina kely.

23Aituo Jesus aguely:

— Âmaemo ewylâ olâ ise iegamerim, yagâ pão edawynrim modo ewylâ. 24Deus itaumbyry egatuwâni modo iweniwânmy ywâgâ: “Uguondo Kaynâpa Âetyby âdyoze” kely myakâwâm inwenilymo. Aguehomobyry ara ise awidyly. Toenzepa âsenagazeze olâ yizepanro modo emaxi iegamerimbyry. Niazepa wânkâ nidyse! — kely.

25Aituo egamenrianlâ adapâigueoly, Judasram:

— Yanlâ amyguely watay, Ienomedâni. Urâ mâkeba ise igamenri — kely.

Aituo Jesus in-hoguly:

Mâkadulylâ awârâ — kely.

Kywymâry Jesus iguehobyry enanâgueho

(Mc 14.22-26; Lc 22.14-20; 1Co 11.23-25)

26Tâwinduatay Jesus pão nhanâdyly. Deusram aguely:

— Koendonro âmâ, Pabai, xirâ pão mâundulygue — kely.

Aguenripyryem pão nhepajiwâdyly. Mâkânra, mâkânra warâ nhuduly. Aguely xinaram:

— Sawâtaungâ. Edawynwâtaungâ. Xirâ pão kâempajiwâdyby, wodolâ xirâ — kely.

27Ilâpyryem kopu vinhugue taseim tâmaxi nhedyly. Deusram aguely:

— Koendonro âmâ, Pabai, xirâ vinhu mâundulygue — kely.

Aguenripyryem, mâkânra, mâkânra warâ nhuduly, xina nhenyhoem. Aituo aguely xinaram:

— Enywâdaungâ idânârâ âmaemo. 28Unulâ xirâ. Tâunkeze ise yiguely, toenzepa kurâdo emakeze, inakanhe aitomobyry xygakeze. “Ynynonro modo emakeze urâ” Deus kehobyry mawânrâ. Awylygue ise unu tyapâze yigueduo, iwelo tâdâsemaguehobe Deus nhedyly. 29Xirâ pygueduo, Páscoa kâentyguedombyra, vinhu kâenyombyra warâ wao ise urâ agâmo, Pabai Deus eynynonro modo myarâ pymâem atoram saindylymo ara. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely Jesus.

30Âty âwanikebygueduo, xina igâtudyly Deus tionmaendoem. Igâtudybyem xina idâly iwy Se Oliveira Ekaram.

Jesus Pedroram, “Azagâ tokalâ warâ, ‘Kâuntuwâbyra urâ awâkâ’ keze âmâ” kehobyry

(Mc 14.27-31; Lc 22.31-34; Jo 13.36-38)

31Jesus aguely xinaram:

— Xirâ kopae idânârâ âwiense âmaemo. Wodokeze âmaemo. Deus itaumbyry sawo wâgâ iwenibyem: “Kaneru sodo xyâduo, idânârâ eguy modo adapâeguyze” kewânmy Deus. Arâ ise ayedylymo. 32Yigueduo, kurâem itonze olâ urâ. Kurâem witombygueduo, âwaynâmolâ ise udâly Galileiaram — kely.

33Agueduo myani Pedro aguely:

— Tâwâlâ wâne ise idânârâ odokelymo. Urâ olâ ise odokeba — kely.

34Jesus olâ warâ eyam aguely:

— Xirâ kopae, aukuma igâtudyly iraynâ, azagâ tokalâ warâ ise “Jesus kâuntuwâbyra urâ” myguely. Xirâ mâuntudyze wato kuru — kely.

35Pedro olâ agueondyly lelâ:

— “Jesus kâuntuwâbyra urâ” uguewâpyra ise urâ. Tâwâlâ ise agâlâ yâlymo. “Jesus kâuntuwâbyra urâ” uguepa olâ ise urâ — kely.

Idânârâ xina Jesus eynynonro modo aguely:

— “Jesus kâuntuwâbyra urâ” xina kepa lâpylâ ise — xina kely.

