Search form

San Lucas 4

Dios ĩ bojabetire vãtia ʉjʉ Satanás, Jesúre ĩ yirotiĩare queti

(Mt 4.1-11; Mr 1.12-13)

1Jordán ĩna yirisajʉ Juan oco rãca ĩre ĩ bautizaro bero, Esp'iritu Santo bujare bajigʉ rujiadicõari, Jesús joere rocajeoejagʉne, ĩre ejarẽmosʉoyuju, Dios ĩ bojarore bajiro Jesús ĩ yicõa ñarũgũrotire yigʉ. To bajivagʉre yucʉ́ manojʉ ĩre ũmato vasuju Esp'iritu Santo. 2Tojʉre cuarenta ñarirʉ̃mʉri Esp'iritu Santo ĩ bojarore bajiro vacudiyuju Jesús. To ĩ bajiñarone, vãtia ʉjʉ Satanás, ĩre ejacõari, “Yʉ yirotisere yicõari, Dios ĩ bojabetire yato” yigʉ, ĩre rotirũgũboayuju. To bajiro ĩ bajicudirirʉ̃mʉrire babesuju Jesús. To bajigʉ ñari, bʉto ñiorijayuju. 3To bajiro ĩ bajijare, ado bajiro ĩre yirotiboayuju Satanás:

—Dios macʉne mʉ ñajama, adia gʉ̃tare, pan godoveoya mʉ —ĩre yirotiboayuju.

4To bajiro Satanás ĩre ĩ yiboajaquẽne,

—Yibeaja yʉ. Dios oca masa ĩna ucamasire ado bajiro gotiaja: “Bare rĩne ñamasuse me ñaja. Dios ocare mani cʉdisejʉa ñaja ñamasusema. ‘Bare ti manijare, rijarearʉarãja’ yire ti ñaboajaquẽne, rijarere Dios ĩ bojabetijama, rijabetirʉarãja. Catiñarotire rotigʉ ñaami”, yigotiaja Dios oca masa ĩna ucamasire —ĩre yiyuju Jesús.

5To bajiro ĩ yiro bero, gʉ̃taʉ joejʉ Jesúre ũmato vasuju Satanás. Tojʉ ũmato ejacõari, adi macarʉcʉro ñarimacari jediro guaro ĩre ĩojeocõañuju. 6-7Ĩre ĩogajanocõari, ado bajiro ĩre gotiyuju Satanás:

—“Masa ñajedirore rotiya” yigʉ, yʉre cũcami Dios. Ĩna gajeyeũni quẽne, yʉ ye ñaja. To bajiri, yʉ rĩjorojʉa gʉsomuniari tuetucõari, “Yʉ ʉjʉ ñamasugʉ̃ ñaja mʉ” yʉre mʉ yirʉ̃cʉbʉojama, adi sita ñajediro mʉre ĩsirʉcʉja yʉ —Jesúre ĩre yiyuju Satanás.

8To bajiro ĩre ĩ yigotiboajaquẽne, ado bajiro ĩre cʉdiyuju Jesús:

—Yibeaja yʉ. Ado bajiro gotiaja Dios oca masa ĩna ucamasire: “Mani ʉjʉ Dios sĩgʉ̃rene, ‘Yʉ ʉjʉ ñamasugʉ̃ ñaja mʉ’ ĩre yirʉ̃cʉbʉocõari, cʉdire ñaja”, yigotiaja Dios oca masa ĩna ucamasire —Satanáre yicʉdiyuju Jesús.

9-11To ĩ yiro bero, Jerusalén macajʉ Jesúre ĩre ũmato vasuju Satanás quẽna. Tojʉ ejacõari, Diore yirʉ̃cʉbʉoriavi joejʉ ĩre ũmato mʉjasuju. Ĩre ũmato mʉjaejacõari, ado bajiro yiyuju Satanás:

—Ado bajiro gotiaja Dios oca masa ĩna ucamasire:

“Ĩre moabosarimasa ángel mesare mʉre coderotirʉcʉmi Dios. Mʉ quediajama, ‘Gʉ̃ta joejʉ rocajeogʉ, ĩ gʉbo jearomi’ yirã, mʉre boca ñiarʉarãma ĩna”, yigotiaja Dios oca. To bajiro Dios oca ti gotijare, Dios macʉne mʉ ñajama, adojʉne yʉre jatiquedi rujiaĩoña mʉ —Jesúre yiboayuju Satanás.

12To bajiro ĩre ĩ yiboajaquẽne, Jesújʉama, ado bajiro ĩre yiyuju:

—To bajiro mʉ yisere cʉdibeaja yʉ. “Dios ĩ yiriarore bajiro yʉre boca ñiarʉarãma ángel mesa” yimasirʉ, yʉ jatiquediĩajama, Dios ĩ bojabetire yigʉ yigʉja yʉ. Gajeye ado bajiro gotiaja Dios oca masa ĩna ucamasire: “‘Dios, “Yirʉcʉja” yiyumi’ yitʉoĩarã, ‘¿Yirʉ masu yiyujari?’ yimasirʉarã, mʉa tʉoĩarore bajiro mʉa yiajejama, quẽnabeaja”, yigotiaja Dios oca masa ĩna ucamasire —ĩre yiyuju Jesús, Satanáre.

13Rojose ĩre yirotijeoboa, vacoasuju Satanás, “Bero ĩre yirotiĩagʉ̃sa” yigʉ.

Jesús, Galilea sitajʉ tudiejacõari, ĩ gotimasiosʉore queti

(Mt 4.12-17; Mr 1.14-15)

14Satanás ĩ vato bero, quẽna Galilea sitajʉ tudicoasuju Jesús. Tudiejacõari, Esp'iritu Santore cʉogʉ ñari, ĩ ejarẽmose rãca disejʉa rʉyariaro mano quẽnaro yiyuju Jesús, tojʉre. To bajiro ĩ yijare, ĩ bajise quetire gotibatoyujarã masa, toana jediro, gajeroana quẽne. 15Dios ocare ĩna buerivirijʉ masare gotimasiocudirũgũñuju Jesús. To bajiro ĩ yisere ajicõari, “Quẽnaro masigʉ̃ ñaami”, ĩre yiyujarã ĩna, ĩre ajirã jediro.

Nazaret vãme cʉti macajʉ Jesús ĩ tudiejare queti

(Mt 13.53-58; Mr 6.1-6)

16Nazaretjʉ, ĩ bʉcʉariarojʉ tudiejayuju Jesús. Daquegʉ ñagʉ̃jʉne jud'io masa ