Search form

2 Corintios 11

“Socase gotimasiorã, Dios ĩ gotiroticõariarã me ñaama”, Pablo ĩ yire queti

1Tʉoĩamasibecʉre bajiro yʉ gotiroti ti ñaboajaquẽne, mʉa ajisere bojaja yʉ. 2Diore bajiro bʉto mʉare tʉoĩamaiaja yʉa. Ado bajiro bajiaja: Rõmio, ʉ̃mʉa rãca ñaĩabeco so manajʉ ñarocʉ rĩrene tʉoĩagõmo. Sore bajiro yirã mani quẽne, Cristo rĩrene ajitirʉ̃nʉaja mani. Yʉ ñaja “Cristore ajitirʉ̃nʉato” yigʉ, mʉare gotimasiosʉocacʉ. To bajiri, Dios mʉare ĩ mairore bajiro bʉto mʉare maiaja yʉ quẽne. To bajiri, “Ãnoa ñaama yʉ gotimasiocati sʉorine mʉre ajitirʉ̃nʉrã” Cristore ĩre yʉ yiĩoroto rĩjoro, “Ĩre ajitirʉ̃nʉ tʉjacõari, gãjerãjʉare ajitirʉ̃nʉroma” yigʉ, quẽnaro mʉare ĩatirʉ̃nʉrũgũaja yʉ. 3Tirʉ̃mʉjʉ vãtia ʉjʉ, Eva ñamasiriore quẽnase sore yitomasiñuju. To bajirone bajirãma gãjerã, socase oca gotimasiorã. Ĩna gotimasiose sʉorine mʉare yitogʉmi. “Vãtia ʉjʉ quẽnaro ĩ yitosere ajitirʉ̃nʉcõari, Cristo yejʉare ajitirʉ̃nʉ tʉjarãma”, mʉare yitʉoĩarejaiaja yʉ. 4Gãjerã mʉa tʉjʉ ejacõari, “Jesucristo, ado bajiro bajigʉ masu ñagʉ̃mi” ĩna yisocasere ajicõari, “To bajirone bajigʉ ñagʉ̃mi” ĩnare yicʉdicõari, ajitirʉ̃nʉ variquẽnarãja mʉa. To bajiro mʉa yijama, Esp'iritu Santo mere ajitirʉ̃nʉrã yirãja mʉa. To yicõari, Cristo ocare, yʉa gotimasiocati mere, ricati gotimasiorejʉare ajitirʉ̃nʉrã yirãja mʉa. To bajiro ĩna yisejʉare mʉa ajitirʉ̃nʉjama, quẽnabetoja. 5“Dios ĩ cõariarã gãjerã rẽtoro masirã ñaja yʉa”, mʉare yisocarãma ĩna. Dios ĩ cõar'i, ĩnare bajiro socagʉ me ñaja yʉ. “Yʉ rẽtoro masirã me ñarãma ĩna”, yitʉoĩaja yʉ. 6Ĩna gotimasiorore bajiro yimasibetiboarine, Dios ocare quẽnaro masigʉ̃ ñaja yʉma. To bajiri, ĩ ocare quẽnaro mʉare gotirẽtoburũgũcajʉ yʉ. Cojoji me yʉre ajicana ñari, “Dios ocare quẽnaro masiami Pablo”, yʉre yimasirãja mʉa.

7¿Mʉa tʉ ñagʉ̃jʉ, “Ñamasurã ñaja yʉa” yirãre bajiro yirocʉ ñaboayujari, yʉre? ¿Cristo ocare quẽnase mʉare gotimasiogʉ̃, vaja sẽnirocʉ ñaboayujari? Bajibeaja. “Ñamasugʉ̃ me ñaja” yigʉre bajiro bajirũgũcajʉ yʉ, “Yʉre tʉoĩamenane, Dios oca rĩne ajitirʉ̃nʉcõari, ĩ yarã, ñamasurã ñato” yigʉ. 8Gajeroana Cristore ajitirʉ̃nʉrã gãjoa yʉre ĩsicama ĩna, “Corinto maca tʉjʉ ñacõari, ĩnare gotimasioato” yirã. Yʉre mʉa ĩsiroti ñaboacati, ĩnajʉa, yʉre ĩsicama. 9Mʉa tʉjʉ yʉ ñajaquẽne, gãjoa magʉ̃ ñaboarine, “Yʉre ejarẽmoña”, mʉare yibeticajʉ yʉ. Macedonia vadiriarã Cristore ajitirʉ̃nʉrã ejacõari, yʉ bojaro cõro yʉre ĩsicama. Gãjoa mʉare sẽnibetirũgũcajʉ yʉ. Bero quẽne sẽnibetirũgũrʉcʉja. 10Cristore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñari, riojo ĩ gotirore bajiro, ado bajiro mʉare gotiaja yʉ: “Gãjoa sẽnibecʉne, Dios ocare gotimasiorũgũaja”, yivariquẽna tʉjabetirʉcʉja yʉ. Mʉa, Acaya sitana jediro, “Dios ocare ĩ gotimasiose vaja, vaja sẽnibetirũgũami Pablo”, yimasirʉarãja mʉa. 11Mʉare bʉto maigʉ̃ ñari, to bajise mʉare gotiaja yʉ. “Ĩnare bʉto maiami Pablo”, yʉre yimasigʉ̃mi Dios quẽne.

