Search form

San Juan 2

Caná vãme cʉti maca ĩna ãmosiare queti

1Jʉarʉ̃mʉ bero, Galilea sita Caná vãme cʉti macajʉre sĩgʉ̃ ĩ manajo cʉtirʉ̃mʉ boserʉ̃mʉ ñasʉocajʉ ti. Jesús jaco quẽne ñacamo so, tojʉre. 2Jesúre, to yicõari, yʉa ĩ buerãre quẽne, yʉare jicama ĩna. To bajiro ĩna yicana ñari, yʉa quẽne Jesúrãca ñacajʉ tojʉre. 3Yʉa idiñaro rĩne ʉye oco jedicoacajʉ. To ti bajirone, ado bajiro Jesúre yicamo ĩ jaco:

—Ʉye oco jedicoajʉ yuja —ĩre yicamo.

4To so yirone,

—¿Caco, no yigo tire yʉre gotiati mʉ? Maji, ĩaĩañamani Dios ĩ masise rãca yʉ yiĩoroti ejabeaja maji —sore yicami Jesús.

5To bajiro ĩ yisere ajicõari ado bajiro ĩnare yicamo so, ʉye oco iorimasare:

—Ĩ rotirore bajiro yiya —ĩnare yicamo so.

6Tore ñacajʉ oco varia sotʉri, gʉ̃tane ĩna vearia sotʉri. Cojomo cõro, coja jẽnituaro ñari sotʉri ñacajʉ ti. “Ado bajiro mani yijare, ‘Rojose mana ñaja mʉa’ manire yiĩaami Dios” yirã ĩna coeri sotʉri, oco sotʉri ñacajʉ ti. Ti sotʉri cincuenta, to yicõari, setenta litros cõro juari sotʉri ñacajʉ. 7To bajiri ado bajiro ʉye oco iorimasare ĩnare yicami Jesús:

—Oco jiojʉ̃mʉoña adi sotʉrire —ĩnare yicami.

To bajiro ĩ yisere ajicõari, ti sotʉri ñaro cõrone jiojʉ̃mʉocama ĩna. 8Ĩna jiojʉ̃mʉogajanoro ĩacõari, ado bajiro ĩnare yicami Jesús:

—Boserʉ̃mʉ ũmato yirimasʉre mojoroaca vaãmi vati, ĩre ioaya —ĩnare yicami Jesús.

Ĩnare ĩ yirotirore bajirone iocama ĩna. 9Tire ĩ idiroto rĩjorojʉne oco jẽre ʉye oco godovedicoasuja ti, ti sotʉ ñaro cõrone. “Toaye ʉye oco ñaroja”, yimasibeticami. Tire iorimasa rĩne masicama ĩna. Tire idicõari, mame manajo cʉtirocʉre jicami boserʉ̃mʉ ũmato yirimasʉ. 10Ĩ ejarone, ado bajiro ĩre yicami:

—Gãjerãma, ĩna boserʉ̃mʉ yisʉo vajama, quẽnasejʉare iosʉocama. Jairo masa ĩna idiro berojʉ, quẽnabetibʉsare iocama ĩna yuja. Mʉma quẽnasejʉare rʉayuja mʉ, yucʉaca ĩna ioserema —ĩre yicami boserʉ̃mʉ ũmato yirimasʉ.

11To bajiro Jesús ĩ yicati, ĩaĩañamanire Dios ĩ masise rãca ĩ yiĩosʉocati ñacajʉ ti Galilea sita, Caná vãme cʉti macajʉre. Ĩaĩañamanire ĩ yiĩojama, “ ‘Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi’ yigʉ, Dios ĩ cõacacʉ ñaja yʉ” yigʉ yiĩosʉocami. To bajiro ĩ yiĩosere ĩacõari, bʉtobʉsa ĩre ajitirʉ̃nʉcajʉ yʉa, ĩ buerã.

12Boserʉ̃mʉ ti jediro bero, Capernaum vãme cʉti macajʉ ũmato vacami Jesús. Ĩ jaco, ĩ bederã, to yicõari yʉa ĩ buerã quẽne, ĩ rãca vacajʉ yʉa. Yoarobʉsa ñacajʉ yʉa, ti macajʉre.

