Search form

Hebreos 9

“Cristo, quẽnaro manire yibosagʉmi” yire queti

1“Adigodojʉ ñarã yʉre rʉ̃cʉbʉorã mʉa rẽjarotivire mʉa bʉasere bojaja yʉ”, Moisés ñamasir'ire ĩre yimasiñuju Dios. 2To bajiri ĩ rotiriavire bajirone bʉamasiñujarã ĩna. Ti vi gʉdarecore sudirone yotoriavi ñamasiñuju. To bajiri, ejasʉoriasõa Diore rʉ̃cʉbʉoriasõa vãme cʉtimasiñuju. Tisõajʉ sĩabusuoriabajari jeoriajʉ ñamasiñuju ti. To yicõari, Diore ĩsiroti pan jesarijʉ quẽne ñamasiñuju. 3Gajesõa, Dios ĩ ñarisõa vãme cʉtimasiñuju. 4Tisõajʉre, ñamasiñuju Diore rʉ̃cʉbʉorã, ĩna soejama, quẽnaro sʉtiquẽnase soemʉoriajʉ. “Dios ĩ ñari sõagajʉ ñaja” ĩna yiboajaquẽne, ejasʉoriasõajʉarene ñacõamasiñuju ti. To bajicõari, Dios ĩ ñarisõajʉre ñamasiñuju rujajata orone ĩna quẽnoriajata. “Dios ĩ rotirere cʉdiroti ñaja” yirã, ĩna quẽnoriajata ñamasiñuju. Tijatajʉre adocãrãca vãme sãñamasiñuju: Orone ĩna quẽnoria sotʉ sãñamasiñuju. Ti sotʉjʉre bare maná vãme cʉti Dios ĩ cõare sãñamasiñuju. To bajicõari, Aarón ĩ tuemasir'i quẽne ãcatuar'i sãñamasiñuju. To bajicõari, jʉajãi gʉ̃tajãi Dios ĩ rotimasire ĩ ucamasiriajãiri quẽne sãñamasiñuju. 5Tijata joere rʉ̃gõmasiñujarã Diorãcana vʉrã querubines vãme cʉtirãre bajirã masa ĩna quẽnomasiriarã. Ĩna ñamasiñujarã, “Adijʉ ñaja masa rojose ĩna yisere Dios ĩ masiriorijʉ” yigotirã. Ĩna querʉjʉri rãca gãmerã ñucãnamucõari, rʉ̃gõmasiñujarã ĩna. Yucʉrema ti viaye bʉto gotire maja ti.

6To bajiboarine, Diore rʉ̃cʉbʉoroti ti ñajedicõajare, tocãrãcarʉ̃mʉne Diore rʉ̃cʉbʉorã sãjaejarũgũmasiñujarã paia, ñasʉorisõare. 7Paia ʉjʉ ñamasugʉ̃ rĩne jãjarũgũmasiñuju, Dios ĩ ñarisõa vãme cʉti sõajʉre. Tocãrãca cʉ̃mare cojojine jãjamasiñuju. Jãjacõari, ĩ masu rojose ĩ yirũgũrere, to yicõari, ĩ ñarimacana, “Rojose yirã yaja yʉa” yitʉoĩamenane, “Rojose yʉa yirũgũrere masiriobosato Dios” yigʉ, vaibʉcʉrã ri'ire juajãjarũgũmasiñuju. 8“Paia ʉjʉ ñamasugʉ̃ rĩne Dios ĩ ñarisõare jãjamasiami”, yimasiñujarã. Tire ĩna tʉoĩajama, Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose rãca, ado bajirojʉa yimasiñujarã ĩna: “ ‘Mani masune rojose mani yisere yʉare masirioya’, Diore yimasibeaja. ‘Paia ʉjʉ ñamasugʉ̃ rĩne manire sẽnibosagʉ ñaami’ yimasiaja mani. To bajiro rĩne bajicõa ñarʉarãja mani maji. Dios manire ĩ sãjarotirirʉ̃mʉ ti ejarojʉ tisõare jãjarʉarãja mani”, yimasiñujarã ĩna. 9“‘Mani ñicʉa Dios ĩ rotimasirere ĩna ajitirʉ̃nʉrũgũmasire rẽtoro quẽnamasuse ñaja’ mani yitʉoĩamasirotire yiro bajiyuja”, yimasiaja mani. “Mani ñicʉa, tirʉ̃mʉjʉ ĩna yirũgũmasiriarore bajirone mani quẽne, rojose mani yisere, ‘Manire masirioato Dios’ yirã, paire mani soemʉoroticõa ñajama, Diojʉa ĩ ĩajama, ‘Rojose maja ĩnare’ manire yiĩabeticõa ñagʉ̃mi”, yimasiaja mani. 10Tirʉ̃mʉaye Dios ĩ rotimasire ado bajiro bajiyuja: “Adocãrãca vãme barʉarãja mʉa. Gajeyerema babetirʉarãja mʉa”, ĩnare yimasiñumi. To yicõari, ĩna idirotire, ĩna guarotire, ĩna ãmo coerotire quẽne to bajirone yimasiñumi. To bajiro ĩ yijama, ti ñajediro ĩ rotimasire mamejʉa ĩ vasoaroto rĩjororema, ĩna rujʉre ĩna ĩatirʉ̃nʉroti rĩne yigʉ yiyumi Dios.

