Search form

San Juan 17

Ĩ buerimasare Diore Jesús ĩ sẽnibosare queti

1To bajiro yicõari bero, õ vecajʉare ĩamʉocõari, ado bajiro yicami Jesús:

—Cacʉ, mʉ tʉjʉ yʉ tudiaroti mojoroaca rʉyaja ti yuja. Masa, “Quẽnamasugʉ̃ ñaami” yʉre ĩna yimasirotire yigʉ, ejarẽmoña. To bajiro mʉ yijama, yʉ sʉorine, “Quẽnamasugʉ̃ ñaami”, mʉre quẽne yirʉarãma ĩna. 2Mʉ macʉ ñaja yʉ. “Masare ñajedirore rotimasiato ĩ” yigʉ yʉre cõacajʉ mʉ. Mʉ sʉorine yʉre ajitirʉ̃nʉrã, “Ĩna rijato bero quẽnaro catijedicõa ñarũgũrãjaro” yigʉ yʉre cõacajʉ mʉ. 3Ado bajiro bajiama ĩna tudirijabetirere cʉorãma: Dios ñamasugʉ̃re, mʉre masiama. To yicõari, mʉ roticõacacʉre quẽne yʉre masiama.

4Adi macarʉcʉrojʉ yʉ ñaro, yʉ sʉorine quẽnase mʉre yirʉ̃cʉbʉocoadicama ĩna masa. Yʉre mʉ yirotirũgũro cõrone jẽre mʉre yibosagajanoaja yʉ. 5Adi macarʉcʉro ti ruyuaroto rĩjorojʉne mʉre bajirone rʉ̃cʉbʉo ecogʉ ñacoadicajʉ yʉ. To bajiri, mʉ tʉjʉ yʉ tudiejaro, quẽna yʉre ĩna yirʉ̃cʉbʉorotire yigʉ, yʉre yirẽmoña mʉ.

6Yʉ buerimasa mʉre ajimena rãca ĩna ñarore mʉ besecana ñama. Ĩnare besecõari, yʉre ĩsicajʉ mʉ. To bajiri yʉ sʉorine mʉre masiama ĩna yuja. Mʉ yarã ñacõari, mʉ ocare cʉdirã ñaama. 7To bajiri jediro yʉ gotimasiose, to yicõari, ĩaĩañamani yʉ yiĩosere ĩacõari, “Dios sʉorine yami”, yimasiama ĩna. 8Mʉ ocare yʉre mʉ gotiroticatore bajirone ĩnare goticoadicajʉ yʉ. Tire ajicõari, “Dios tʉ vadir'i, Dios ĩ cõar'i ñaami”, yʉre yimasiama ĩna yuja.

9Mʉre ĩnare sẽnibosaja yʉ. Mʉre ajimenarema ĩnare mʉre sẽnibosabeaja yʉ. Yʉre mʉ ĩsicana ñajare, sẽnibosaja yʉ. 10Yʉ yarã ñarã ñari, mʉ yarãne ñarã bajiama. Ĩna sʉorine yʉre quẽnase yirʉ̃cʉbʉoama masa.

11Yucʉacane mʉ rãca ñagʉ̃ vagʉagʉ yaja yʉ. To bajiri adi macarʉcʉrore vaveoacʉ yaja yʉ yuja. Yʉre ajitirʉ̃nʉrãma, adi macarʉcʉrojʉ tujacõarã yama ĩna. Cacʉ, rojose yigʉ me ñaja mʉ. Mʉ masise, yʉre mʉ ĩsicati rãcane ãnoare ĩnare ĩatirʉ̃nʉña. Cojoro cõro tʉoĩarã ñaja mani. Manire bajirone ĩna quẽne “Sĩgʉ̃re bajirone tʉoĩato ĩna” yigʉ, ĩnare ĩatirʉ̃nʉña. 12Adi macarʉcʉrojʉre ĩna rãca ñagʉ̃ yʉ yimasirotire yʉre mʉ ĩsicati ñajare, quẽnaro ĩnare ĩatirʉ̃nʉcoadicajʉ yʉ. “Sĩgʉ̃ rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ vatomi” yigʉ quẽnaro ĩnare ĩatirʉ̃nʉcoadicajʉ yʉ. To bajiboarine sĩgʉ̃ ñaami rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ varocʉ. “To bajiro bajirʉaroja” mʉ yicatire masa ĩna ucamasicati ti goticatore bajirone yigʉ bajirʉcʉmi ĩma.

