Search form

1 Timoteo 5

Cristore ajitirʉ̃nʉrã rãca ñare queti

1Sĩgʉ̃ bʉcʉ, rojose ĩ yiboajaquẽne, tud'igʉre bajiro ĩre gotibesa. Ado bajirojʉa mʉ yijama, quẽnaja: Rʉ̃cʉbʉose rãca mʉ jacʉre mʉ yirore bajiro quẽnaro ĩre gotiya. To yicõari, mamarãre quẽne, mʉ bederãre mʉ yirore bajiro quẽnaro ĩnare yiya. 2Rõmia bʉcʉrãre mʉ jacore mʉ yirore bajiro quẽnaro ĩnare yiya. To yicõari, mamarã rõmiare quẽne, mʉ bederãre mʉ rʉ̃cʉbʉorore bajiro quẽnaro ĩnare rʉ̃cʉbʉoya.

3Manajʉ rijaveoriarã maioro bajirã masu ĩna ñajama, rʉ̃cʉbʉose rãca ĩnare quẽnaro ejarẽmorũgũña. 4To bajiboarine sĩgõ manajʉ rijaveorio rĩa cʉtigo, to yicõari, jãnerabatia cʉtigo so ñajama, ĩnajʉa ñarãma sore ejarẽmorũgũrona. To bajiro ĩna yisere Dios ĩ ĩavariquẽnase ñajare, to bajiro yirũgũroti ñaja. Mani jacʉa manire ĩamaicõari, mani daquerojʉ manire quẽnaro ĩna yibʉcʉore ti ñajare, ĩnare ejarẽmorũgũroti ñaja, manire. 5Manajʉ rijaveorio maioro bajigo masujʉare, so yarã sore ejarẽmorã manijare, “Yʉre ejarẽmorʉcʉmi Dios” yitʉoĩacõari, ĩre sẽnirũgũgõmo so. Ʉ̃mʉa, ñamire quẽne ĩre sẽnirũgũgõmo. 6Manajʉ rijaveorio, no so bojase rĩne yigojʉama, rojose yigo ñari, Dios ĩ ĩajama, catigo ñaboarine, catibecore bajiro bajicõa ñagõmo, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ varoco ñari. Sojʉarema ejarẽmobetiroti ñaja. 7Tire mʉre yʉ gotimasiosere mʉ tʉjʉ ñarãre Cristore ajitirʉ̃nʉrãre gotiya. Ĩna cʉdisere ĩacõari, “Rojose yama”, yirã manirʉarãma. 8Sĩgʉ̃ “Cristore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñaja yʉ” yiboarine, ĩ yarãre ĩnare ĩ ejarẽmobetijama, quẽnabetoja. To bajiro bajigʉ ñari, Cristore ajitirʉ̃nʉ tʉjacoar'ire bajiro bajigʉ ñagʉ̃mi. Gãjerãma, Cristore ajitirʉ̃nʉmena ñaboarine, ĩna yarãre ejarẽmorã, rojose ĩna yiro rẽtoro rojose yigʉ ñagʉ̃mi.

9Cristore ajitirʉ̃nʉrã manajʉ rijaveoriarã, mʉa ejarẽmoronama, ado bajiro bajirã ñarʉarãma ĩna: Sesenta cʉ̃mari rẽtoro tʉsana ñarʉarãma. To bajicõari, sĩgʉ̃ne manajʉ cʉtiriarã ñarʉarãma. 10To bajicõari, gãjerãre ado bajiro quẽnaro yiriarã ñarʉarãma: Ĩna rĩare quẽnaro bʉcʉoriarã, ejarimasare quẽnaro yiriarã, “Yʉ rẽtoro ñamasurã ñaama” gãjerãre Cristore ajitirʉ̃nʉrãre yitʉoĩacõari, ĩnare ejarẽmoriarã, to yicõari, rojose tãmʉorãre ejarẽmoriarã ñarʉarãma.

11Ĩnare mʉa ejarẽmoroto rĩjoro, ĩna manajʉ ĩ bajirocaro bero, “Gãji manajʉ cʉtibetirʉocoja yʉ”, Cristore yisẽniriarã ñarʉarãma. Mamarãbʉsa manajʉ rijaveoriarãrema ejarẽmobetiroti ñaja. Mamarãma, to bajiro yiriarã ñaboarine, bʉto manajʉ cʉtirʉa tʉoĩarãma ĩna quẽna. 12To bajiro ĩna bajijama, “Rojose yirã yama”, ĩnare yiĩarʉcʉmi Cristo. 13Gaje vãme quẽne, ado bajiro bajirã ĩna ñajare, ĩnare ejarẽmobetiroti ñaja. Moamenane gãjerã ya virijʉ ñacudirũgũrãma. To bajicudirã, socarãne, “Ado bajise rojose yima”, gãjerãre yigoticudirũgũrãma. To yicõari, gãjerã ĩna sẽniĩabetiboajaquẽne, “Ado bajirojʉa yiroti ñaja”, ĩnare yigõjanabiorũgũrãma. To bajiro ĩna yijama, yibetirotirene yicõarãma. 14To bajiro bajirã ĩna ñajare, quẽna ĩna manajʉ cʉtirotire bojaja yʉ, “Rĩa cʉti, ĩna ya vi ĩatirʉ̃nʉ, yiñacõato” yigʉ. To yicõari, “Gãjerãjʉa ĩnare ñagõmacarʉarã, ĩna yisere ĩacõari, no yimasibeticõato” yigʉ, quẽnaro ĩna ñasere bojaja yʉ. 15Jẽre sĩgõri mamarãbʉsa manajʉ rijaveoriarã Cristore ajitirʉ̃nʉ tʉjacõari, Satanájʉare ajitirʉ̃nʉ sʉyarã ĩna ñajare, to bajiro mʉre gotibʉ yʉ.