11To bajiro ĩ yimasire ti ñajare, yucʉrema, “Cristo sʉorine quẽnaro yirʉcʉja yʉ” Dios ĩ yiriarodo ejayuja ti. To bajiro ĩ yire ñajare, Cristo manire rijabosacõari, õ vecajʉ Dios ya vijʉ ñagʉ̃ vasuju. Ti vijʉ ñacõari, paia ʉjʉ ñamasugʉ̃ ĩ sẽnibosarore bajiro, “Quẽnaro ñato ĩna” yigʉ, manire sẽnibosa ñagʉ̃mi. To bajiro ĩ yiñarivima, adigodo ñarã Diore rʉ̃cʉbʉorã ĩna bʉariavi rẽtoro quẽnarivi ñaroja. 12To bajiri Dios ĩ ñarisõajʉ jãjacõari, cabra rĩa ri'i, ta vecʉ rĩa ri'i adigodojʉ ñarã paia ʉjarã Diore ĩna ĩsiriarore bajiro yirʉ me, ĩjʉama, ĩ rujʉ rise sʉorine rojose mani yire vajare cojojine yirẽtobosajeocõarʉ, õ vecajʉ Dios ĩ ñarisõajʉ jãjasuju Cristo. 13Ado bajiro gotiaja Dios ĩ rotimasire: “Bajirocar'ire moaĩabetirʉarãja mʉa. To yicõari, ‘Babetirʉarãja mʉa’ yʉ yisere quẽne moaĩabetirʉarãja. To bajiro yʉ yisere mʉa cʉdibetijama, yʉre ĩna rʉ̃cʉbʉorivire sãjabetirʉarãja mʉa. To bajiboarine, ta vecʉ macʉre ĩna soese rĩtire, oco rãca abavʉore ñasere mʉare yayeturʉcʉmi pai. Tire ĩ yibetijama, hisopo vãme cʉti rʉjʉ rãca vaibʉcʉ ri'ine mʉare vẽjabate gurʉcʉmi. To bajiro mʉare ĩ yijama, yʉre rʉ̃cʉbʉoriavire sãjamasirʉarãja mʉa”, yimasiñumi Dios. 14“Vaibʉcʉrã ri'ine mʉare ĩ yayeguojama yʉre rʉ̃cʉbʉoriavire sãjamasirʉarãja mʉa” Dios ĩ yimasire ti ñaboajaquẽne, “Cristo manire ĩ rijabosarejʉa rẽtoro quẽnase ñañuja”, yimasiaja mani. Rojose yibetir'i ñari, to bajiro bajiyumi Cristo. Esp'iritu Santo ñacõa ñarũgũrocʉ ĩ ejarẽmojare. Cristo manire ĩ rijabosare sʉorine, rojose mani yisere masiriogʉmi Dios. To bajiri, “Rojose maja manire”, yitʉoĩaja mani. To bajiro yitʉoĩacõari, ñacõa ñarũgũrocʉ Dios ĩ bojarore bajiro quẽnaro yirũgũroti ñaja manire.

15“‘Mame mʉare vasoarʉcʉja yʉ’ ĩ yiriarore bajirone bajiato” yigʉ, adi macarʉcʉrojʉre Cristore cõañumi Dios. To bajiro ĩ yicõar'i ñari, tirʉ̃mʉaye ajirʉ̃cʉbʉoriarãre quẽne rojose mani yisere “Masirioato Dios” yigʉ, manire rijabosayumi Cristo. To bajicõari, ĩ rijabosare sʉorine “Yʉ yarã ñaama” Dios manire ĩ yiĩarotire yigʉ, bajiyumi. To bajiro ĩ bajibosariarã mani ñajare, “Quẽnaro yirʉcʉja” Dios ĩ yiriarore bajirone yigʉ, mani rijato berojʉ ĩ rãca mani caticõa ñarotire ĩsiecorona ñaja mani. 16Ado bajise tʉoĩaña mʉa: Mani yʉ, ĩ bajiyayiroto rĩjoro, “Ĩne ñaami yʉ ye gajeyeũni cʉosʉyarocʉ”, yigʉmi. To bajiro ĩ yir'i ñari, ĩ bajirocato bero, ĩ yere cʉosʉyagʉmi. 17Ĩ caticõa ñajama, ĩ masune cʉocõa ñagʉ̃mi maji. Ĩ rijato bero, tire cʉomasigʉ̃mi gãjijʉa. To bajiri, “Ĩ gotiriarore bajirone bajiaja”, yimasire ñaja. 18To bajirone bajimasiñuju, “Quẽnaro yirʉcʉja yʉ” Dios ĩ yimasirere quẽne. “Dios manire ĩ gotiriarore bajirone yato” yirã, vaibʉcʉrãre sĩamasiñujarã. 19Dios Moisés ñamasir'ire ĩ roticũmasire ñaro cõrone masa jedirore ĩnare gotimasiñuju. Tire ĩ gotiro bero, oveja joa ĩna sũorere, hisopo vãme cʉti rʉjʉjʉ siatucõari, vaibʉcʉrã cabra vãme cʉtirã rĩare, ta vecʉ rĩare ĩna sĩariarã ri'ire juacõari, oco rãca ĩna vʉorere yosemasiñuju. To yicõari, Dios ĩ rotimasire Moisés ĩ ucariajotire vẽjabate gumasiñuju ĩ. To yicõari, masa ñajedirore quẽne to bajirone yimasiñuju. 20To bajiro yicõari, masare ado bajiro gotimasiñuju ĩ: “Dios mʉare ĩ yirotisere cʉdiroti ñaja”, yimasiñuju Moisés ñamasir'i, mani ñicʉare. 21“Mani rãca ñagʉ̃mi Dios” ĩna yirʉ̃cʉbʉorivire quẽne ri'ine vẽjabate gumasiñuju Moisés. To yicõari, ti viaye ñase jedirore, to bajiro yimasiñuju. 22To bajiro Dios ĩ rotimasire ñajare, vaibʉcʉ ĩna sĩar'i ri'ine vẽjabate gumasiñujarã ĩna. To bajiro ĩna yibetijama, ĩnare ĩavariquẽnabetiborimi Dios. To bajirone bajiyuja Cristore quẽne. Ĩre ĩna sĩaro, ĩ ri'i ti budibetijama, “Rojose mani yisere masiriobetiborimi Dios”, yimasiaja mani.

