Search form

San Juan 13

Ĩ buerimasare ĩna gʉborire Jesús ĩ coere queti

1-3Pascua boserʉ̃mʉ yʉa batʉsaroto rĩjoro, jẽre, “Yʉ jacʉ tʉjʉ adi macarʉcʉrore yʉ vaveoroto mojoroaca rʉyaja yuja”, yimasicõacami Jesús. Simón macʉre, Judas Iscariotere, “Jesús vajanare ĩnare ocasãrʉcʉja yʉ, ‘Ĩre ñiato ĩna’ yigʉ” yirere ĩre cõañumi ĩ, vãtia ʉjʉ. Jẽre tire masicõañumi Jesús. “Dios tʉjʉ vadicacʉ ñaja yʉ. To bajiri ĩ tʉjʉ quẽna tudiarʉcʉja yʉ. Rẽmojʉne, ‘No yiyamagʉ̃ ñaja mʉ. No mʉ bojasere yimasiaja mʉ’ yʉre yicoadicami Dios”, yimasicõacami Jesús. Rẽmojʉne adi macarʉcʉroanare, ĩre ajitirʉ̃nʉcanare, yʉare maicoadicami “Mʉare maimasucõaja yʉ” yigʉ, ado bajiro bajicami Jesús adi macarʉcʉrojʉre ĩ ñatʉsacatirʉ̃mʉri. Tire mʉare gotigʉagʉ yaja yʉ.

4Yʉa batʉsañarone, vʉ̃mʉrʉ̃gʉ̃cõari, joeado ĩ sãñaritore veacami Jesús. To yicõari, ĩ rujʉ gʉdarecore toallare siatucami. 5To yicõari, rujabajajʉ ocore jiocami. Jiojeo, yʉa gʉborire coecami Jesús. Coecõari, toalla rãca yʉa gʉborire carocami.

6Pedro gʉborire ĩ coegʉadone, ado bajiro ĩre boca yicami:

—¿Yʉ ʉjʉ ñaboarine, yʉ gʉborire coegʉagʉ yati mʉ? —yicami Pedro.

7To bajiro ĩ yijare, ado bajiro ĩre cʉdicami Jesús:

—Yucʉacarema mʉa gʉborire yʉ coesere tʉoĩamasibeaja mʉa maji. Bero tire ajimasirʉarãja mʉa —yicami Jesús.

8To bajiro ĩ yiboajaquẽne:

—Yʉ gʉborire coebetirʉcʉja mʉ —Jesúre ĩre yicami Pedro.

To bajiro ĩ yirone,

—Mʉ gʉborire yʉ coebetijama, yʉ rãcagʉ me ñarʉcʉja mʉ —Pedrore ĩre yicami Jesús.

9To bajiro ĩ yisere ajicõari, ado bajiro ĩre cʉdicami Pedro:

—To mʉ yiro ũnoma yʉ gʉbori rĩne coebesa. Yʉ ãmorire quẽne, yʉ rʉjoare quẽne coeya —Jesúre ĩre yicami Pedro.

10To bajiro ĩ yisere ajicõari, ado bajiro ĩre cʉdicami Jesús:

—Jẽre guacõar'irema, jediro ĩ rujʉre coere maja. Gʉbori rĩne coejama, quẽnaja. Ʉeri manare bajiro bajirã ñaja mʉa. To bajiboajaquẽne sĩgʉ̃ ñaami mʉa rãcagʉ ʉeri cʉtigʉre bajiro bajigʉ —yʉare yicami Jesús.

11“Ĩ ñaami yʉre ĩsirocarocʉ” yimasicõari, “Mʉa jedirone ʉeri mana ñajedicõa bajibeaja mʉa”, yʉare yicami Jesús.