12“Pablore bajiro Dios ĩ cõariarã ñaja yʉa quẽne” yisocarã, mʉare ĩna gotimasiose vaja, vaja sẽnirũgũñujarã ĩna. To bajiri, “‘Pablore bajiro vaja sẽniaja yʉa’ yimasibeticõato ĩna” yigʉ, mʉare vaja sẽnibetirʉcʉja yʉ. 13Socase gotimasiorimasa, Dios ĩ cõariarã me ñarãma. 14Ĩnare bajiro bajirũgũama Dios ocare ajiterã. Vãtia ʉjʉ Satanás quẽne, cojojirema Dios tʉagʉ ángel quẽnaro yigʉre bajiro bajitorũgũami. 15To bajiro bajigʉ ĩ ñajare, “Ĩre cʉdirã quẽne ĩre bajiro bajirũgũama”, yimasiaja yʉ. “Quẽnase rĩne yirã ñaama” ĩnare mʉa yiĩasere bojarã ñari, to bajiro bajirãma. To bajiro ĩna yisere ĩacõari, “Rojose tãmʉorũgũrʉarãja mʉa”, ĩnare yirotirʉcʉmi Dios.

“Cristo ĩ cõacacʉ ñari, bʉto rojose tãmʉoaja yʉ”, Pablo ĩ yire

16Ado bajise mʉare tudigotiaja yʉ: “Tʉoĩamasibecʉre bajiro gotiami Pablo” mʉa yitʉoĩasere bojabeaja yʉ. To bajiboarine, to bajiro mʉa yitʉoĩajama, tʉoĩamasibecʉre bajiro mʉare yʉ gotisere ajiya mʉa, yʉre mʉa ĩarʉ̃cʉbʉorotire yirã. 17Yucʉne mʉare yʉ gotiroti mani ʉjʉ Jesucristo ĩ gotirotise me ñaja. Yʉ masune yʉ bajisere mʉare gotigʉagʉ yaja yʉ. 18Mʉa rãcana, socase gotimasiorã, jãjarã adigodoaye rĩne tʉoĩarãre bajiro gotirãma, ĩnare mʉa ajirʉ̃cʉbʉorotire yirã. To bajiri “Yʉ quẽne, ĩna gotirore bajiro gotivariquẽnarʉcʉja” yitʉoĩacõari, mojoroaca mʉare gotirʉcʉja yʉ, “Yʉre ajirʉ̃cʉbʉoato ĩna” yigʉ. 19Mʉajʉama, “Masirã ñaja yʉa”, yiboarãja, tʉoĩamasimena ĩna gotisere ajisʉyarã ñari. 20Ĩna rotiajerãre bajiro bajirã ñaboarine, ĩnare ajiquejemenaja mʉa. “Ĩna sʉorine gãjoa bʉjarãsa mani” yirã, mʉare ĩna yitosere ajiquejemenaja. “Yʉare ĩarʉ̃cʉbʉoya” yirãre bajiro ĩna bajirũgũsere ĩaquejemenaja. “Ajirʉ̃cʉbʉobeaja mʉa” yirã, mʉare ĩna jaboajaquẽne, ĩnare ajiquejemenaja mʉa. 21Yʉjʉama, mʉa tʉjʉ ñagʉ̃, “Ñamasugʉ̃ me ñaja yʉ” yigʉre bajiro yʉ bajijare, yʉre ajirʉ̃cʉbʉomenaja mʉa. Mʉare ĩna yirore bajiro yʉ yijama, “Rojose yigʉ yaja yʉ” yitʉoĩacõari, bojonebogʉja yʉma.