“Cristo ĩ rijabosare sʉorine, ‘Rojose mana ñaama’ manire yiĩañumi Dios”, yire queti

23To bajiri, Diore yirʉ̃cʉbʉoriavijʉ ĩna sãjaroto rĩjoro, ĩna rujʉre ĩna ye gajeyeũnire quẽne, vaibʉcʉrã ri'ine yayebate gurotiyujarã mani ñicʉa. To bajiro yiroticõari, sãjarũgũmasiñujarã ĩna. To bajiro ĩna yijama, õ vecajʉ ĩna bajiroti ũnire yirã bajimasiñujarã ĩna. To bajiboarine tojʉama Dios ye masu ti ñajare, vaibʉcʉ ri'i ĩna yayebate guorotire ũnirene yiro, rẽtoro quẽnagʉ̃ ĩ rijabosasere bojayuja. To bajiri, manire ĩ rijabosare ti ñajare, “Rojose mana ñacõari, Dios ya vijʉ sãjarʉarãja mani”, yimasire ñaja. 24Cristo, manire rijabosacõari bero, tudicaticõari, adi macarʉcʉrojʉ Diore rʉ̃cʉbʉorʉarã, masa ĩna bʉariavi mere, õ vecagavi Dios ya vijʉare sãjasuju Cristo. To bajiri, ti vijʉ ñacõari, “Quẽnaro ñato ĩna” yigʉ, manire sẽnibosacõa ñarũgũgʉ̃mi. 25Paia ʉjʉ ñamasugʉ̃ adigodoagʉma, tocãrãca cʉ̃mare cojojine, Dios ĩ ñarisõa vãme cʉti sõare jãjarũgũmasiñuju, vaibʉcʉ ĩ sĩar'i ri'ire “Masa rojose ĩna yisere masirioya Dios”, ĩnare yibosagʉ. To bajiboarine Cristojʉama, õ vecajʉ Dios ĩ ñarojʉre ejacõari, adigodoagʉ paia ʉjʉ ĩ yimasiriarore bajiro yirʉ me, bajiyumi. Ĩ masu rujʉ ri'i sʉorine yirẽtobosacõari, Dios ñarisõajʉre jãjasuju. 26Adigodoagʉ paia ʉjʉ ñamasugʉ̃ tocãrãca cʉ̃mane “Masa rojose ĩna yisere, masirioya Dios”, ĩnare yibosarũgũñuju ĩ. Cristo quẽne, paia ʉjʉ ĩ yirũgũmasiriarore bajiro ĩ bajijama, adi macarʉcʉro Dios ĩ rujeorijʉjʉne, cojoji me manire rijabosacõa sʉoadiborimi. To bajiro me bajiyumi Cristo. Cojojine manire rijabosayumi, “Rojose mana ñaama” manire Dios ĩ yiĩarotire yigʉ. 27Mani jediro cojojine bajirearona ñaja mani. Mani bajirearo bero, ĩ tʉjʉ mani ejato, rojose yirãre, to yicõari quẽnase yirãre ĩabeserʉcʉmi Dios. 28Cojojine manire ĩ rijabosare ñajare, jãjarã ñaja mani rojose yibetiriarãre bajiro bajirã. Quẽna Cristo, ĩ tudiejajama, “Rojose mani yisere masirioato Dios” yigʉ, me ejarʉcʉmi. “Manire rijabosayumi” yitʉoĩarãjʉare juagʉagʉ bajirʉcʉmi.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index