Search form

Romanos 2

Izepa tato aieni modo enagazenehonze Deus

1Âmaemo xirâ kâinweniby itainrim modo, “Inakai aieni modo tâwâlâ nâsenagazedâmo” tâkeze wâne âmaemo. “Tâwâlâ nâsenagazedâmo” mygueduomo, inwentâdomo lâpylâ olâ amyguehomo, earamo lâpylâ mawylymogue. Akaemo inakanhe aito araba wâne ilema-ro. 2Izepa tato aieni modo nhenagazenehonduo, tutuze kurâ, Deus iozeno lelâ aieni awyly. 3“Akaemo inakanhe aito ara ini modo akaemo alelâ ise Deus nhewentâguyly. Urâma ise kâsenagazebyra” tâkeze âmaemo. Tâdâsenagazedo amaymba mâsemagueba olâ ise âmaemo, Deus mâinwâmpyra matomobyry wâgâ. 4“Izepa wato anhedylymogue kulâ inepa kehoem kâenagazenehonlymo witaymba ise urâ” kepyem Deus. Awylygue mawânkâ mâkâ agâmo koendâ awyly, alâ kulâ newiâpabyra awyly warâ, izepa ato amânhetuomo. Arâ awyly, xurâem modopâdomoem, inakanhe amitomobyry wâgâ mâjityendylymo mawânkâ ize ato, amânhepyra midylymo-ro warâ. Âmaemo olâ mâuntubamo, âdaitoem Deus inepa inagazenehombamo awyly. Awylygue amyguelymo: “Deus izepa ato aguyjiesezene lelâ; kânagazenehomba awylylâ ise mâkâ” myguelymo.

5Toenze kulâ tâeganeim keba olâ âmaemo. Izewenrymo Deus izepa ato aiedyly mâinmodyzeba âmaemo. Inakanhe amisezedylymogue, mâsenagazedomo imâem mânhesezedylymolâ. Xypyry etay, âdaunloem kydawyly Deus nhetay, ioze lelâ ise mâkâ aidyly, tâinwântânrybyry modo nhenagazenehonly, tynynonro modoram ise koendonro nhuduly warâ. 6Onro anaym aguitobyry ara, aguykehobyry ara warâ ise kydâsebywadyly. 7Tâlâ Deus ize ato aiedyly imodânry modo. Mâkâ aguehobyry tiankadyze inkâbamo. Iweloem tâitondyly ize atomo, imâem Jesus Cristo ara tâitomoem. “Koendonro âmaemo” tâkehonduzemo Deusram. Deus tâmakedyzemo, typygueba kehoem eagâ tâitomoem. 8Tâlâ olâ Deus ize ato adiendysebaom modo. Deus itaumbyry âkealonro tyeinwândyse inkâbamo. Adiendyse tato kulâ anhekylymo; adienkyly Deus ize, izepa warâ awyly tiuntudyzemo inkâba. Arâ kulâ aitaynrim modo agâ tyewiâseba nitaymba Deus, enagazenehonzemo-ro warâ.

9Idânârâ adâkehobyry sakanibyry modo enagazenehonze Deus. Adahulizemo, âjityenzemo warâ, judeu domodo, judeu keba modo alelâ. 10Tâinwânni modo xurâem olâ ise Deus nhuduly ehogumo, iomarumo, ekobyzeguelymo warâ, Jesus Cristo ara itomoem, judeu, judeu keba alelâ. 11Âzekiba lelâ mawânkâ Deus idânârâ nhedyly, âkeloem mâkâ nhedyly, mâkâ âkeloem warâpa.

12Deus, Moisésram tâzezewenry inwenien-hoymby lâpeba judeu keba modo. Alâ olâ ise Jesus einwântânry watay, aunloenlâ Deus agâpa âieholy. Judeu domodoma mârâ tâzezewenry iwenibybe. Alâpylâ ise Moisés inweniby nhakadomobyry wâgâ Jesus einwântânry watay, aunloenlâ ise Deus agâpa âieholy warâ. 13Aguely idadyly kulâ âdy mâkeba Deus xurâem. Ize ato aiedyly koendonro kuru. Arâ mawânkâ kâwentâbyra awyly, aguely.

14Judeu domodo ezewenry inweniby nâduduopa myakâwâm judeu keba modoram. Arâlâ olâ agui akaemo ewy âwâlâ anhedylymo Deus ize ato. Nhangahu odaylâ mârâ tâzezewenry iwenibyem awyly-ro waunlo ara, Deus ize ato nhutuhomoem, tywenizebalâ. 15Idânârâ kurutobyry kuodaxi ienipyryem Deus. Deus ezewenry iweniby pebaom modo Deus ize ato anhetuo, tânehonzemo, mâkâ aguehobyry tutuze tawyly. Aidylymolâ mawânrâ enehoim. Akaemolâ xutuim, âdara Deus ize ato adiendyly awyly, aniempyra tawyly warâ. 16Idânârâ aguientaymby modo, kyangahu oday kunâgobyry modo warâ xutuze Deus. Xypyry etay, âdaunloem kydawyly Deus nhetuo ise aguitobyry, aguykehobyry warâ Cristo Jesus wâgâlâ kydâsebywadoem, Deus anhenehonly, koendonro, inakai alelâ. Xirâ inanry unâ iwâkuru tâdâsemagueho kâengatuday, augueho.