To bajiboarine, “Ado bajiro bajirã yʉa ñajare, yʉare ajirʉ̃cʉbʉoya” mʉare ĩna yise ñajare, yʉ quẽne, tʉoĩamasibecʉre bajiro mʉare gotirʉcʉja yʉ. 22“Hebreo oca ñagõrã ñari, ñamasurã ñaja yʉa”, mʉare yiyujarã ĩna. Yʉ quẽne, Hebreo oca ñagõgʉ̃ ñaja yʉ. “Yʉa, israelita masa, gãjerã rẽtoro Diore masirã ñaja yʉa”, yiyujarã ĩna. Yʉ quẽne, israelita masʉ ñaja yʉ. “‘Quẽnaro mʉare yirʉcʉja’ Dios ĩ yimasir'i, Abraham ñamasir'i jãnerabatia ñaja yʉa”, yiyujarã ĩna. Yʉ quẽne, Abraham ñamasir'i jãnami ñaja yʉ. 23“Cristo ĩ cõariarã ĩre moabosarã ñaja yʉa”, mʉare yiyujarã ĩna. To bajiro ĩna yire ñajare, “Ĩna rẽtobʉsaro Cristore moabosagʉ ñaja”, mʉare yaja yʉ. Tʉoĩamasibecʉre bajiro mʉare goticõa ñaja yʉ. Ado bajiro ti bajijare, “Ĩna rẽtobʉsaro ĩre moabosagʉ ñaja”, mʉare yaja yʉ: Cojoji me bʉto ĩre yʉ moabosajare, tubiberiavijʉ yʉre tubibecama masa. Cojoji me yʉre bʉto bajecama. Cojoji me yʉre sĩarʉaboacama. 24Cojomocãrãcaji yʉre ñiacõari, bʉto rojose yirãre ĩna bajerore bajiro yʉre bajecama masa. Tocãrãcajine treinta y nueve ñarijiri yʉre bajecama. 25Idiaji yʉre ñiacõari, yucʉ́ne bʉto yʉre jacama ĩna. Yʉre sĩarʉarã, cojoji gʉ̃tane bʉto yʉre reaejoboacama. Idiaji moa riagare yʉ vaboacati cũmuari rujacajʉ. Cojoji cũmua rujacõari, ʉ̃mʉa ñarʉ̃mʉ cʉti, quẽna ñamire quẽne, ña ñami cʉtibusuocajʉ yʉ, moa riagajʉ. 26Cojoji me Dios ocare gotimasiogʉ̃, sõjʉ josari vacudirũgũcajʉ yʉ. Riaga güiorojʉ vacajʉ. Juarudirimasa güiorojʉ vacajʉ. Cojo macana me yʉ yarã rojose yicama. To bajicõari, gãjerã masa vatoajʉ güiorojʉ vacajʉ. Jairimaca ñagʉ̃, masa ĩna ñabetojʉ quẽne, güiorojʉ vacajʉ. Moa riaga güiorojʉ quẽne vacajʉ. “Cristore ajitirʉ̃nʉrã ñaja yʉa” yitocõari, rojose yʉre yirʉarã vatoajʉ vacajʉ yʉ. 27Bʉto josari moadicajʉ yʉ. Cojoji me cãnibecʉne moabusuoarũgũcajʉ yʉ. Cojoji me bare babecʉ, ocore quẽne idibecʉ, tãmʉorũgũcajʉ. Cojoji me ñiorijarũgũcajʉ yʉ. To bajicõari, bʉto ʉsarũgũcajʉ, sudi yʉre ti manijare.

28Yʉ rujʉaye rĩ me rojose tãmʉorũgũaja yʉ. Tocãrãcarʉ̃mʉne Cristore ajitirʉ̃nʉrã, cojo macana me yʉ gotimasiocana, quẽnarobʉsa ĩre ĩna ajitirʉ̃nʉrũtuatire bojagʉ ñari, ĩnare bʉto tʉoĩarejairũgũaja yʉ. 29Cristore ajitirʉ̃nʉrã ñaboarine, rojose yicõari, sʉtiritirãre, yʉ bʉjajama, yʉ quẽne, ĩna rãca sʉtiritiaja. Cristore ajitirʉ̃nʉrãre gãjerã ĩnare rojose ĩna ũmato yijama, ĩnare bʉto jũnisiniaja yʉ. 30Yʉ bajicatire yʉ gotijama, “‘Masigʉ̃ me ñaami’ yʉre yimasiato” yigʉ, yʉ bajicatire mʉare gotivariquẽnaja yʉ. 31Tire mʉare yʉ gotivariquẽnasere, “Riojo gotiami Pablo”, yʉre yimasigʉ̃mi mani ʉjʉ Jesucristo jacʉ, Dios. Ĩ ñaami “Ñajediro rẽtoro masigʉ̃ ñaja mʉ” mani yirʉ̃cʉbʉorũgũrocʉ. 32Tirʉ̃mʉjʉ Damasco vãme cʉti macajʉ yʉ ñarone, “Pablore ñiacõari, tubiberotirʉcʉja” yigʉ, ti maca matariacʉ̃ni ñarisojerijʉ surara mesare cũñumi, ti maca ʉjʉ, Areta vãme cʉtigʉre rotibosacacʉ. 33Yʉre tubiberʉaboarine, yʉre ñiamasibeticami. Ti maca matariacʉ̃ni vecajʉ ñarivijʉ, jibʉ jairibʉne sãcõari, sojeacajʉ yʉre rujiocama ĩna, yʉre ejarẽmorimasa. To bajiro yʉre ĩna ejarẽmojare, rudicajʉ yʉ.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index