Search form

Hechos 26

1To bajiro Festo ĩ yisere ajicõari, ado bajiro Pablore ĩre yiyuju ʉjʉ Agripa:

—Mʉ yirũgũrere yʉare gotiya —Pablore ĩre yiyuju Agripa.

To ĩ yijare, ado bajiro ĩnare gotiyuju Pablo:

2-3—Yʉ ʉjʉ Agripa, mʉ ajiro rĩjoro gotigʉagʉ ñari, variquẽnase rãca gotigʉagʉ yaja yʉ. Jud'io masa mani yisere quẽnaro masiaja mʉ. Gãmerã ajimasibeticõari, yʉa gãmerã oca rẽtorũgũsere quẽne quẽnaro masiaja mʉ. To bajiri jud'io masa, “Rojose yigʉ ñaami” ĩna yiboasere mʉ ajiro rĩjoro gotigʉagʉ yaja yʉ. To bajiri quẽnaro yʉ gotisere ajirʉcʉja mʉ —yiyuju Pablo, Agripare.

4—Yʉ ya maca ñacõari, mamʉ ñagʉ̃ yʉ bajiñarũgũcatire masirãma jud'io masa jediro. To bajicõari, Jerusalénjʉre yʉ bajirũgũcatire quẽne masirãma. 5Yʉre masirã ñari, “Fariseo masʉ ñacami”, mʉre yigotirãma ĩna, ĩnare mʉ sẽniĩajama. Fariseo masama, Dios manire ĩ rotimasirere bʉto ajirʉ̃cʉbʉorã ñaama. 6“Bajireariarãre ĩnare tudicatiorʉcʉja yʉ”, yigotimasiñumi Dios, mani ñicʉare. To ĩ yire ti ñajare, “To bajirone yirʉcʉmi” yitʉoĩagʉ̃ yʉ ñajare, “Rojose yigʉ ñaami”, yʉre yi ocasãcama. 7Tire yʉ yitʉoĩarore bajirone tʉoĩaama jud'io masa, jʉaãmo cõro, gʉbo jʉa jẽnituarirãca jũnari ñarã jedirone. Tire tʉoĩarã, ñari ʉ̃mʉari, ñamirire quẽne bʉto Diore ĩre yirʉ̃cʉbʉorũgũama ĩna. Tire tʉoĩagʉ̃ yʉ ñajare, “Rojose yigʉ ñaami”, yʉre yi ocasãcama jud'io masa. 8¿No yirã, “Bajireariarãre tudicatiorʉcʉmi Dios”, yitʉoĩabeati mʉa? —yiyuju Pablo.

“Jesúre ajitirʉ̃nʉrãre rojose ĩnare yirũgũcajʉ yʉ”, Pablo ĩ yire queti

9Quẽna ado bajiro gotiyuju Pablo:

—“Nazaret macagʉ Jesús vãme cʉtigʉ yere ĩna ajitirʉ̃nʉse vaja, cojo vãme me rojose ĩnare yirʉcʉja yʉ”, yitʉoĩarũgũcajʉ yʉ. 10To bajiro yigʉ ñari, Jerusalénjʉre ñacõari, rojose ĩnare yirũgũcajʉ yʉ. “Jesús yere ajitirʉ̃nʉrãre ĩnare tubibeya mʉ” paia ʉjarã yʉre ĩna yijare, jãjarã Jesúre ajitirʉ̃nʉrãre ĩnare tubiberũgũcajʉ yʉ. To yicõari, “Ĩnare sĩacõato mani” ʉjarã ĩna yijama, “To bajirone bojaja”, yirũgũcajʉ yʉ quẽne. 11Cojoji me Dios ocare bueriavirijʉ sãjaejacõari, “‘ “Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi” yigʉ, Dios ĩ cõar'i me ñarimi Jesús’ yiya mʉa” yigʉ, ĩnare bʉto rojose yicudirũgũcajʉ yʉ. Bʉto ĩnare ĩategʉ ñari, gãjerã masa ĩna ñarimacarijʉre ĩna rudicoaboajaquẽne, rojose ĩnare yirʉ, ĩnare sʉyarũgũcajʉ.