Jesus Tunwym agâ Getsemanidâ aguehobyry

(Mc 14.32-42; Lc 22.39-46)

36Xina saindyly âji Getsemaniram. Myarâ saintybyem Jesus xinaram aguely:

— Tarâlâ wao itaungâ, ikadaungâ warâ, Deus agâ agueze udâday — kely.

37Adâkebygueduo, Jesus Pedroram, azagâ Zebedeu imeombyryram warâ aguely:

— Yagâ âetaungâ; akaemo modo lelâ ise taunlo — kely.

Aituo eagâ idâlymo iwague nekâ. Târâ myani toenzepa kehoem Jesus itywandyly.

38Aituo myani aguely eyanmo:

— Toenzepa enra ytynru, yigueho ara kehoem. Tarâlâ wao itaungâ. Tykyzeba olâ itaungâ, ynynâ Deus agâ amyguehomoem — kely.

39Âdiempa waunroem idâly myani. Târâ myani âzeguhoam idyly, Deus agâ adâkehoem:

— Pabai, toenzepa kuru kâsenagazedyly warâ izepa wâne urâ. Ize wato araba olâ aidyse wawyly, ize mato aralâ — kely myani.

40Deus agâ agueypyem myani, Pedro, Tiago, João warâ âxiân-hobyryram idâly, xykylymo ume. Xuagueânimopyryem myani aguely Pedroam:

— Âmâ, agonrodo warâ âykylymo enra. Âdiempalâ ynynâ Deus agâ amyguehomoem âykyba mitomoem nudupa kuru? — kely.

Aituo eyanmo aguely:

41— Nhaum, xuagueypyem lelâ itaungâ, inanaynmolâ warâ. Satanás umohomoem aienehonze keze. Deusram ekadaungâ, Satanás ize ato amânhepyra mitomoem. Deus eon-honru peba kulâ yagâ tâdâsenagazedyly mâenmaenwâbyra ise âmaemo, yagâ mâsenagazedyze mawylymo umelâ — kely myani Jesus.

42Jesus idâondyly âdiempa waunroem, Deus agâ agueonse:

— Pabai, idânârâ adyese âmâ. Toenzepa kuru kâsenagazedyly warâ izepa wâne urâ. Ize wato araba olâ aidyse wawyly, ize mato aralâ — kely.

43Ilâpyryem myani odopâdondyly Pedro, Tiago, João warâ eydâ atoram. Xykyondybymoem awyly nhedyly. Toenzepa myani xuedunumo, xuagueypyem lelâ itomoem nudupa. 44Jesus târâpa âxigueondyly. Deus agâ agueonse idâly. Alâpylâ myani agueondyly:

— Pabai, idânârâ adyese âmâ. Toenzepa kuru kâsenagazedyly warâ izepa wâne urâ. Ize wato araba olâ aidyse wawyly, ize mato aralâ — kely.

45Ilâpyryem Jesus eagâ idâypy modo warâ odopâdylymo xina eydâ atoram. Xinaram Jesus aguely:

— Âykylymo kulâ enra. Inuzeba lelâ mataunaze, Deus agâ amyguehomoem. Alâ! Iweâ lelâlâ yizepaom modo emaxi âduduoze urâ. 46Autaungâ. Inoro, eagâmo kydoxioda. Etaungâ! Awâkâlâ iegamerim saindyly — kely.

Jesus nhawâtomobyry

(Mc 14.43-52; Lc 22.47-53; Jo 18.3-12)

47Jesus aguely ume Judas saindyly. Jesus eynynonrolâ kâinane mâkâ. Toenzepa kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo ingonotaymby modo, kywymârydo ingonotaymby modo warâ Judas agâ saindylymo. Espadague, segue warâ tâmatune kehoem saindylymo, Jesus sawâse. 48Taindylymo umelâ myani Judas eyanmo aguely:

— Uguondo konhonuguguyly, mâkâlâ ise mâkâ, Jesuslâ. Tâwâlâ ise manwâdylymo — kely.

