Search form

Hebreos 8

“Cristo, õ vecajʉ manire sẽnibosa ñagʉ̃mi”, yire queti

1“To bajirone bajigʉmi Cristo, õ vecajʉ Diorãca ĩ rotiñarojʉ”, mʉare yaja yʉ. 2Tojʉre ejacõari, “Rojose mani yisere masirioya”, manire yibosa ñagʉ̃mi Cristo, Dios ĩ bʉariavijʉre.

3Tocãrãcʉ paia ʉjarã ñamasurã ado bajiro yiyuma: Rojose masa ĩna yisere, “Ĩnare masirioya Dios”, yisẽnibosayujarã ĩna. To yicõari, Diore rʉ̃cʉbʉorã masa ĩna ĩsisere boca juacõari, ĩnare yibosayujarã. To bajiro ĩna yire ũnirene yigʉ, Cristojʉama, manire rijabosayumi, rojose mani yisere manire yirẽtobosagʉ. 4Yucʉri ñarã paia, Moisére Dios ĩ roticũmasiriarore bajirone yicõa ñarãma. To bajiri Cristo, adigodojʉ ĩ ñacõajama, ĩnare bajiro yibecʉ ĩ ñajare, “Pai me ñaami”, ĩre yiborãja mani. To bajiboarine, õ vecajʉ Dios ĩ ñarojʉ, “ ‘Rojose ĩna yisere masirioya’ manire yibosagʉ ñagʉ̃mi”, yimasiaja mani. 5“Mani rãca ñagʉ̃mi Dios” masa ĩna yirʉ̃cʉbʉorotivire Moisés ñamasir'i ĩ bʉarotiroto rĩjoro, ado bajiro ĩre yimasiñumi Dios: “Gʉ̃taʉ joejʉ mʉre yʉ ĩocativire bajirivine bʉarotiya”, yimasiñuju Dios, Moisés ñamasir'ire. To bajiri, “Mani rãca ñagʉ̃mi Dios” masa ĩna yirʉ̃cʉbʉorivire ĩna bʉajama, Moisére Dios ĩ ĩomasiriavire bajirivine bʉamasiñujarã. 6Paia ʉjarã ñamasurã Dios ĩ rotimasire cʉdimasiriarã ĩna yirũgũmasire rẽtoro quẽnaro manire yibosarũgũgʉ̃mi Cristo. To bajiri, “‘Quẽnaro mʉare yirʉcʉja yʉ’ Moisére Dios ĩ yicũmasire rẽtoro quẽnase ñaja adirodoriaye”, yimasiaja mani.

7Moisére Dios ĩ yicũmasire rẽmojʉne quẽnase ti ñacõajama, gajeye mamejʉare vasoabetiborimi Dios. 8Moisére Dios roticũmasire masa ĩna cʉdijeobetijare, ĩavariquẽnabetimasiñuju Dios. To bajiri, “Ado bajiro ĩnare gotiya”, yimasiñuju ĩ:

“Mani ʉjʉ Dios, ado bajiro mʉare gotiami: ‘Quẽnaro ajiya mʉa. Cojorʉ̃mʉ mame mʉare vasoabosarʉcʉja yʉ, Israel vãme cʉti sitanare, Judá vãme cʉti sitanare’, mʉare yami.

9‘Egipto sitajʉ ñarãre Israel sitajʉa ĩnare ũmato vacʉ, quẽnaro ĩnare gotiboacajʉ yʉ. To bajiboarine, yʉ yicatore bajiro ĩna cʉdibetijare, “Yʉ yarã me ñaama”, ĩnare yicajʉ yʉ. To bajiri, mame yʉ vasoarotijʉama, mʉa ñicʉare yʉ gotimasicatore bajiro me bajirʉaroja’ mʉare yami Dios mani ʉjʉ.

10‘To bajiri, Israel ñamasir'i jãnerabatiare mame yʉ vasoaroti, ado bajiro bajirʉaroja: “Yʉ masise sʉorine yʉ rotisere tʉoĩamasirʉarãma”, ĩnare yirʉcʉja yʉ. To bajiro yʉ yisere bojarã ñari, quẽnaro yirũgũrʉarãma. To yicõari, yʉ sĩgʉ̃ne ĩna ʉjʉ ĩna yirʉ̃cʉbʉogʉ ñarʉcʉja yʉ. To bajiri ĩnajʉa quẽne yʉ yarã ñarʉarãma’ mʉare yami Dios.

11‘Yʉ yarã ñari, rĩamasa quẽne, bʉcʉrã quẽne, ĩna ñaro cõrone, yʉre masijedicoarʉarãma ĩna. To bajiri, “Ado bajiro tʉoĩagʉ̃ ñaami Dios”, gãmerã yimasiorã manirʉarãma’, mʉare yami Dios.

12‘Ĩnare ĩamaicõari, rojose ĩna yisere yʉ masiriojama, “Rojose yiriarã ñaama”, jʉaji ĩnare yitʉoĩabetirʉcʉja yʉ. To bajiro ĩnare yʉ yiroti ti ñajare, yʉre quẽnaro masirʉarãma ĩna’ mʉare yami Dios”, yimasiñuju, Diore gotirẽtobosamasir'i.

13“Mame oca quẽnase vasoarʉcʉja” Dios ĩ yijama, tirʉ̃mʉjʉ ĩ yimasiboarere reagʉ yigʉmi. To bajiri, “Tirʉ̃mʉayejʉma vaja manoja”, yimasiaja mani.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index