Judeu domodo ezewenry Deus Moisésram inwenien-hoymby

17Âmaemo judeu domodo, tohomaenze âmaemo. “Xina iDeusryma Deus lelâlâ. Deus xurâem koendonro xina, xina idamudoram lelâ mawânkâ myakâwândy tâzezewenry nhuduly” tâkeze âmaemo. 18Âdara Deus ize awyly tutuze mawylymo, âdy iozeno, iozepaom warâ awyly, tâzezewenry Moisés inwenibygue tâsenomedâze mawylymogue.

19“Judeu keba modo Deus itaumbyry nutuwâbyra. Xina lelâ koendâ xuturim. Epy sakobâni emyenro xina, iamu odano iajimanâni, iajinu emyenro warâ xina” tâkeze âmaemo. 20“Xina lelâ Deus itaumbyry xutudânry modo enomedâni. Xina lelâ iamudo ara âdy xutudânry modo enomedâni. Deus xinaem tâzewenry inwenibybe tawylygue, idânârâ tutuze xina, mâkâ wâgâ tutuze xina, iozeno lelâ-ro warâ” tâkeze âmaemo. 21Âkelo modo turuse âmaemo; âwâlâ mâturubyra olâ âmaemo. “Iwâkuru keba tâzemagaguy” myguelymo âmaemolâ tâmagazeim. 22“Eagâ mohogüin-homobyry lelâ xynanâdaungâ” tâkeze âmaemo. Âmaemolâ eagâ mohogüin-homobyry keba kulâ xynanâni. “Deus lelâ xina nhehogueguyly; ekudyby modo etyguedyly tumoze xina” tâkeze âmaemo. Agueypyenlâ xygahudâdyby modo ehoguedo âtâ odaji igawândylymo, xurâem satyby modo mâenmagazedylymo. Awârâ arâ amidylymo, xygatyby modo ehoguedyly mâinmopa mawylymo tânehonze.

23“Xina idamudoram lelâ Deus tâzewenry nhuduly” tâkeze âmaemo. Tâzezewenry agueho ara amipyra olâ âmaemo. Arâ kulâ amidylymogue, Deus âwankuem âieholy eynynâbaom modoram. 24Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem: “Inakanhe amidylymo tientuo, judeu keba modo Deus âwankuem nhedylymo, itaumbyry âdyem nipyra waunlo ara tyenehonzemo mawânkâ” kely iwenibyem.

25Deus, Moisésram tâzezewenry inwenien-hoymby ara lelâ judeu domodo aidylymo watay lelâ judeuem awyly xutuhogue satâly koendâ awyly. Koendonro anhekyly wâgâ mawânkâ nhenehonly, Deus xurâ tawyly. Mârâ tâzezewenry Deus inwenien-hoymby ara lelâ anipyra-ro watay, adatâoly kulâ mâkâ. Judeu domodo xutuhogue satâybyem lelâlâ wâne, inakanhe kulâ aito olâ tânehonze Deus xurâ keba awyly. 26Judeu domodo ara tatâduneba judeu keba modo. Deus aguehobyry ara anhedylymo watay olâ satâyby modo ara lelâ Deus xurâem awylymo. 27Awylygue ise judeu keba modo aguely: “Deus xurâ modo xutuho peba, judeu domodo ezewenrymo iweniby peba warâ lelâlâ wâne xina, Deus aguehobyry ara lelâ olâ xina aidyly. Satâybyem lelâlâ wâne, judeu domodo ezewenry iwenibybe warâmo wâne, Deus aguehobyry aniempyramo olâ. Awylygue ise âzenagazeolymo” kelymo.

28Judeuem kuru tadawyly Deus xurâem kuru tâjidyly warâ, Deus einwântuo lelâ. Ilery ety iopiry satâybyem lelâlâ wâne judeu domodo, Deus neinwâmpyramo watay olâ, adatâoly kulâ. 29Deus xurâ modo kuru mâkâ iweloem ietyby, saguhobyry ara anipyra waunlo. Tuoday Deus xurâem Deus Ispiritury iweloem nhetybyem warâ tawyly xuturim. Ilery ety iopiry satâybyemba wâne Deus xurâem tawyly tutuze olâ waunlo. “Koendonro akaemo” tâkeze Deus. Idânârâ Deus einwânni modo xurâlâ, judeu, judeu keba alelâ.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index