Search form

Hebreos 3

“Moisés rẽtoro ñamasugʉ̃ ñagʉ̃mi Jesús”, yire queti

1To bajiri, “Jesús manire ejarẽmogʉ̃ ñaami”, yimasiaja mani. Manijʉa, “Dios ĩ ejarẽmose rãca Cristore ĩre ajitirʉ̃nʉroti ñaja” yimasicõari, ĩre cʉdirã ñaja mani. “Yʉ yarã ñato” Dios ĩ yiriarã ñaja. Jesújʉa ñagʉ̃mi, “Masare quẽnaro yʉ yirotire gotiba” Dios ĩ yicõar'i. To bajicõari, tirʉ̃mʉjʉ paia ʉjarã ĩna yisʉoadimasire ũnire yigʉ, Cristo quẽne rojose mani yisere “Masirioato Dios” yigʉ, manire sẽnibosagʉ ñagʉ̃mi. To bajiri, “Ñamasugʉ̃ ñagʉ̃mi Jesús”, yitʉoĩato mani. 2Adi macarʉcʉrojʉre ñagʉ̃ Dios ĩ rotirore bajirone yigʉ, Dios yarã masare quẽnaro ejarẽmoñumi Jesús. To bajirone yimasiñuju Moisés ñamasir'i quẽne. Dios ĩ rotirore bajirone yigʉ, Dios yarãre quẽnaro ejarẽmomasiñuju. 3-4Quẽnaro ĩnare ejarẽmomasir'i ñaboarine, “‘Rojose mana ñaama’ Dios ĩ yiĩarã ñato”, yimasibetimasiñuju. Jesújʉama, “‘Rojose mana ñaama’ Dios ĩ yiĩarã ñato”, yimasigʉ̃ ñaami. To bajiro yigʉ ĩ ñajare, Moisés ñamasir'i rẽtoro Cristore rʉ̃cʉbʉoroti ñaja. 5Moisés ñamasir'ijʉama, Dios moarimasʉre bajiro bajimasiñuju. To bajicõari, Dios ĩ yirotirore bajirone cʉdigʉ, Diore ajitirʉ̃nʉrãre quẽnaro ejarẽmogʉ̃ ñamasiñuju. To bajiro ĩ yimasirere tʉoĩacõari, “Cristo sʉori Dios manire quẽnaro ĩ yirotire gotimasiogʉ̃ yimasiñumi Moisés”, yimasiaja mani. 6Cristojʉama, Dios moarimasʉre bajiro me bajiyuju. Ĩ ñaami Dios macʉ, ĩ rotirore bajirone yigʉ. To bajicõari, Dios yarã ʉjʉ ñaami Cristo. “Cristo sʉori quẽnaro Dios ĩ yirotire yiecorʉarãja mani” mani tʉoĩatʉjabetijama, ĩ yarã ñacõa ñarũgũrʉarãja.

“Diore ajitirʉ̃nʉ tʉjabesa mʉa”, yire queti

7To bajiri Dios yarã ñari, Cristore ajitirʉ̃nʉ tʉjabeticõato mani. Dios ocare masa ĩna ucamasire Dios yarãre gotigʉ, ado bajiro yimasiñumi Esp'iritu Santo:

“Yucʉne mʉare yʉ gotisere mʉa ajijama, yʉ yirotirore bajiro cʉdiya.

8-9‘Mʉre ajitirʉ̃nʉmenaja yʉa’ yibesa. Mʉa ñicʉa yʉre jũnisinicõari, ĩna cʉdibetimasicatire bajiro bajibesa mʉa. Mʉa ñicʉa, masa manojʉ ĩna ñacudiro, jʉarã masa cõro ñaricʉ̃mari ĩaĩañamanire ĩnare yiĩorũgũboacajʉ yʉ. To yʉ yiboajaquẽne, yʉre ajirʉ̃cʉbʉomena ñari, ado bajise yirũgũcama ĩna: ‘Mani bojasejʉa mani yijama, ¿no bajise manire yirojari Dios?’ yirũgũcama ĩna.

