Search form

2 Corintios 7

1Dios ĩ gotimasire to bajiro manire ti gotijare, ĩ bojarore bajiro jediro rojose mani yise yitʉjacõari, ĩre rʉ̃cʉbʉorã ñari, ĩ bojase rĩne yito mani, “Rojose mana ñato” yirã.

Corinto macana, rojosere yitʉjacõari, quẽnasejʉare ĩna yire

2Quẽna ado bajise mʉare gotiaja yʉa: Yʉare maiña mʉa. Ñimʉjʉare rojose yibeticajʉ yʉa. Ñimʉjʉare rojose yirobeticajʉ. Ñimʉjʉare yitobeticajʉ yʉa, “Yʉa masurio quẽnase bʉjarãsa” yirã. 3Tire mʉare yʉa gotijama, “Pablo mesare ñagõmacarã, rojose yiyuja mani” mʉa yirotire yirã me yaja. “Ñie rojose yibeticama Pablo mesa” mʉa yirotijʉare yirã yaja yʉa. Jẽjʉ yʉa gotirore bajirone mʉare tudigotiaja yʉa: Bʉto mʉare maiaja yʉa. Mʉa bajireacoajaquẽne, mʉa caticõajaquẽne, mʉare maitʉjabetirʉarãja yʉa. 4“Quẽnaro yirã ñaama Corinto macana; yʉa gotirore bajirone cʉdirʉarãma” mʉare yitʉoĩacõari, rojose tãmʉorã ñaboarine, bʉto variquẽnaja yʉa.

5“Macedonia sitajʉ ejacõari, rojose tãmʉomenaja mani”, yitʉoĩaboacajʉ yʉa. Adojʉ quẽne bʉto rojose tãmʉocajʉ. Yʉare ĩatecõari, tud'irũgũcama. To bajiri, “¿Jesúre ajitirʉ̃nʉrã, ĩre ajitirʉ̃nʉ tʉjarãti?”, yitʉoĩarejaicajʉ yʉa. 6Dios ñaami tʉoĩa sʉtiritirãre, “Tʉoĩa variquẽnato” yigʉ. To bajiri, tʉoĩa sʉtiritirã ñaboarine, Dios ĩ ejarẽmose rãca tʉoĩavariquẽnamʉ yʉa. Tito ĩ ejase sʉorine, “Tʉoĩa variquẽnato”, yʉare yiyumi Dios. 7Tito ejasere variquẽnacõari, gajeyere quẽne variquẽnamʉ. Mʉa bajisere ĩ ĩavariquẽnare quetire ajicõari, variquẽnaja yʉa quẽne. Ado bajiro mʉa bajisere yʉare gotimi: “Bʉto mʉre ĩarʉaama Corinto macana. ‘Rojose mani yicati sʉorine bʉto sʉtiritiyuju Pablo’ yire quetire ajicõari, bʉto sʉtiritima. Mʉre rʉ̃cʉbʉocõari, mʉ ucacatore bajirone yima”, yʉare yigotiejami Tito. To bajiro ĩ yisere ajicõari, bʉtobʉsa variquẽnaja yʉ.

8Tirʉ̃mʉjʉ papera mʉare yʉ ucacõaro bero, “Tire ĩacõari, sʉtiritirʉarãma ĩna. To bajiri cõabetiroti ñaboayuja”, yitʉoĩa sʉtiriticajʉ yʉ maji. To bajiboarine, sʉtiritibeaja yucʉrema, “Yoaro me sʉtiritiriarãma” mʉare yimasigʉ̃ ñari. 9“‘Sʉtiritiato ĩna’ yigʉ yiyuja yʉ” yigʉ me, variquẽnaja yʉ. “Sʉtiriticõari, rojose ĩna yicati yitʉjacõari, quẽnase tʉoĩañuma” yigʉ, variquẽnaja yʉ. To bajiro mʉa bajisere bojayumi Dios. To bajiri tirʉ̃mʉjʉ mʉare yʉ papera cõacati, mʉare quẽnañuja ti. 10Rojose yigʉre, “Rojose tãmʉoato” yigʉ ñaami Dios. To bajiro ĩ yijama, “Rojose ĩ yisere yitʉjacõari, yʉjʉare ajitirʉ̃nʉato” yigʉ, yiyumi. To bajiro ĩ bajijama, rojose ĩ tãmʉoborotire ĩre yirẽtobosarʉcʉmi Dios. Diore ajiterãjʉama, rojose ĩna yisere tʉoĩa sʉtiritibeama ĩna. To bajiri, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ varʉarãma ĩnama. 11Mʉa rãca yʉ ñaro, “Rojose mani yijama, mani yibetijaquẽne, no yibeaja”, yitʉoĩaboacajʉ mʉa maji. “Mani yisere ĩavariquẽnabeami Dios”, yijũnisiniriarãja mʉa. Dios mʉare ĩ ĩavariquẽnabetire tʉoĩa güiriarãja mʉa. “Manire oca ñaja. Tire oca quẽnoroti ñaja”, yiyuja mʉa. Dios ĩ ĩavariquẽnasere bojarã ñari, yʉ ucacõacatore bajiro yivariquẽnañuja mʉa. Rojose yir'ire rojose ĩ yire vaja, rojose ĩre yiyuja mʉa. To bajiri, “Quẽnaro yiyuma ĩna. Ñie rojose maja ĩnare”, mʉare yitʉoĩaja yʉ yuja. 12Tirʉ̃mʉjʉ mʉare papera cõagʉ̃, mʉa rãcagʉ rojose yir'i, to yicõari rojose yiecor'ire quẽne bʉto tʉoĩabeticajʉ yʉ. Mʉajʉare quẽnaro tʉoĩagʉ̃ ñari, mʉare ucacõacajʉ yʉ. “‘Pablore rʉ̃cʉbʉorã ñari, ĩ rotirore bajiro yama ĩna’ Dios ĩ yiĩamasisere tʉoĩamasiato” yigʉ, ucacajʉ yʉ.

13To bajiri quẽnaro mʉa yirere tʉoĩacõari, variquẽnaja yʉa. “Quẽnaro ĩna yicatire ĩacõari, yʉ tʉoĩarejaiboacatire tʉoĩa tʉjacõari, variquẽnacajʉ yʉ”, yigotimi Tito. To bajiro ĩ yijare, bʉtobʉsa mʉare variquẽnaja yʉa. 14Mʉa tʉjʉ Titore yʉ cõaroto rĩjoro, ado bajiro ĩre yicajʉ yʉa: “Ĩnare yʉ ucacõasere quẽnaro cʉdirʉarãma Corinto macana”, ĩre yicajʉ yʉa. Ĩre yʉa goticatore bajirone quẽnaro cʉdiyuja mʉa. To bajiri, tire ajivariquẽnaja yʉa. 15Mʉa tʉjʉ ĩ ejaro, bʉto rʉ̃cʉbʉose rãca ĩre mʉa bocaãmirere, to yicõari, ĩre quẽnaro mʉa cʉdirere tʉoĩabʉjacõari, bʉtobʉsa mʉare maiami Tito. 16“Yʉ rotise, josase ti ñaboajaquẽne, quẽnaro cʉdirʉarãma” mʉare yitʉoĩacõari, bʉto variquẽnaja yʉ.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index