16Cristore ajitirʉ̃nʉgõ yarã, manajʉ rijaveoriarã ĩna ñajama, ĩnare ejarẽmorũgũroco ñagõmo. To bajiro so yijama, manajʉ rijaveoriarã maioro bajirãre ejarẽmorimasa ĩna manijare, ĩnare ejarẽmomasirʉarãma ĩna, gãjerã Cristore ajitirʉ̃nʉrã.

17Bʉcʉrã, Cristore ajitirʉ̃nʉrãre ĩnare quẽnaro ĩna ũmato ñajama, ĩnare rʉ̃cʉbʉocõari, vaja yiroti ñaja. Ĩna rãcana quẽnaro gotimasiorãre bʉtobʉsa rʉ̃cʉbʉoroti ñaja. 18Dios ocare masa ĩna ucamasire, ado bajiro ti gotijare, tire ĩnare goticõaja yʉ: “Ta vecʉ risere siabibebesa, trigo gasere ĩre mʉa cʉda jãnerotijama, ‘Ĩ quẽne bato’ yirã”, yigotiaja Dios oca masa ĩna ucamasire. Tire yigʉ, ta vecʉa rĩne tʉoĩagʉ̃ me, yimasiñumi Dios. Gajejʉ quẽne ado bajiro gotiaja: “Ĩna gotimasiose vajane bacatirʉarãma”, yigotiaja Dios oca masa ĩna ucamasire.f

19Bʉcʉre, “Rojose yimi” ĩna yi ocasãjama, jʉarã, idiarã ñacõari ĩna oca sãjama, ĩnare ajiroti ñaja.

20To bajiro ĩna yi ocasãjama, Cristore ajitirʉ̃nʉcõari, rẽjarã jediro ĩna ĩaro rĩjorojʉa tud'igʉre bajiro ĩre gotiba mʉ, “Gãjerã, bʉcʉrã quẽne tire ajicõari, ‘Manire quẽne yiromi’ yimasiato” yigʉ.

21To bajiro mʉre yʉ rotisere ajirãma Dios, ĩ macʉ Jesucristo quẽne, ángel mesa, Dios ĩ beseriarã quẽne. Mʉ cʉdirotire masirʉarãma ĩna. Mʉ baba rojose ĩ yijaquẽne, yʉ rotirore bajiro cʉdiya. 22Cristore ajitirʉ̃nʉrãre ũmato ñarocʉre mʉ cũrʉajama, quẽnaro yigʉ ĩ ñasere ĩajeocõari, beseya. To bajiro mʉ yibetijama, rojose yigʉrene besegʉja mʉ. To bajiro mʉ yijama, “Rojose yigʉrene beseyumi”, mʉre yirãma. “To bajiro bajirobe” yigʉ, quẽnaro ĩnare beseba. To yicõari, quẽnase rĩne yirũgũña.

23“Quẽnase rĩne yirũgũña” yigʉ ñaboarine, “Ʉye oco idibetirũgũña”, yibeaja yʉ. Oco rĩ mere idirũgũña. Ʉye oco quẽne, mojoroaca idirũgũña, biyaroaca mʉ gʉdajoa ti jũnirũgũsere “Tʉjato” yigʉ.

24Ado bajiro ti bajijare, “Ĩnare quẽnaro masicõari rĩne, beseya”, mʉre yibʉ yʉ: Sĩgʉ̃ri rojose ĩna yisere ĩacõari, masiaja mani. To bajiboarine, gãjerãjʉama, “Rojose yirã ñaama”, yimasiñamana ñaama. Ĩnare quẽnaro masicõari rĩne, rojose yirã ĩna ñasere masiaja mani. 25To bajirone bajiaja quẽnaro yirã ĩna ñase quẽne. Sĩgʉ̃ri quẽnase ĩna yisere ĩacõari, masiaja mani. To bajiri, ĩnare quẽnaro mani masiroto rĩjoro, jẽre “Quẽnase yirã ñaama”, ĩnare yimasiaja mani. To bajiboarine, gãjerãjʉama “Quẽnase yirã ñaama”, yimasiñamana ñaama. Ĩnare quẽnaro masicõari, quẽnase yirã ĩna ñasere masiaja mani. To bajiri Cristore ajitirʉ̃nʉrãre ũmato ñarãre, bʉcʉrãre quẽnaro masicõari rĩne, beseya.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index