Diore yirʉ̃cʉbʉoriavijʉ ñacõari, gajeyeũni ĩsiriavire bajiro ĩna yiñajare, Jesús ĩnare ĩ tud'iãgõbure queti

(Mt 21.12-13; Mr 11.15-18; Lc 19.45-46)

13Yʉa jud'io masa Pascua boserʉ̃mʉ yʉa yirotirʉ̃mʉri cõñaro Jerusalénjʉ ejacajʉ yʉa, Jesúrãca. 14Tojʉ Diore yirʉ̃cʉbʉoriavijʉ ta vecʉa ĩsirimasa, oveja ĩsirimasa, buja ĩsirimasa quẽne ñacama. Gãjerã ye rãca gãjoa vasoarimasa quẽne ĩna rujiri cũmurorijʉ rujicama ĩna. 15To bajiro ĩna yiñasere ĩacõari bajeriamare quẽnocami Jesús. To bajiro yicõari ĩna yarã ta vecʉare, ovejare Diore yirʉ̃cʉbʉoriavijʉ ñarãre ĩnare bajeãgõbucami. Gãjoa vasoarimasa ye gãjoatiirire varebatereacõacami. To yicõari ĩna gãjoa jeorijaʉrire tucaguereacami. 16To yicõari, buja ĩsirimasare ado bajiro yicami yuja:

—Ãnoa mʉa ĩsironare juabudi vasa mʉa. Yʉ jacʉ ya vire gajeyeũni ĩsiriavi godoveobesa mʉa —ĩnare yicami Jesús.

17To bajiro ĩ yisere ajicõari, Dios oca masa ĩna ucamasirere ado bajiro tʉoĩabʉjacajʉ yʉa, ĩ buerã: “Mʉ ya vire quẽnaro ĩna yirʉ̃cʉbʉobetijare, ĩnare ĩajũnisinirʉcʉja yʉ. To bajiro yʉ yise ñajare yʉre sĩarocarʉarãma ĩna”, yirere tʉoĩabʉjacajʉ yʉa.

18To ĩ yirone, to ñacana jud'io masa Jesúre ĩre sẽniĩacama:

—“Dios ĩ masise rãca yigʉ yaja yʉ” mʉ yijama, ¿no bajiro yʉare yiĩogʉada mʉ? —ĩre yisẽniĩacama ĩna, Jesúre.

19To bajiro ĩna yisere ajicõari ado bajiro ĩnare yicʉdicami Jesús:

—Adi vi Diore yirʉ̃cʉbʉoriavire mʉa caguerocacõajama, idiarʉ̃mʉ tʉsatirʉ̃mʉne quẽna ti vire bʉajeocõarʉcʉja yʉ —ĩnare yicami.

20To bajiro ĩ yisere ajicõari,

—Cuarenta y seis ñaricʉ̃mari josayujarã ĩna, adi vire bʉañarã. ¿Mʉma, “Idiarʉ̃mʉ berone quẽna bʉajeocõarʉcʉja”, yiboati mʉ? —Jesúre ĩre yicama ĩna.

21Jesús to bajiro Diore yirʉ̃cʉbʉoriavire ĩ yijama, ĩ masu rujʉrene yigʉ yicõañumi. 22Ĩ bajirocaro bero gãme ĩ tudicatiato, “To bajiro bajirʉaroja” ĩ yigoticatire tʉoĩabʉjacajʉ yʉa, ĩ buecana. Tire tʉoĩabʉjacõari, Dios ocare masa ĩna ucamasirere, Jesús ĩ goticatire quẽne ajitirʉ̃nʉcajʉ yʉa.

“Masa jediro ĩna tʉoĩasere ĩamasigʉ̃ ñaami Jesús”, yire queti

23Jerusalénjʉ Pascua boserʉ̃mʉ ĩna yiñaro, quẽna gajeye ĩaĩañamanire masare yiĩocami Jesús. To bajiro ĩ yiĩojare, “ ‘Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi’ yigʉ, Dios ĩ cõar'i mani ʉjʉ ñaami”, ĩre yiajitirʉ̃nʉcama jãjarã masa. 24-25Jesújʉama to bajiro ĩna yiajitirʉ̃nʉsere ĩamasicõari, “Socarã mene yama”, yibeticõacami, masa jediro ĩna tʉoĩasere ĩamasigʉ̃ ñari.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index