Search form

San Lucas 14

Ʉcʉgʉre Jesús ĩ catiore queti

1Ʉsʉsãjariarʉ̃mʉ ti ñaro, fariseo masa ʉjʉ ya vijʉre bagʉ vasuju Jesús. Tojʉ ĩ ejaro, “Jesús, rojose yimi” ʉjarãre yi ocasãrʉarã, Jesúre quẽnaro ĩacodeyujarã ĩna, fariseo masa, Dios ĩ rotimasire gotimasiorimasa quẽne. 2Tojʉ ñañuju sĩgʉ̃, ĩ rujʉ jediro ʉcʉgʉ. 3To bajiri fariseo masa, Dios ĩ rotimasire gotimasiorimasa quẽne ĩna tʉoĩasere masicõari, ado bajiro ĩnare sẽniĩañuju Jesús:

—¿Adirʉ̃mʉ ʉsʉsãjariarʉ̃mʉre rijaye cʉtirãre manire catiorotibeati Dios oca masa ĩna ucamasire? —ĩnare yisẽniĩañuju ĩ.

4To bajiro ĩ yiboajaquẽne, ĩre cʉdibesujarã ĩnajʉama. To bajiri ʉcʉgʉre jicõari, ĩre catioyuju Jesús. To yicõari, ĩre varotiyuju. 5Ĩre varoticõari, ĩ vato bero ñarãre ado bajiro ĩnare gotiyuju ĩ:

—Ta vecʉ mʉa ecar'i, gojejʉ ĩ quedirocasãjama, “Ʉsʉsãjariarʉ̃mʉ ñaja” yirã, ¿ãmirã vamenada mʉa? —ĩnare yigotiyuju Jesús.

6To ĩ yisere ajicõari, no bajiro ĩre cʉdimasibesujarã ĩna.

“Masa, ñamasumenajʉare, ‘Ñamasurã ñato’ yigʉ yirʉcʉmi Dios”, yire queti

7To ĩ yiro bero, tojʉ barã ejarã, rʉ̃cʉbʉoriajʉrire rujirʉayujarã ĩna. To ĩna bajisere ĩacõari, ado bajiro ĩnare gotimasioñuju Jesús quẽna:

8-9—No bojagʉ ĩ ãmosiarotire “Ĩarã vadiato” yigotiecorã mʉa ñajama, ĩ tʉjʉ ejarãne, rʉ̃cʉbʉoriajʉ rujibeja. To bajiro mʉa bajibetijama, rʉ̃cʉbʉoriajʉ mʉa rujiro bero gãji mʉa rẽtoro ñamasugʉ̃ ĩ ejajama, ado bajiro mʉare gotirʉcʉmi vi ʉjʉ: “Tʉsarojʉa rujiaya mʉama. Ãnijʉa, mʉa bero ejagʉjʉa, adore rujirʉcʉmi”, mʉare yirʉcʉmi. To bajiro ĩ yirone, bʉto bojonerʉarãja mʉa. 10To bajiri “Ĩarã vadiato” mʉare ĩna yijama, ĩna tʉjʉ ejacõari, tʉsarojʉa rujiba mʉa. Vi ʉjʉ, mʉare ĩacõari, “Rʉ̃cʉbʉoriajʉjʉa rujiaya mʉa”, yirʉcʉmi. To bajiro mʉare ĩ yiro ajiri, mʉare yirʉ̃cʉbʉorʉarãma ĩna, rujirã quẽne. 11Ado bajiro ti bajijare, to bajiro bajiaja: No bojagʉre, ñamasugʉ̃ ñarʉagʉre, “Ñamasugʉ̃ me ñato”, ĩre yirʉcʉmi Dios. No bojagʉre, “Ñamasugʉ̃ me ñaja yʉ” yigʉ, quẽnaro gãjerãre yirʉ̃cʉbʉogʉjʉare, “Ñamasugʉ̃ ñato”, ĩre yirʉcʉmi Dios —ĩnare yigotimasioñuju Jesús.

Maioro bajirãre Jesús ĩ mairotire queti

12To yigajanocõari, viagʉre ado bajiro ĩre gotiyuju Jesús:

—Gãjerãre mʉ barotijama, mʉ babarãre, mʉ yarãre, to yicõari, jairo cʉorãre mʉ tʉanare, ĩnare barotibeticõaña. Ĩnare mʉ barotijama, bero ĩnajʉa quẽna barotirãma, cʉorã ñari yibeticõaña. 13To bajiri, gãjerãre mʉ barotijama, ñie cʉomenare, micarãre, rujasagueri vanare, to yicõari, ĩamenare quẽne barotiya mʉ. 14Ĩnajʉama mʉre bare ecamasimenama ĩna, mojoroaca cʉorã ñari. To bajiro ĩnare mʉ yijama, bʉto variquẽnarʉcʉja mʉ. Berojʉ ĩ bojarore bajiro yiriarãre rijariarãre, ĩ catiorirʉ̃mʉjʉ mʉre vaja yirʉcʉmi Dios, to bajiro mʉ yise vaja —viagʉre yigotiyuju Jesús.