“Jesúre ajitirʉ̃nʉsʉocajʉ yʉ”, Pablo ĩ yire queti

(Hch 9.1-19; 22.6-16)

12Jesúre ajitirʉ̃nʉrãre rojose ĩnare yigʉ yʉ ñajare, “Damasco vãme cʉti macajʉ vasa” paia ʉjarã yʉre ĩna yijare, yʉ babarã rãca vacajʉ yʉ. 13To yʉa bajivato, ʉ̃mʉrecaji ñaro, ʉ̃mʉagʉ muiju ĩ bususe rẽtoro bʉto caje mose busucajʉ ti. 14To bajiro ti bajijare, quedicoacajʉ yʉa. Yʉa quedirocacũatone, hebreo oca rãca ado bajiro yi ocaruyucajʉ ti: “Saulo, Saulo, ¿no yigʉ rojose yʉre yisʉyarũgũati mʉ? To bajiro mʉ yijama, mʉ masune rojose yigʉ yaja mʉ”, yʉre yi ocaruyucajʉ ti. 15To bajiro ti yirone, “¿Ñimʉ ũgʉ̃ ñacõari, to bajise yʉre yati mʉ?”, ĩre yicajʉ yʉ. To yʉ yirone, “Yʉne ñaja, Jesús, rojose mʉ yisʉyarũgũgʉ̃ne”, yʉre yi ocaruyucami. 16To yigʉne, “Vʉ̃mʉrʉ̃gʉ̃ña mʉ. ‘Yʉre gotibosarʉcʉmi’ yigʉ, mʉre ruyuaĩoaja yʉ. To bajiri, yʉ bajicatire, to yicõari yucʉaca mʉ ĩasere, bero mʉre yʉ yiĩorotire quẽne masare gotimasiocudirʉcʉja mʉ. 17Mʉ yarã jud'io masa, to yicõari jud'io masa me ñarã quẽne, rojose mʉre ĩna yirotire mʉre yirẽtobosarʉcʉja yʉ. 18‘Vãtia ʉjʉ ĩ bojasere yitʉjacõari, Dios ĩ bojasejʉare yirã ñarʉarãma ĩna’ yigʉ, yʉ bajicatire mʉre gotimasioroticõagʉ̃ yaja yʉ. Mʉ gotimasiosere ajitirʉ̃nʉrã ñari, rojose ĩna yisere masirio ecocõari, Dios yarã ñarʉarãma ĩna quẽne”, yʉre yicami Jesús —ĩre yiyuju Pablo, Agripare.

“Jesús ruyuaĩocõari, yʉre ĩ yiroticatire bajirone cʉdicajʉ yʉ”, Pablo ĩ yire queti

19—To bajiri, yʉre ruyuaĩocõari, ĩ yiroticatire bajirone cʉdicajʉ yʉ. 20Damasco vãme cʉti macanare ĩnare gotimasiosʉocajʉ yʉ. Bero, Jerusalén macanare, Judea sitanare, to yicõari jud'io masa me ñarãre quẽne ĩnare gotimasiocudirũgũcajʉ yʉ. “Rojose yʉa yisere yitʉjacõari, ‘Dios ĩ bojasejʉare yirʉarãja yʉa’ yigoticõari, quẽnasejʉare yirũgũña mʉa”, ĩnare yigotirũgũcajʉ yʉ. 21To bajiro yʉ yijare, Diore yirʉ̃cʉbʉoriavijʉ yʉ ñaro yʉre ñiacõari, yʉre sĩarʉaboacama ĩna, jud'io masa. 22-23To bajiro yʉre ĩna yirʉaboajaquẽne, quẽnaro yʉre ejarẽmocami Dios. Yʉre ĩ ejarẽmose ñajare, ñamasurã, ñamasumenare quẽne, mʉare gotimasiocõa ñarũgũaja yʉ. Moisés ñamasir'i, to yicõari Diore gotirẽtobosamasiriarã quẽne, “Ado bajiro bajirʉaroja”, yiucamasiñuma: “‘Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi’ yigʉ, Dios ĩ cõagʉ̃, rijacoaboarine, quẽna tudicatisʉorocʉ ñarʉcʉmi. To bajiro ĩ bajiroti ñajare, Diorãca quẽnaro ñacõari, ĩ catisere ĩsiecoarʉarãma, jud'io masa, jud'io masa me ñarã quẽne”, yiucamasiñuma. “‘Bajirʉaroja’ ĩna yiucariarore bajirone bajiaja”, mʉare yigotirũgũaja —ĩnare yigotiyuju Pablo.