49Aituo Judas saindyly Jesus iopaji, aguely:

— Âdapalâ wâne, Pymâ? — kely.

— Âdainkâba urâ — kely Jesus.

Aguenripyryem Jesus iwaparydâ nhonugudyly; tataen-ho agâ adâito ara nhedaenkuly.

50Jesus eyam aguely:

— Yataen-ho, inepa aiese mâetobyry aiekâ — kely.

Aituo Judas agâ idâwâtyby modo Jesus nhawâdylymo, nhemakâjilymo warâ.

51Xina ewy tydahoru imâsedo ety odayba tâtyze ani. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru agâ tâwaneim iwantazagâmâ.

52Aituo eyam Jesus aguely:

— Adâiseba ikâ. Âdahoru ekanâgâ. Tutuzelâ âmâ, “Espadague âseguebyby, espadaguelâ ise âdyoly” kely. 53Kâsemaguehoem âmâ, uguewâpyra urâ. Pabairam tâise kâenkadyly kâsemaguehoem. Inepa tâise toenzepa kehoem anju domodo ingonodyly iemakeze. 54Deus itaumbyry awo wâgâ inwenibyem olâ ara âsenagazeniem wawyly. Anju domodo kâingâsedyly watay, iwenihobyry aguehobyry araba ise awidyly — kely Jesus mâkâ aienibyryam.

55Ilâ ume Jesus aguely kurâdo tawâse idâypy modoram:

— Espadague, segue warâ tâmase kehoem yawâse mâewylymo, tâmagazeim urâ-ro waunlo ara. Yawâtomo tuduzelâ keankâ saguhoem, kyâho pebalâ. Kopaelâgâembaba keankâ Deus ety idaseray, agâmo agueze wawyly. Târâlâ yawâpyra olâ mataunaguynre. Yawâto odayba awylygue keankâ ilâenlâ yawâpyra mawylymo. Tâwâlâ yawâtaungâ lelâ, âdaitybyemba wawyly umelâ. 56Arâlâma Deus itaumbyry egatuwâni modo ywâgâ inwenibyem awyly Deus itaumbyry awo wâgâ — kely Jesus.

Jesus sawâtuo, idânârâ xina eagonropyry modo nhodokely. Xina âwiendyly.

Jesus judeu domodo iwymârydoram satobyry

(Mc 14.53-65; Lc 22.54-55,63-71; Jo 18.12-14,19-24)

57Ilâpygueduo Jesus nhadylymo kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru Caifás etyram. Idânârâ pymâ tynruneim modo târâ âtâdyguybyem awylymo. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydobe, Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo warâmo myani târâ, idânârâ uguondo modo tynrenseim modope warâ. 58Myarâ idâdaymo myani âgânâ kehoem Pedro idâly, Caifás ety idaseraji. Tâgawânse, tâkaze warâ myani akaemo guarda domodo agâ, âdara Jesus nhedylymo tientoem.

59Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, kywymâry modo, kurutaynrim modo warâ, âdara Jesus tienwentâdo wâgâ aguelymo myani. Mâkâ wâgâ âdalâ kulâ aguenri nhuinlymo warâ, âdy wâgâ tiân-homo awyly tiuntuhomoem. 60Akaemo pymâ domodoem olâ myani âdy ewentâdo peba, iwâgâ aguewâni modo kewâdyly kulâ awylygue. Ilâpyryem myani azagâ uguondo saindyly pymâdo enadoram. Jesus ewentâze kewâdylymo kulâ olâ myani. 61Warâ aguelymo:

— Jesus aguehobyry tindatyby ise xina nhegatuly. “Deus ety sakalagueze urâ. Azagâ+ emedyly idyly ara saunâtonze olâ urâ” kely, xina nidadâ — kelymo myani, Jesus tienwentâdomoem.

62Aguelymo idanipyryem, kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru saudyly. Jesus nhapâiguely:

— Âwâgâ aguelymo midatailâ. Âkealâ, âkealâba iwentâdomo awyly ise amygueho? Âdamyguepaka ise âmâ mâsemaguehoem? — kely.

