Search form

San Juan 13:1-3

Ĩ buerimasare ĩna gʉborire Jesús ĩ coere queti

1-3Pascua boserʉ̃mʉ yʉa batʉsaroto rĩjoro, jẽre, “Yʉ jacʉ tʉjʉ adi macarʉcʉrore yʉ vaveoroto mojoroaca rʉyaja yuja”, yimasicõacami Jesús. Simón macʉre, Judas Iscariotere, “Jesús vajanare ĩnare ocasãrʉcʉja yʉ, ‘Ĩre ñiato ĩna’ yigʉ” yirere ĩre cõañumi ĩ, vãtia ʉjʉ. Jẽre tire masicõañumi Jesús. “Dios tʉjʉ vadicacʉ ñaja yʉ. To bajiri ĩ tʉjʉ quẽna tudiarʉcʉja yʉ. Rẽmojʉne, ‘No yiyamagʉ̃ ñaja mʉ. No mʉ bojasere yimasiaja mʉ’ yʉre yicoadicami Dios”, yimasicõacami Jesús. Rẽmojʉne adi macarʉcʉroanare, ĩre ajitirʉ̃nʉcanare, yʉare maicoadicami “Mʉare maimasucõaja yʉ” yigʉ, ado bajiro bajicami Jesús adi macarʉcʉrojʉre ĩ ñatʉsacatirʉ̃mʉri. Tire mʉare gotigʉagʉ yaja yʉ.

4Yʉa batʉsañarone, vʉ̃mʉrʉ̃gʉ̃cõari, joeado ĩ sãñaritore veacami Jesús. To yicõari, ĩ rujʉ gʉdarecore toallare siatucami.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index