12Yʉa gʉborire coegajanocõari, quẽna ĩ veacũcatiasere sãñacami Jesús. To yigajano, quẽna gãme ejarũjucõari ado bajiro yʉare goticami Jesús:

—¿Mʉa gʉborire yʉ coesere ajimasiati mʉa? 13“Yʉare gotimasiogʉ̃, yʉa ʉjʉ”, yʉre yaja mʉa. Ĩ masune ñaja yʉ. To bajiro yʉre mʉa yijama, quẽnaja. Riojone yaja mʉa. 14Yʉ, mʉa ʉjʉ, mʉare gotimasiogʉ̃ ñaboarine, mʉa gʉborire yʉ coejare, mʉa masu quẽne, mʉa gãmerã gʉbori coejama, quẽnaja. 15“Yʉ yirore bajirone yato ĩna” yigʉ, mʉare yiĩogʉ̃ yaja yʉ. 16Ñamasusere riojo mʉare gotiaja yʉ: Sĩgʉ̃ moabosarimasʉ ñamasugʉ̃ me ñaami ĩ. Ĩ ʉjʉjʉama ñamasugʉ̃ ñaami. Sĩgʉ̃ gãji ĩ cõar'i ĩ ñajama, ñamasugʉ̃ me ñaami. Ñamasugʉ̃jʉama ĩre cõar'i ñaami. To bajiri mʉa ʉjʉ ñari, “Yʉ yirore bajirone mʉa masu quẽne gãmerã ejarẽmoña mʉa”, mʉare yaja yʉ. 17Yʉ gotisere ajicõari, quẽnaro mʉa yijama, variquẽnarʉarãja mʉa.

18Mʉa jedirorene yigʉ me yaja yʉ adirema. Yʉ besecanare, mʉare quẽnaro masiaja yʉ. Yucʉacane yʉ bajiroti Dios ĩ goticũcati ejarʉaroja ti. Ado bajiro yigotiaja ti, Dios ocare masa ucamasire: “Yʉ rãca bagʉ ñaboarine yʉre ĩsirocarocʉ ñaami”, yigotiaja Dios oca. 19Ti bajiroto rĩjoroaca mʉare gotiaja yʉ. To bajiro ti bajiro ĩacõari, “‘Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi’ yigʉ, Dios ĩ cõar'i ñaami”, yʉre yiajitirʉ̃nʉrʉarãja mʉa. 20Ñamasusere riojo mʉare gotiaja yʉ: Yʉ cõarãre ajitirʉ̃nʉrãma, yʉre quẽne ajitirʉ̃nʉrʉarãma. No bojarã yʉre ajitirʉ̃nʉrãma, yʉre cõacacʉre quẽne ajitirʉ̃nʉama —yʉare yicami Jesús.

“Sĩgʉ̃ mʉa rãcagʉ yʉre ĩaterãre yʉre ĩsirocarʉcʉmi”, Jesús ĩ yire queti

(Mt 26.20-25; Mr 14.17-21; Lc 22.21-23)

21To bajiro yigoticõari bero, bʉto tʉoĩasʉtiriticami Jesús. To bajiri quẽnaro riojo yʉare goticami:

—Ñamasusere riojo mʉare gotiaja yʉ. Sĩgʉ̃ mʉa rãcagʉ, yʉre ĩaterãre yʉre ĩsirocarʉcʉmi —yʉare yicami Jesús.

22To bajiro ĩ yisere ajicõari, yʉa ĩ buerimasa, yʉa masune gãmerã ĩacajʉ yʉa, “¿Ñimʉjʉare yati?” yirã ñari. 23Yʉre ĩ buegʉre bʉto yʉre maicami Jesús. To bajiri yʉa batʉsacatire ĩ tʉaca barujicajʉ yʉ. 24“‘¿Ñimʉjʉare yati mʉ?’ ĩre yisẽniĩato” yigʉ, yʉre sõjucami Pedro. 25To bajiro ĩ yiro ĩacõari, Jesús tʉbʉsaca vʉrʉacajʉ yʉ, ĩre sẽniĩagʉ̃:

—Yʉ ʉjʉ, ¿ñimʉjʉa ñati mʉre ĩaterãre ĩsirocarocʉma? —ĩre yisẽniĩacajʉ yʉ.

26To yʉ yirone, ado bajiro yʉre cʉdicami Jesús:

—Pan yosecõari, yʉ ĩsigʉ̃ne ñarʉcʉmi yʉre ĩsirocarocʉma —yicʉdicami Jesús.

