Search form

San Lucas 15

Oveja coderimasʉre bajiro manire Dios ĩ maitʉjabeti queti

(Mt 18.10-14)

1Jesúre ajirã ĩ tʉjʉ ejarũgũñujarã. Ĩna ñañujarã rojose yirã, ʉjʉre gãjoa sẽnibosarimasa, to yicõari, gãjerã quẽne. 2To bajiri fariseo masa, Dios ĩ rotimasire gotimasiorimasa quẽne ñañujarã. Ado bajiro Jesúre gõjañujarã ĩna:

—Rojose yirãre maiami. Ĩna rãca barũgũami —ĩre yigõjacodeyujarã ĩna.

3To bajiro ĩna yijare, gotimasiore queti ado bajiro ĩnare gotimasioñuju Jesús:

4—Sĩgʉ̃ ñagʉ̃mi cien ovejare codegʉ. Cojorʉ̃mʉ sĩgʉ̃ oveja yayicoacʉmi. To bajiri ĩnare coderimasʉ, rʉyarãre, noventa y nueve ñarãre ta vesejʉ ĩnare cũcõari, yayir'ire macagʉ̃ vacoacʉmi ĩ, “Bʉjacõarijʉ tʉjarʉcʉja” yigʉ. 5Yayir'ire bʉjacõari, bʉto variquẽnagʉ̃ne, ĩre gaja tudicoacʉmi, ĩ ya vijʉ. 6Ĩ ya vi ejacõari, ĩ babarãre, ĩ tʉanare quẽne, rẽjarotigʉmi. “Oveja yayir'ire bʉjabʉ yʉ. Mʉa quẽne yʉre variquẽna ejarẽmoña”, ĩnare yivariquẽnagʉ̃mi. 7Tire bajiro bajiroja õ vecajʉ Dios ĩ ñarojʉ. Oveja yayir'ire bʉjacõari, ĩ variquẽnariarore bajiro variquẽnarãma ángel mesa, Diore moabosarã, sĩgʉ̃ masʉ, rojose ĩ yisere yitʉjacõari, Dios ĩ bojasejʉare ĩ yijama. Socarãne gãjerãma, “Quẽnarã ñaja yʉa” yitʉoĩarãrema variquẽnamenama ángel mesa —ĩnare yigotimasioñuju Jesús.

Gãjoatiire yiyayiocõari, titiire bʉjagone, so variquẽnariarore bajiro manire Dios ĩ maitʉjabeti queti

8To yicõari, gaje queti gotirẽmoñuju Jesús quẽna:

—Rõmio, jʉaãmocãrãcatiiri, gãjoatiiri cʉogo ñagõmo. Cojotii ti yayiro ĩacõari, sĩabusuoriare so ya vire sĩabusuogomo so. To yicõari, quẽnaro tumacagõmo, “Titiire bʉjacõarijʉ tʉjarʉocoja” yigo. 9Titiire bʉjacõari, bʉto variquẽnagõne, so babarãre, so tʉanare quẽne rẽjarotigomo. “Gãjoatiire yayiritiire bʉjabʉ yʉ. Mʉa quẽne yʉre variquẽnaejarẽmoña”, ĩnare yivariquẽnagõmo. 10Tire bajiro bajiroja õ vecajʉ Dios ĩ ñarojʉ. Gãjoatiire bʉjacõari, so variquẽnariarore bajiro variquẽnarãma ángel mesa, Diore moabosarã, sĩgʉ̃ masʉ, rojose ĩ yisere yitʉjacõari, Dios ĩ bojasejʉare ĩ yijama —ĩnare yigotimasiñuju Jesús.

Ĩ macʉ ĩ tudiejaro ĩacõari, rojose yiboar'irene ĩ jacʉ ĩ masirioreaye Jesús ĩ gotimasiore queti

11To yicõari, gaje queti gotirẽmoñuju Jesús quẽna:

—Sĩgʉ̃ masʉ jʉarã rĩa cʉtigʉ ñagʉ̃mi. 12Ĩ bedijʉa, ĩ jacʉre ado bajise ĩre yigʉmi: “Cacʉ, yʉ ye ñarotire yʉre ĩsiña mʉ”, ĩre yigʉmi. To bajiro ĩ yijare, ĩnare ʉjojeocõagʉ̃mi ĩ jacʉ, ĩna ye ñarotire. 13To ĩ yiro beroagarʉ̃mʉrine, ĩ macʉ, ĩ bedijʉa gaje sitajʉ varʉ ĩ yere ĩsigʉ̃mi ĩ. Ti gãjoa rãcane vacoacʉmi, gaje sitajʉ vacʉ. Tojʉ ejacõari, rujajine ĩ gãjoare yibatereajeocõagʉ̃mi. 14To bajiro yireacõari bero, josari tãmʉogʉ̃mi, tojʉre. To ĩ bajiñarone, ti sitajʉ bare quẽnaro manoja. To ti bajijare, bʉto ñiorijasʉogʉmi. 15To bajiro bajiboacʉ, toagʉre moare sẽnigʉ̃mi ĩ. To bajiri ecariarã yeseare ĩre coderotigʉmi ĩ. 16Ĩnare codeñagʉ̃jʉ, yesea ĩna basene barʉaboagʉmi, mano ñiorijagʉ ñari, ñimʉjʉane ĩre ĩna bare ecabecʉ ñari. 17To bajiñaboacʉ, tʉoĩagʉ̃mi ĩ: “Yʉ jacʉ moabosarimasarema jãjarã ĩna ñaboajaquẽne, ĩna base rʉyaquẽnacʉda ti. No yigʉ yʉma adojʉre ñiorija ñati yʉ”, yitʉoĩagʉ̃mi. 18To yi, “Baʉ. Cacʉ ya vijʉ tudiarocʉ ñagʉ̃ja yʉ. Tojʉre tudiejacõari, ado bajise Cacʉre ĩre yirʉcʉja yʉ: ‘Cacʉ, rojose yicajʉ yʉ, Diore, mʉre quẽne. 19To bajiri macʉ yʉre mʉ yise bojabeaja yʉ. Mʉre moabosarimasʉre bajirojʉa yʉre yiya mʉ’ yʉ jacʉre ĩre yicõa ejarʉcʉja yʉ”, yitʉoĩagʉ̃mi. 20To yi, ĩ jacʉ ĩ ñarojʉa tudicoacʉmi, maane.

To bajiro ĩ bajivato, sõjʉne ĩ jacʉ bocaĩacõari, ĩre ĩamaigʉ̃mi. To bajiri ĩre vabocacõari, jabario, usu, ĩre yigʉmi, ĩ jacʉ. 21To bajiro ĩ yirone, “Cacʉ, Diore rojose ĩre yicajʉ. Mʉre quẽne rojose mʉre yicajʉ yʉ. To bajiri macʉ yʉre mʉ yise bojabeaja yʉ”, ĩre yigʉmi. 22To bajiro ĩ yiboajaquẽne, ĩre moabosarimasare jicõari, “Sudi quẽnase masure juaáya. To yicõari, ĩre sudi sãña. Ãmo sãriabedore quẽne ĩre sãña. Gʉbo sudire quẽne ĩre sãña. 23-24To yicõari, ta vecʉ mame jaigʉre ĩre sĩaña mʉa. Ĩre bacõari, basavariquẽnato mani. Yʉ macʉre, ‘Rijacoarimi’ ĩre yirũgũboabʉ yʉ. Caticõañumi”, ĩnare yigʉmi ĩ jacʉ. To yicõari, ĩre basajeorãma ĩna.

25To bajiro ĩna yiñarijʉre ĩ macʉ ñasʉogʉjʉama, vesejʉne bocañacõagʉ̃mi. To bajiñaboacʉ, tudiacʉmi yuja. Tudiacʉ, ĩ ajicõñarũtu vajama, to basa ocaruyu ñarãma ĩna. 26-27Tire ajicõari, ĩ jacʉre moabosarimasʉre ĩre sẽniĩagʉ̃mi, “¿Ñiere yirã yiri ĩna?” yigʉ. To bajiro ĩ yirone, “Mʉ bedi tudiejami. To bajiri ta vecʉ mame jaigʉre sĩarotimi mʉ jacʉ, mʉ bedi ĩ tudiejajare”, ĩre yigʉmi ĩ. 28To bajiri tire ajicõari, bʉto jũnisinigʉ̃mi, ĩ gagʉ, vire sãjarʉabecʉ. To bajiri ĩ jacʉ tire, “¡To bajibeticõaña mʉ!” yigʉ, budiacʉmi. 29To bajiro ĩ bajirone, ado bajise ĩ jacʉre ĩre yigʉmi: “Tocãrãca cʉ̃ma mʉ ye moarere mʉre moabosarũgũboacajʉ yʉ. To bajiboarine, divatojʉane no sĩgʉ̃ vaibʉcʉaca cabrito vãme cʉtigʉacare, ‘Ĩ babarã rãca basavariquẽna bato ĩna’ yigʉ, yʉre ĩsibeticajʉ mʉ. 30To bajiboarine, mʉ macʉ rojorã rõmiri rãca mʉ ye gãjoare yireagʉ var'ijʉarema, ta vecʉ mame jaigʉre sĩacõari, basavariquẽnaja mʉ”, ĩre yigʉmi, ĩ jacʉre.

31To bajiro ĩ yijare, ado bajiro ĩre cʉdigʉmi ĩ jacʉ: “Ado yʉ rãcane ñacõarũgũaja mʉ. To bajiri yʉ cʉose jediro mʉ ye ñaja ti. 32Yucʉrema basavariquẽnato mani, mʉ bedi, ‘Rijacoarimi’ yʉ yirũgũboagʉ, gãme tudiejami. Ĩre bʉjacõaja mani yuja”, ĩre yigʉmi ĩ jacʉ —ĩnare yigotimasioñuju Jesús.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index