13Yucʉacane mʉ tʉ vagʉagʉ yaja yʉ yuja. Adi macarʉcʉrojʉre ñagʉ̃ maji adire mʉre sẽniaja yʉ, “Yʉre ajitirʉ̃nʉrã, yʉ variquẽnarore bajirone ĩna quẽne quẽnaro variquẽnajedicõato ĩna” yigʉ. 14Ãnoa yʉ buerã, yʉre mʉ gotiroticatire ajicõari tʉoĩavasoacana ñaama ĩna. To bajiri mʉre ajimena ĩna tʉoĩare bajirone tʉoĩabeama ĩna yuja. Yʉre bajirone tʉoĩarã ñama. To bajiro bajirã ĩna ñajare, ĩnare ĩateama masa, mʉre ajimena. 15Yʉre ajitirʉ̃nʉrãre, “‘Mʉre ajimena rãca vatoajʉ ñabeticõato ĩna’ yigʉ, ĩnare juacoasa mʉ”, mʉre yibeaja yʉ. Ado bajirojʉa mʉre sẽniaja yʉ. Quẽnaro ĩnare yirẽmoña, “Vãtia ʉjʉre ĩre cʉdiroma ĩna” yigʉ. 16Mʉre ajimena ĩna tʉoĩarore bajirone tʉoĩagʉ̃ me ñaja yʉ. To bajiri, yʉre ajitirʉ̃nʉrã quẽne, mʉre ajimena ĩna tʉoĩarore bajiro tʉoĩarã me ñaama ĩna. 17Riojo ñamasuse ñaja ti mʉ oca. To bajiri yʉre ajitirʉ̃nʉrãre ĩnare yirẽmoña mʉ, mʉ ocare “Quẽnaro ajimasiato ĩna” yigʉ. Mʉ ocare ajimasicõari, “Quẽnase rĩne yirã ñato” yigʉ, ĩnare yirẽmoña. 18Mʉre ajimena vatoajʉre yʉre cõacajʉ mʉ. Yʉ quẽne, to bajirone mʉre ajimena vatoajʉre yʉre ajitirʉ̃nʉrãre ĩnare cõagʉagʉ yaja yʉ. 19“Yʉ bajirotire mʉ tʉoĩacatore bajirone bajirʉaroja ti”, mʉre yaja yʉ, “Yʉ sʉorine quẽnase ĩnare ejarʉaroja” yimasigʉ̃ ñari. To bajiro mʉre yaja yʉ, “Yʉre ĩacõari, ‘Dios ocare socabetire Jesús ĩ cʉdirore bajirone cʉdirãsa mani’ yato ĩna” yigʉ —yicami Jesús, Diore sẽnigʉ̃.

20Gajeye ado bajiro Diore sẽnicami Jesús:

—Yʉ rãca ñacõari, yʉre ajitirʉ̃nʉrã rĩrene ĩnare sẽnibosagʉ me yaja yʉ. Ãnoa ĩna gotimasiose ti ñajare, “Gãjerã quẽne, yʉre ajitirʉ̃nʉrʉarãma” yigʉ, ĩnare quẽne sẽnibosaja yʉ. 21“Yʉre ajitirʉ̃nʉrã ñajediro sĩgʉ̃re bajiro ñato ĩna” yigʉ, mʉre sẽniaja yʉ, to yicõari, “Mani rãca quẽne ñacõa ñato ĩna” yigʉ. Cacʉ, yʉ rãca ñaja mʉ. Yʉ quẽne, mʉ rãca ñaja. To mani bajirore bajirone sĩgʉ̃re bajiro ĩna ñasere bojaja yʉ. To bajiro ĩna bajiro ĩacõari, “Socʉ mene Dios ĩ cõar'i ñañumi Jesús”, yitʉoĩavasoarʉarãma masa. 22“‘Diorãca ñaami’ masa yʉre yirʉ̃cʉbʉoato” yigʉ, yʉre ejarẽmoadicajʉ mʉ. To bajirone yʉre ajitirʉ̃nʉrãre quẽne, yʉre mʉ ejarẽmocatore bajirone ĩnare ejarẽmorʉcʉja yʉ, masa, ĩnare ĩacõari “‘Diorãca ñaama’ ĩnare yirʉ̃cʉbʉoato” yigʉ. To bajiro ĩnare yirʉcʉja yʉ, mani bajirore bajirone, “Sĩgʉ̃re bajiro ñato ĩna” yigʉ. 23Ĩna rãca ñarũgũaja yʉ. Mʉ quẽne, yʉ rãca ñarũgũaja mʉ. To bajiri sĩgʉ̃re bajirone tʉoĩarʉarãma ĩna. To bajiro ĩna bajiro ĩacõari, “Dios ĩ cõar'ine ñañumi Jesús”, yimasirʉarãma masa. “Ĩ macʉre ĩ mairore bajirone ĩnare quẽne maiami Dios”, yimasirʉarãma masa.

24Cacʉ, yʉre ajitirʉ̃nʉrã yʉre mʉ ĩsicana ñaama ĩna. To bajiri yʉ rãca ĩna ñarotire bojaja yʉ, mʉ rãca yʉ rotiñarore “Ĩarãjaro ĩna” yigʉ. To bajiri, mʉ rãca yʉ rotisere ĩacõari, “Adi macarʉcʉro ti ruyuaroto rĩjorojʉne Jesúre maicoayumi Dios” ĩna yimasirotire bojaja yʉ. 25Cacʉ rojose yigʉ me ñaja mʉ. Mʉre ajimenama, mʉre masibeama ĩna. Yʉma, mʉre masiaja yʉ. Ãnoa yʉ buerã quẽne, “Dios ĩ cõar'ine ñaami”, yʉre yimasiama ĩna. 26“Ado bajiro bajigʉ ñaami Dios”, ĩnare yigotimasiocoadicajʉ yʉ, yʉre ajitirʉ̃nʉrãre. To bajirone ĩnare gotimasiocõaja yʉ maji, yʉre mʉ mairore bajirone “Gãjerãre maiato ĩna” yigʉ. To yicõari, “Ĩna rãca yʉ ñacõa ñarũgũrotire masiato ĩna” yigʉ to bajiro yʉre ajitirʉ̃nʉrãre ĩnare gotimasioaja yʉ —Diore ĩre yicami Jesús.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index