“Jesúre ajitirʉ̃nʉato” yigʉ, Pablo Agripare ĩ gotimasiore queti

24To bajiro Pablo ĩ yigotiñarone, ado bajiro yiavasãñuju Festo:

—To bajiro yimecʉcõagʉ̃ yaja mʉ. Jairo bueri ñari, no bojasene tʉoĩacõari, goticõaja mʉ —Pablore ĩre yiavasãñuju Festo.

25To bajiro ĩ yijare, ado bajiro yiyuju Pablo, Festore:

—Yimecʉgʉ̃ me yaja yʉ. Mʉare yʉ gotise socase me ñaja ti. Tire quẽnaro ajicõari, “To bajirone bajiroja”, yimasiroti ñaja. 26Jesús ĩ bajirere yʉ gotise yayiorojʉ gotire me ñaja. Masa ĩna ĩaro bajire ñaja ti. To bajiro bajire ti ñajare, masare yʉ gotimasiocatire masigʉ̃mi Ʉjʉ Agripa. To bajiri, güibecʉne ñajediro ĩre gotiaja yʉ —Festore ĩre yiyuju Pablo.

27To yicõari, Agripajʉare ado bajiro yiyuju Pablo:

—Diore gotirẽtobosariarã ĩna ucamasirere mʉ ajirʉ̃cʉbʉosere masiaja yʉ —ĩre yiyuju Pablo.

28To bajiro ĩre ĩ yisere ajicõari, ado bajiro yiyuju Agripa:

—“To cõro ĩre yʉ gotirone tʉoĩavasoacõari, Jesúre ĩre ajitirʉ̃nʉcoarʉcʉmi”, ¿yʉre yitʉoĩacõati mʉ? —ĩre yiyuju Agripa.

29To ĩ yisere ajicõari, ado bajiro yiyuju Pablo:

—Yoaro meaca mʉre yʉ gotiboajaquẽne, “Jesúre yʉ ajitirʉ̃nʉrore bajiro ĩre ajitirʉ̃nʉato ĩ” yigʉ, Diore mʉre sẽnibosaja yʉ. To yicõari, mʉa jedirore Jesúre mʉa ajitirʉ̃nʉrotire bojaja yʉ. To bajiboarine Jesúre mʉa ajitirʉ̃nʉse sʉori yʉre bajiro mʉa tubibe ecosere bojabeaja yʉ —yiyuju Pablo.

30To ĩ yisere ajicõari, Agripa, Festo, Berenice, to yicõari Pablore ĩre ajiñariarã jediro, vʉ̃mʉrʉ̃gʉ̃ budicoasujarã ĩna. 31Budianane, ado bajise gãmerã yiyujarã ĩna:

—Ñie rojose yibesumi. To bajiri, ĩre tubibecũre, ĩre sĩare quẽne mañuja ti —gãmerã yiyujarã ĩna.

32To yicõari, ado bajiro yiyuju Agripa, Festore:

—“‘¿Rojose yiyujari yʉ?’ yigʉ, Ʉjʉ Césare ĩre ĩacõĩarotirʉcʉja yʉ” Pablo ĩ yibetijama, ĩre bucõaroti ñaboayuja —Festore ĩre yiyuju Agripa.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index