To yicõa yuja, Simón macʉ Judas Iscariotere, ĩsicami ĩ yuja. 27Tire bocaãmicõari, ĩ barone ĩ ʉsʉjʉre vãtia ʉjʉ sãjacoa ruyucami Judare. To bajiro ĩ bajijare, ado bajiro ĩre yicami Jesús:

—Mʉ yirʉa tʉoĩasere yidaya mʉ —Judare ĩre yicami Jesús.

28Ĩ rãca barujicana sĩgʉ̃jʉama to bajiro ĩ yisere ajimasibeticajʉ yʉa. 29Yʉa ye gãjoare coderimasʉ ĩ ñajare, “‘Boserʉ̃mʉ ñaro mani baroti vaja yiaya’ ĩre yigʉ yigʉmi Jesús”, yitʉoĩaboacajʉ yʉa sĩgʉ̃ri. Gajeyerema, “‘Maioro bajirãre gãjoa ĩsiaya’ yigʉ yigʉmi ĩ yijama”, yicõacajʉ yʉa.

30Bagajano, vacoacami Judas yuja. Jẽre ñamijʉ ñacajʉ ti.

“Gãmerã ĩamaiña”, Jesús ĩ yire queti

31Judas ĩ budiato bero, ado bajiro yʉare yicami Jesús:

—Yucʉacane, “Quẽnamasugʉ̃ ñaami Dios ĩ roticõacacʉ”, yimasiroti ñaja. To bajiro yʉre yirã ñari, “Quẽnamasugʉ̃ ñaami Dios quẽne”, yimasiroti ñaja ti. 32Diore masa ĩna rʉ̃cʉbʉojama, yʉre quẽne, “Ĩre rʉ̃cʉbʉorʉarãma”, yirʉcʉmi Dios. Yoaro mene to bajiro yigʉagʉ yami Dios. 33Yʉ rĩare bajiro bajirã ñaja mʉa. Mʉa rãca yoaro ñacõa ñabetirũgũrʉcʉja yʉ. Yʉre macaboarʉarãja mʉa. Cãnʉ jud'io masa ʉjarãre yʉ gotimasirore bajirone mʉare quẽne gotiaja yʉ. “Yʉ varotore vamasimenaja mʉa”, mʉare yaja yʉ. 34Yucʉne mame rotisere mʉare gotiaja yʉ: Ado bajiro bajiñama mʉa: Mʉare yʉ ĩamaiadicatore bajirone mʉa quẽne gãmerã ĩamaiña. 35Mʉa gãmerã ĩamairo ĩacõari, “Jesús buerimasa ñaama”, mʉare yiĩarʉarãma ĩna, masa jediro —yʉare yicami Jesús.

“‘Jesúre masibeaja yʉ’ yirʉcʉja mʉ”, Pedrore Jesús ĩ yire queti

(Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Lc 22.31-34)

36To bajiro ĩ yisere ajicõari, Jesúre sẽniĩacami Pedro:

—Yʉ ʉjʉ, ¿nojʉa vacʉ yati mʉ? —ĩre yicami Pedro.

To bajiro ĩ yijare,

—Yucʉacarema yʉ varotojʉre vamasibecʉja mʉma maji. Ado berojʉ yʉre sʉyarʉcʉja mʉ —Pedrore ĩre yicami Jesús.

37To bajiro ĩ yirone,

—Yʉ ʉjʉ, ¿no bajijare yucʉacarema mʉ rãca sʉyamasibecʉada yʉ? Mʉ sĩaecoroti ñaboajaquẽne, yʉjʉa sĩaecorʉcʉja yʉ —Jesúre yicami Pedro.

38To bajiro ĩ yirone, ado bajiro ĩre cʉdicami Jesús:

—¿Socabetiboatime mʉ? Ñamasusere riojo mʉre gotiaja yʉ: Gãjabocʉ ĩ ñagõroto rĩjoro idiaji, “Jesúre ĩre masibeaja yʉ”, yirʉcʉja mʉ —Pedrore ĩre yicami Jesús.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index