“Ĩ macʉ ĩ ãmosiagʉadijare, masare jirẽogʉ̃mi ʉjʉ”, Jesús ĩ yigotimasiore queti

(Mt 22.1-10)

15To bajiro ĩ yisere ajicõari, sĩgʉ̃, Jesúrãca barujigʉ, ado bajiro ĩre gotiyuju:

—Ʉjʉ Dios tʉjʉ õ vecajʉ ĩ rãca barona variquẽnarʉarãja mani —Jesúre ĩre yigotiyuju.

16To bajiro ĩ yisere ajicõari, ado bajiro ĩre cʉdiyuju Jesús:

—To bajirone bajiboroja, Dios tʉjʉ mʉ ejajama —ĩre yicʉdiyuju Jesús. To yicõari, gotimasiore quetire gotiyuju:

—Cojorʉ̃mʉ sĩgʉ̃ masʉ quẽnaro boserʉ̃mʉ yigʉmi. Tirʉ̃mʉ ñaroto rĩjoro jãjarã masare jigʉmi, ĩnare ũmato barʉ. 17To bajiri boserʉ̃mʉ ti ejaro, ĩre moabosagʉre cõagʉ̃, ado bajiro ĩre yigʉmi: “Yʉ rãca barona barã vadiato ĩna. ‘ “Bare quẽnogajanoaja yʉ jẽre”, mʉare yicõami’ ĩnare yigotiba”, ĩre yigotigʉmi, ĩre moabosarimasʉre. 18To bajiro ĩ yicõar'i, gãjerãre jicudiboagʉmi. Ĩna ñajediro ricatine ĩre boca cʉdirãma ĩna. Ĩ jisʉogʉ ado bajiro ĩre cʉdigʉmi: “Cojotũcuro oteriatũcuro vaja yibʉ yʉ. Tojʉre ĩagʉacʉ yaja yʉ. To bajiri, ‘Ĩ tʉjʉ bagʉ varʉaboarine, vamasibeaja’ yʉre yigotibosaba”, ĩre yicʉdigʉmi. 19Gãjima, ado bajiro ĩre cʉdigʉmi: “‘Cojomocãrãcʉ ta vecʉa vaja yibʉ yʉ. Ĩnare ĩaĩagʉacʉ yaja’ yicõami. To bajiri, ‘Vadimemi’ ĩre yicõama, mʉ ʉjʉre”, ĩre yicʉdigʉmi, ĩ quẽne. 20Gãjijʉama, ado bajiro yigʉmi quẽna: “Manajo cʉticoajʉ yʉ, yucʉacane. To bajiri boserʉ̃mʉ ĩagʉ̃ vamasibeaja yʉ”, ĩre yicʉdigʉmi. 21To bajiro ĩna yijare, ĩ ʉjʉ ya vijʉ tudiejacõari, ĩna yicõasere ĩre gotigʉmi. To bajiro ĩna yicõasere ĩ gotiro ajijũnisinigʉ̃mi ĩ ʉjʉ. Jũnisinigʉ̃ne, ado bajiro rotigʉmi quẽna: “¡Guaro vasa mʉ! ¡Macari ñajediro vasa mʉ! Ñie cʉomenare, micarãre, ĩamenare, rujasagueri vanare, ĩnare jiba. Ĩnajʉa, yʉ tʉjʉ barã vadiato ĩna”, ĩre yigotigʉmi, ĩre moabosarimasʉre. 22To bajiri ʉjʉ ĩ yirore bajiro yigoticudigʉmi ĩre moabosarimasʉ. Ĩ goticudiro bero, tudiejacõari, ado bajiro ʉjʉre gotigʉmi: “Ʉjʉ, yʉre mʉ roticõarore bajirone ĩnare gotigajanomʉ yʉ yuja. Masa bojarẽmocõaja maji”, yigotigʉmi. 23To bajiro ĩ yijare, ado bajiro ĩre rotigʉmi ʉjʉ quẽna: “Maca tʉsaroanare maa tʉri ñarãre quẽne ĩnare jijeocõama mʉ. ‘Yʉ vi jʉ̃mʉcoajaro’ yigʉ yaja yʉ. 24‘Yʉ rãca baroadiato’ yʉ yicõaboarãjʉama, yʉ rãca babetirʉarãma ĩna”, ĩre yigʉmi ĩ ʉjʉ —ĩre yigotiyuju Jesús.

