Search form

Santiago 1

Jud'io masa, Jesucristore ajitirʉ̃nʉrãre, Santiago ĩ ucacõare

1¿Ñaboati mʉa, yʉ yarã, Jesucristore ajitirʉ̃nʉrã, jud'io masa? Adi papera rãca mʉare ucacõaja yʉ, Santiago. Mani jacʉ Dios, mani ʉjʉ Jesucristo quẽne, ĩna bojasere yigʉ ñaja yʉ. Jʉaãmo cõro, gʉbo jʉa jẽnituaro masa jũnari ñaja mani, adi macarʉcʉro jediro ñabatorã. Mʉare quẽnarotiaja yʉ.

“Diore mani sẽnijama, ĩ masisere manire cõarʉcʉmi”, yire

2Ajiya yʉ yarã, Jesucristore ajitirʉ̃nʉrã. Gãjerã, rojose mʉare ĩna yiboajaquẽne, sʉtiritimenane, variquẽnama. 3Ado bajiro ti bajijare, “Variquẽnama”, mʉare yaja yʉ: “Rojose tãmʉorã ñaboarine, Jesucristore mani ajitirʉ̃nʉcõa ñajama, rojose yirʉaboarine, tire yibetirʉarãja”, yimasirãja mʉa. 4Rojose mʉa yibetire tʉoĩavariquẽnacõari, berojʉ quẽna rojose tãmʉorã, “Rojose yibetiroti ñaja” mʉa yirere masiritibeja mʉa. Tocãrãcajine rojose tãmʉoboarine, Jesucristore mʉa ajitirʉ̃nʉcõa ñajama, Dios ĩ bojarore bajiro yirã ñarʉarãja mʉa.

5“¿No bajiro yʉ yirotire bojarojari Dios?” mʉa yitʉoĩajama, ĩre sẽniña. “¿No yirã yʉre sẽniĩati mʉa?” yigʉ me ñaami Dios. Ĩre sẽnirã jedirore, “Yʉ masisere ĩnare cõarʉcʉja” yigʉ ñaami. To bajiri ĩre mʉa sẽnijama, mʉa masirotire mʉare ʉjorʉcʉmi. 6Diore mʉa sẽnijama, “Yʉa masirotire yʉare ʉjobetirʉcʉmi”, yitʉoĩabesa. Diore sẽnigʉ̃, “Yʉre ʉjogʉmi” yigʉ ñaboarine, “Yʉre ʉjobecʉmi” ĩ yitʉoĩajama, oco sabesere bajiro bajiroja ĩ tʉoĩase. Gajerojʉ sabe, quẽna gajerojʉ sabe, bajiñarore bajiro bajiroja ĩ tʉoĩaboase. 7-8To bajiri, cojojʉ ñamasibetore bajiro bajiroja, ĩ tʉoĩase. Jairo tʉoĩagʉ̃ ĩ ñajare, “Dios ĩ bojarore bajiro yirʉcʉmi”, yimasiña manoja. “Ĩre bajiro mani bajijama, mani sẽnisere cõabetirʉcʉmi Dios”, yimasiña.

9Maioro bajirã ñaboarine, “Jesucristore ajitirʉ̃nʉrã ñari, Dios rĩare bajiro bajirã ñaja yʉa” yimasicõari, variquẽnaro ñaroti ñaja mʉare. 10Gajeyeũni jairã Jesúre ajitirʉ̃nʉrãre, variquẽnaro ñaroti ñaja ĩnare quẽne, “Ñamasuse me ñaja yʉa cʉose” ĩna yitʉoĩajama. Go yoaro mene sĩnirore bajiro bajiaja mani. To bajiro yʉ yijama, “Yoaro meaca catirʉarãja mani” yigʉ yaja. 11Bʉto muiju ĩ asijama, quẽnase ruyuboasene sĩnirea bajicoacajʉ, ta, to yicõari, go quẽne. To bajiri ĩariaro quẽnase ruyuboase manicajʉ. Tire bajiro bajirãma gajeyeũni jairo cʉoboariarã quẽne. “Jaibʉsaro gajeyeũnire bʉjarãsa mani” yirã, moa vaja tañarã rĩne, bajireacoarʉarãma.

