Search form

Santiago 4

Diore tʉoĩamenare bajiro mani bajise queti

1¿Nojʉa vadiati gãmerã mʉa ĩatese? Mʉa masune rojose yirʉa tʉoĩacõari, rojosere gãmerã yirũgũaja mʉa. 2Gãjerã ĩna cʉosere bʉto bojaĩarũgũaja mʉa, tire cʉomena ñari. To bajiri tire ẽmarʉarã, ĩnare quẽarũgũaja mʉa. To yicõari, gãjerãrema ĩnare sĩarũgũaja mʉa. Diore sẽnimena ñari, mʉa bojasere bʉjamasimenaja mʉa. 3Rojose mʉa tʉoĩasere ĩamasicõari, ĩre mʉa sẽniboase ĩ bojabeti ti ñajare, mʉare cõabecʉmi Dios. Diore mʉa sẽniboajama, gãjerãre tʉoĩamenane, quẽnaro mʉa ñaroti rĩne sẽnirãja mʉa. 4To bajiri, Diore ajitirʉ̃nʉ tʉjariarãre bajiro tʉoĩarãja mʉa. Adi macarʉcʉroaye rĩne cʉorʉa tʉoĩarãre bajiro me tʉoĩaroti ñaja, Diore ajitirʉ̃nʉrãrema. To bajiro ti bajijare, “Diore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñaja” yigʉ ñaboarine, Diore masimena, ĩna cʉorʉa tʉoĩarore bajiro ĩ quẽne ĩ tʉoĩajama, Diore ajitirʉ̃nʉ tʉjacõari, ĩre tegʉre bajiro bajigʉ ñagʉ̃mi. 5To bajirone gotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire: “Mani ʉsʉrire bʉto ĩamaigʉ̃ ñari, masa ĩre ĩna ajibetire ĩavariquẽnabecʉ ñagʉ̃mi”, yigotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire. 6To bajiro yigʉ ñaboarine, “Yʉre ajitirʉ̃nʉato ĩna” yigʉ, bʉto ejarẽmorʉa tʉoĩagʉ̃ ñagʉ̃mi. To bajiro yigʉ ĩ ñajare, ado bajiro gotiaja ĩ oca masa ĩna ucamasire: “‘ “Gãjerã rẽtoro ñamasurã ñaja yʉa” ĩna yitʉoĩasere yitʉjacõari, yʉjʉare ajitirʉ̃nʉato’ yigʉ, ĩnare yirẽmobeami Dios. ‘Ñamasurã me ñaja yʉa’ yitʉoĩarãjʉarema quẽnaro yirẽmoami”, yigotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire. 7To bajiri, vãti ĩ yirotisere yibeticõari, Dios ĩ bojasejʉare yirũgũña. To bajiro mʉa yijama, rojose mʉare yirotitʉjagʉmi vãti. 8Bʉtobʉsa Diore mʉa ajitirʉ̃nʉjama, ĩjʉa quẽne mʉare ejarẽmorʉcʉmi, “Quẽnabʉsaro yʉre ajitirʉ̃nʉato ĩna” yigʉ. To bajiri, rojose mʉa yisere yitʉjacõaña. “Diore masirã ñaja yʉa” yiboarine, Diore masimena ĩna yisere yivariquẽnarũgũaja mʉa. 9Rojose mʉa yisere tʉoĩacõari, variquẽnarũgũaja mʉa. To bajiro me bajiroti ñaja mʉare. Rojose mʉa yisere tʉoĩasʉtiriticõari, otiroti ñaja mʉare. 10To bajiri, Diore “Ñamasugʉ̃ ñaja mʉ” yirã, quẽnaro yirʉ̃cʉbʉoya mʉa. To bajiro mʉa yijama, “To cõrone adi macarʉcʉro jedicoarʉaroja” Dios ĩ yiriarʉ̃mʉ ti ejaro, “Ñamasurã ñato”, mʉare yirʉcʉmi Dios.

“‘Ĩna ñaama rojose yirã’ yibetiroti ñaja manire”, yire queti

11Ajiya mʉa, yʉ mairã. Gãjerã Jesúre ajitirʉ̃nʉrãre ñagõmacabesa. “Dios ĩ rotisere masibeama ĩna. To bajiri rojose tãmʉorona ñaama”, ĩnare yitʉoĩabesa mʉa. To bajiro mʉa yijama, Dios ĩ rotirore bajiro yirã me yirãja mʉa. Ado bajiro tʉoĩarã ñari, to bajiro yirãja mʉa: “Dios ĩ rotise quẽnaro gotibeaja ti. Ĩ rẽtoro masirã ñaja yʉa” yirãre bajiro yiboaja mʉa. 12Dios sĩgʉ̃ne ñaami, quẽnaro mani yirotire roticũr'i. To bajicõari, ĩ sĩgʉ̃ne ñagʉ̃mi masa ĩna yisere ĩabesegʉ, to yicõari, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ mani vaborotire yirẽtobosagʉ. Ĩ sĩgʉ̃ne ñagʉ̃mi rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ masare reagʉ. To bajiri gãjerã Jesúre ajitirʉ̃nʉrãre ĩacõari, “Dios ĩ rotisere masibeama ĩna. To bajiri rojose tãmʉorona ñaama”, yiroti me ñaja manire.

“Adi macarʉcʉrojʉ mani bajirotire masirã me ñaja”, yire queti

13Gajeyeũni ĩsicudirimasare, mʉare gotigʉ yaja yʉ. Yʉre quẽnaro ajiya mʉa: “Yucʉ, busiyʉ gaje macajʉ vacõari, cojo cʉ̃ma gajeyeũni ĩsiñarã, jairo gãjoa bʉjarʉarãja yʉa”, yigotivariquẽnarũgũrãja mʉa, sĩgʉ̃ri. 14Ti ũnire yibetiroti ñaja, mani bajirotire masimena ñari. Mani catise bueri guaro buerẽto vatore bajiro bajise ñaja. 15To bajiro ti bajijare, ado bajirojʉa yiroti ñaja: “Mani catirotire Dios ĩ bojajama, catirʉarãja yʉa”, yiroti ñaja. 16“Ñamasurã ñaja yʉa” yitʉoĩarã ñari, Diore tʉoĩamenane, mʉa yirotire gotivariquẽnarũgũaja mʉa. To bajiro mʉa yigotivariquẽnase, Dios ĩ bojabeti ñaja. 17To bajiri, mʉare yʉ ucacõasere masicõari, “Ado bajiro mani yirotire bojagʉmi Dios” yimasiboarine, mʉa yibetijama, rojose yirã yirãja mʉa.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index