“Yʉre ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ĩ masu rujʉre ĩ mairo rẽtoro yʉre maigʉ̃mi”, Jesús ĩ yire queti

(Mt 10.37-38)

25Tirʉ̃mʉri jãjarã masa Jesúrãca vasujarã ĩna. To ĩna bajiro jʉdarʉ̃gʉ̃, ĩnare ĩacõari, ado bajiro gotiyuju Jesús:

26—No bojagʉ yʉ buegʉ, ĩ jacʉre, ĩ jacore, ĩ manajore, ĩ rĩare ĩ mairo rẽtobʉsaro yʉre maigʉ̃mi. To bajicõari, catiquẽnagʉ̃ ñagʉ̃ quẽne, rijaye tãmʉo gajajuagʉ ñaboarine, yʉre maigʉ̃mi. 27No bojagʉ, “Jesúre bajiro rojose tãmʉosʉyarʉcʉja yʉ” yitʉoĩabecʉ, yʉre ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñamasibecʉmi —ĩnare yigotiyuju Jesús.

28To yigajanocõari, gotimasiore queti ĩnare gotiyuju ĩ:

—Ʉ̃mʉarivi quẽnorʉ, “Ti vire yʉ quẽnojama, ¿vaja tĩjacoarʉaboati?” yigʉ, ĩ ye gãjoare cõĩagʉ̃mi. 29Ĩ cõĩabetijama, ti vire ĩ quẽnogajanobetone, ĩ vaja yiñaboase gãjoa jediveocoatoja ti, ĩre. To bajiri ĩ vire quẽnogajanobecʉmi. Gãjerã, ĩ quẽnogajanobeto ĩacõari, ĩre ajarãma ĩna. 30“Adi vire quẽnoboarine, gajanomasibeami ĩ”, ĩre yiajarãma ĩna —ĩnare yigotiyuju Jesús.

31To yigajano, gaje queti ĩnare gotirũtuasuju:

—Ʉjʉ, gãji ʉjʉ rãca ĩna gãmerã quẽajama, ado bajiro tʉoĩagʉ̃mi: “¿Yʉa diez mil ñarirãcʉ yʉre moabosarimasa rãca, veinte mil masa cʉogʉre quẽarẽtocũrãjari yʉa?”, ¿yitʉoĩasʉobecʉjarique? 32“Ĩnare quẽarẽtomasimenaja yʉa” ĩ yitʉoĩajama, “¿No bajiro yʉa yirotire bojati mʉ, ‘Yʉa rãca gãmerã quẽabeticõato’ yirã?”, ĩ ʉ̃mʉare yisẽniĩa roticõagʉ̃mi, gãji ʉjʉ tʉjʉre. 33To bajiri, vi bʉagʉre, to yicõari, gãmerã sĩaroana ʉjʉre bajiro bajiaja yʉ. Jẽre yʉ yirotire cõĩajeocajʉ yʉ. To yicõari, “To bajiro ĩna yijama, yʉ buerã ñarʉarãma”, yimasiaja yʉ. To bajiro yigʉ yʉ ñajare, ado bajisere tʉoĩamasiña mʉa: No bojagʉ, jediro ĩ cʉosere yʉ bojarore bajiro yʉ yirotisere bojabecʉ, yʉre ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñamasibecʉmi —ĩnare yigotiyuju Jesús.

“Yʉre ajitirʉ̃nʉrã, moa ocasere bajiro ĩna bajijama, quẽnaja”, Jesús ĩ yire queti

(Mt 5.13; Mr 9.50)

34Quẽna ado bajiro gotiyuju Jesús:

—Moa ñaja bare sãre. Mʉa barotire vaibʉcʉ rii catisere cũrãma, moa turãja mʉa, “Boarobe” yirã. 35Moa ti ocaboase ti ocabeticoajama, “Quẽna tudiocato” yirã, no bajiro yimasimenaja mʉa. To bajiri, tire reacõarãja mʉa. Moa ocatʉjabetire bajiro mʉa bajijama, quẽnaja. Tire mʉa ajimasirʉajama, quẽnaro tʉoĩaña mʉa —ĩnare yigotiyuju Jesús.q

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index