Search form

2 Corintios 2

1Tirʉ̃mʉjʉ mʉa tʉjʉ ejacõari, mʉare yʉ gotiro, bʉto sʉtiriticajʉ mʉa. To bajiri sʉtiriticajʉ yʉ quẽne. To bajiro ti bajijare, quẽna yʉ ĩaro rĩjoro mʉa sʉtiritirotire bojabecʉ ñari, “Ĩna tʉjʉ ĩagʉ̃ vabecʉja yʉ maji”, yitʉoĩacõacajʉ yʉ. 2Mʉa sʉtiritijama, ñimʉ rãca variquẽnabetibogʉja yʉ. To bajiri mʉare yʉ gotise sʉorine mʉa sʉtiritisere bojabecʉ ñari, vabeticajʉ yʉ. 3Mʉa tʉjʉ ejacõari, sʉtirititegʉ, mʉare paperare ucacõacajʉ, mʉa rãca yʉ variquẽnarotijʉare bojagʉ ñari. 4Ti quetire mʉare ucagʉ, sʉtiriticõari, bʉto oticajʉ yʉ. Tire mʉa ĩasʉtiritirotire bojabeticajʉ. Tire ĩacõari, “Bʉto manire maiami Pablo” mʉa yimasirotire bojacajʉ.

“Rojose yirere masirioya”, Pablo ĩ yire queti

5Mʉa rãcagʉ rojose ĩ yirere ajicõari sʉtiriticajʉ yʉ. Yʉ sĩgʉ̃ me sʉtiriticajʉ. Rojose ĩ yirere masicõari, sʉtiritiriarãja mʉa quẽne. Bʉtobʉsa ĩ sʉtiritirotire mʉa yisere bojabeaja yʉ. 6Jẽre jãjarã rẽjacõari, rojose ĩ yire vaja rojose ĩre yiyuja mʉa. “To cõrone rojose tãmʉoato” ĩre mʉa yisere bojaja yʉ. 7Rojose ĩ yirere masiriocõari, ĩre baba cʉtiya quẽna. To bajiro mʉa yibetijama, sʉtiriticõari, Cristore ajitirʉ̃nʉ tʉjacoarʉcʉmi. 8To bajiri quẽnaro ĩre yiya mʉa yuja, “‘Yʉre maiama’ yimasiato ĩ” yirã. 9Tirʉ̃mʉjʉ papera mʉare ucacõacajʉ yʉ, “¿Yʉ yirotisere yicõati?” yimasirʉ. 10Gãji rojose ĩ yirere mʉa masiriojama, yʉ quẽne ĩ yirere masirioaja. To bajiri rojose ĩ yire ti ñajama, ĩre masiriorʉcʉja. Bʉto mʉare maigʉ̃ ñari, Cristo ĩ ĩaro rĩjorojʉa to bajiro yirʉcʉja. 11Mani gãmerã masiriocõa ñajama, vãtijʉa ĩ bojarore bajiro manire rotimasibecʉmi. Bajirãjʉma, masare rojose ĩ yitoajerũgũsere jẽre masiaja mani.

Troas vãme cʉti macajʉ ejacõari, Pablo ĩ tʉoĩarejaire queti

12Troas vãme cʉti maca ejacõari, Cristo oca quẽnasere toanare gotimasio ñacajʉ yʉ. To yʉ bajirone, jãjarã masa yʉre ajirã ejacama. 13To bajiro ĩna ajirʉaboajaquẽne, yʉjʉa, mani maigʉ̃re mʉa tʉjʉ yʉ cõacacʉre Tito vãme cʉtigʉre bʉjabeticõari, bʉto tʉoĩarejaicajʉ yʉ. To bajiri, toanare vare goticõari, ĩre macagʉ̃ vadicajʉ yʉ, adojʉ, Macedonia sitajʉ.

14“Cristo manire ĩ rijabosare sʉorine vãtia ʉjʉ, rojose yirotigʉ, manire ĩ rotiriarore bajiro yibeticõato” yigʉ yiyumi Dios. To bajiro ĩ yijare, vãtia ʉjʉre ajibeticõari, Dios ĩ bojasejʉare yirũgũaja mani. “Jedirojʉ quẽnase sʉtise ti sʉtibatorore bajiro ñajediroanare ti quetire gotibatoato” yigʉ, yʉare goticudi rotirũgũami. To bajiro yigʉ ĩ ñajare, “Quẽnaro yaja mʉ”, Diore yivariquẽnato mani. 15Ti quetire masare yʉa gotibatosere ĩavariquẽnagʉ̃mi Dios. Yʉa gotibatose sʉorine masa jediro, Dios tʉjʉ varona, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ varona quẽne, tire ajijedirãma. 16Cristore ajitirʉ̃nʉmena rojose masu ĩna bajirotire yʉa gotimasiosere ajiteama, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ varona ñari. Gãjerãjʉama, Dios tʉjʉ varona, quẽnase masu ĩna bajiroti yʉa gotijare, tire ajivariquẽnaama. Yʉa masune yʉa tʉoĩasene gotibeaja. Dios ĩ masise rãca tire gotimasiorũgũaja. 17Bajirãjʉma, gãjerã, jãjarã ñarãma, Dios ocare gotimasiorã. Ĩnama, “Tire goticõari, gãjoa bʉjarãsa” yirã ñaama. Yʉajʉama, ĩnare bajiro yirã me ñaja. Jesucristo yarã, Dios ĩ cõariarã ñari, ĩ ĩaro rĩjorojʉa rʉ̃cʉbʉose rãca ĩ ocare gotimasiorũgũaja.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index