63Âdakepa olâ myani Jesus tâsemaguehoem. Aituo myani kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru nhapâigueondyly:

— Messiaslâka âmâ, Deus Ingonotyby? Deus iguedânry imerylâka âmâ? Âkealâ xinaram mâengatuba âmâ-ro watay, âsenagazeze âmâ — kely.

64Aituo Jesus in-hoguly:

— Mâkâlâ urâ, amygueho aralâ. Xirâpygueduo ekadybyem ise urâ Deus ton-honreim ahoru eynynâ. Eagâ ise pymâem wawyly. Eunu duay ise Deus eydâpa kâewyly. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely Jesus.

65Toenzepa kehoem kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru iewiâpadyly “Deus imerylâ urâ” Jesus kely tindatuo. Tyewiâkygue tâty tywogonrolâ nhaunguely. Pymâdo târâ âtâdyguyby modoram aguely:

— Deus nunâguedai merâ Jesus. Deus agâ âzekiba tawylylâ agueho, “Deus imerylâ urâ” keduo. Ânguy kingâsedaymba ise kurâ, ewentâniem. Midataimolâ Deus wâgâ aguely. 66Âdara iedylyka inanajimo inakanhe kehobyry wâgâ? — kely.

Aituo pymâ domodo aguely:

— Uguondo inakai kulâ awâkâ! Xyâly lelâ! — kelymo.

67Agueypyem emydy onwa KUITÚ kelymo, nhapiogulymo warâ. Jesus nhenuahulymo, tiampioguhoem. Sapiogunrimbyryem, aguelymo:

68— Ânguyka apiogurim? Apiogüimbyry xutugâ, âkealâ kuru Deus Ingonotyby matay — kelymo.

Pedro, “Jesus kâuntuwâbyra urâ” kehobyry

(Mc 14.66-72; Lc 22.56-62; Jo 18.15-18,25-27)

69Jesus pymâdo enado atay, Pedro târâ taseraylâ myani. Pekodo târâ tâwaneim ewy Pedro einkâ sakadyly. Koendâ kehoem enipyryem aguely:

— Jesus Galiléia donro eynynonro modo ewylâ âmâ — kely.

70Aituo myani kurâdo enanaym Pedro aguely:

— Mâkâ mâkeba urâ! Kâuntuwâbyra urâ awâkâ! Ânguyka awâkâ Jesus, iwâgâ amyguehomo? — kely.

71Agueypyem myani taseraji tâdâwânto iwyantaji Pedro idâly. Eagonro pekodo târâ tâwaneim modo ewy, Pedro tientuo, tydâ iwaguepanro modoram aguely myani:

— Jesus Nazaré donro eynynonro ewy awâkâ uguondo — kely.

72Mâkâ pekodo aguely tindatuo myani Pedro agueondyly:

— Âdykâ Jesus eynynonroem witaymba urâ. Kâuntuwâbyra urâ awâkâ. Tâwâlâ ise Deus ienagazenehonly, uguewâdyly kulâ-ro watay — kely.

73Ilâpyryem myani uguondo modo ewy Pedro iopaji saindylymo.

— Jesus eynynonrolâ âmâ. Tutuze xina, Galiléia donro mawyly, earamolâma amyguely — kelymo.

74Aituo myani Pedro agueondyly:

— Mâkâ mâkeba urâ! Kâuntuwâbyra urâ awâkâ uguondo! Tutuze Deus âkealâ auguely awyly. Tâwâlâ ise Deus ienagazenehonly, uguewâdyly kulâ-ro watay — kely. Pedro.

Aguely umelâ myani aukuma igâtudyly. 75Tindatuo, Pedro Jesus tyam aguehobyry nhenanâguely, “Xirâ kopae, aukuma igâtudyly iraynâ, azagâ tokalâ warâ ise ‘Jesus kâuntuwâbyra urâ’ myguely” kehobyry. Aguehobyry tienanâgueduo myani toenzepa Pedro itynwandyly. Târâpa âxiguely. Tâjityenze kehoem eogumadyly.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index