10To bajiro ĩna yisere jũnisinicõari, ado bajise ĩnare yicajʉ yʉ: ‘Yʉre ajiterũgũaja mʉa. To bajiri, “Ado bajiro tʉoĩagʉ̃ ñagʉ̃mi”, yʉre yimasibeaja mʉa’, ĩnare yicajʉ yʉ.

11Quẽna gajeye ĩnare goticajʉ yʉ: ‘Riojo mʉare gotiaja yʉ. Yʉ rãca quẽnaro mʉa ñasere bojaboacajʉ yʉ. To bajiboarine cojoji me mʉajʉa yʉre mʉa ajibetijare, yʉ rãca quẽnaro ñabetirʉarãma’ yicõacajʉ yʉ”, yigotimasiñumi Dios ĩ cõagʉ̃ Esp'iritu Santo.

12To bajiri mani ñicʉa Diore ĩna ajitirʉ̃nʉ tʉjamasiriarore bajiro bajibesa yʉ yarã mʉa. Sĩgʉ̃ mani yʉ, “Dios ocare socase ñaja” ĩ yisere ajicõari, quẽnaro ĩre gotimasioña, “Masirẽtogʉ̃ Dios yere ajitirʉ̃nʉ tʉjaromi” yirã. 13Dios ocare gãmerã gotivariquẽnaña mʉa. “Maji busiyʉ gãmerã gotiroti ñaroja”, yitʉoĩabesa, mʉa rãcana sĩgʉ̃ri vãti ĩ rotisejʉare cʉdicõari, “‘Dios oca socase ñaja’ yiroma” yirã. To bajiri tocãrãcarʉ̃mʉne gãmerã goticõa ñarũgũroti ñaja mʉare, “Tire ajitirʉ̃nʉ tʉjabeticõato” yirã. 14Tirʉ̃mʉjʉ, Cristore ĩre mani ajitirʉ̃nʉsʉocatore bajirone ĩre ajitirʉ̃nʉcõa ñaroti ñaja manire. To bajiro mani bajicõa ñajama, mani bajirearo berojʉ õ vecajʉ Cristo rãca quẽnaro ñacõa ñarũgũrʉarãja mani.

15Tire mʉare yʉ gotirore bajirone gotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire:

“Yucʉne mʉare yʉ gotisere mʉa ajijama, yʉ yirotirore bajiro cʉdiya. ‘Mʉre ajitirʉ̃nʉmenaja yʉa’ yibesa. Mʉa ñicʉa yʉre jũnisinicõari, ĩna cʉdibetimasicatire bajiro bajibesa mʉa”, yigotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire.

16Mani ñicʉa ĩna bajimasirere tʉoĩaña mʉa quẽna: ¿Ñimarã ñañujari Dios ĩ masune ĩ gotisere ajirã ñaboarine, cʉdibetiriarã? Egipto sitajʉ ñarãre, Moisés ĩ ũmato variarãne bajiyuma. 17-18Jʉarã masa cõro ñaricʉ̃mari, Diore ĩna cʉdibetijare, bʉto jũnisiniñuju Dios. Ĩnare jũnisinicõari, ado bajiro ĩnare yimasiñuju Dios: “Riojo mʉare gotiaja yʉ. Quẽnari sitare mʉare yʉ ʉjorʉaboacatore ejabetirʉarãja mʉa”, ĩnare yimasiñuju Dios. To bajiro ĩ yire ñajare, ti sitajʉ ejamenane, masa manojʉ ĩna ñacudimasiriarojʉne bajireacoamasiñujarã ĩna. 19Tire ajicõari, “Diore ajirʉ̃cʉbʉobetiriarã ñari, ti sitajʉre ejabesuma”, yimasiaja mani.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index