“Rojose rĩne mani yicõa ñajama, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ varʉarãja mani”, yire queti

12Rojose tãmʉorũgũrã ñaboarine, mani rijato berojʉ, Dios tʉjʉ ĩ rãca variquẽnacõa ñarʉarãja mani. “To bajirone bajirʉarãma yʉre mairã”, yiyumi Dios. To bajiro mani bajiroti ñajare, rojose mani yirʉaboasere mani yibetijama, variquẽnarʉarãja mani. 13Rojose mani tʉoĩase, “Dios sʉorine to bajiro tʉoĩaja”, yiroti me ñaja. Rojose tʉoĩagʉ̃ me ñagʉ̃mi Dios. To bajiri, “Dios sʉorine rojose yaja”, yimasiña maja. 14Ado bajirojʉa bajiaja: Mani masune rojose yirʉa tʉoĩacõari, yirũgũaja mani. 15Rojose rĩne mani yicõa ñajama, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ manire cõarʉcʉmi Dios.

16Yʉ mairã, quẽnaro tʉoĩamasiña: 17“Jediro quẽnase, Dios manire ĩ cũre ñaja. Ĩ ñagʉ̃mi ʉ̃mʉagʉ muijure, ñamiagʉre, to yicõari, ñocoare quẽne rujeomasir'i. To bajicõari, ‘Yirʉcʉja’ ĩ yirore bajirone yigʉ ñaami, quẽnase rĩne tʉoĩagʉ̃”, yitʉoĩaroti ñaja. 18Ĩ oca quẽnasere mani ajitirʉ̃nʉsʉoriarʉ̃mʉne, ĩ rãca mani caticõa ñarũgũrotire manire ĩsiñumi. To bajiro ĩ yire ñajare, ĩ rĩa ñasʉorãre bajiro bajirã ñaja mani. Tirʉ̃mʉjʉne to bajiro mani bajirotire bojayumi Dios.

“Dios oca ti gotirore bajirone cʉdiroti ñaja”, yire queti

19Yʉ mairã, mʉare yʉ gotirotire masiritibeja mʉa: Mʉa rãcana mʉare ĩna gotisere quẽnaro ajiroti ñaja. Mʉajʉa quẽne, mʉa rãcanare mʉa gotijama, quẽnaro tʉoĩacõari, ĩnare gotiba. Mʉare ĩna ajirʉabetijama, guaro jũnisinibetiroti ñaja. 20Gãjerãre mani jũnisinijama, Dios ĩ bojarore bajiro yirã me yirãja mani. 21Mani ajirũgũse, to yicõari, mani gotirũgũse quẽne, ñamasuse ti ñajare, rojose mʉa yirũgũse jedirore yitʉjacõaña mʉa. To yicõari, Dios ocare ajitirʉ̃nʉcõa ñarũgũña. Tire mʉa ajitirʉ̃nʉcõa ñajama, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ mʉa vaborotire mʉare yirẽtobosarʉcʉmi Dios.

22Dios ocare ajicõari, ti yirore bajiro cʉdiroti ñaja. Tire ajiboarine, ti gotirore bajiro mʉa yibetijama, “Diore ajitirʉ̃nʉrã ñaja yʉa” mʉa yitʉoĩaboase socase ñaroja. 23-24Dios ocare ajiboarine, mʉa cʉdibetijama, mʉare ejarẽmobetoja. Mʉa cʉdibetijama, sĩgʉ̃ ẽoro ãmiĩacõagʉ̃ ñaboarine, ẽorore ĩ cũrirĩmarone, “To bajigʉ ñamʉ yʉ” ĩ yimasibetore bajiro bajirãja mʉa. To bajiri ẽorojʉ quẽnaro ĩ ĩaboase ĩre ejarẽmobetoja. Ĩre bajiro bajirãja mʉa, Dios ocare ajiboarine, mʉa cʉdibetijama. 25Gãjerãma, rojose ĩna tãmʉoborotire Cristo ĩ yirẽtobosarere tʉoĩacõari tire masiritimenama. Masiritimena ñari, Dios ĩ rotisere variquẽnase rãca yicõa ñarʉarãma.

26“Diore yʉ yirʉ̃cʉbʉose sʉorine ĩ bojasere yigʉ yaja yʉ”, yitʉoĩarãma sĩgʉ̃ri. To bajiro yitʉoĩarã ñaboarine, rojose ĩna ñagõsere ĩna yitʉjabetijama, ĩna masune socarã yirãma. Diore ĩna yirʉ̃cʉbʉoboase, vaja manoja ti. Dios ĩ bojasere yirã me ñarãma ĩna. 27Mani jacʉ, Dios ĩ ĩajama, socʉ me ĩ bojasere yigʉma, ado bajiro yigʉ ñagʉ̃mi: Jacʉa rijaveoriarã, to yicõari, manajʉa rijaveoriarãre quẽne, maioro ĩna bajijare, ĩnare ejarẽmogʉ̃ ñagʉ̃mi. To bajicõari, gãjerã rojose ĩna yirũgũrore bajiro yibecʉ ñagʉ̃mi ĩma.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index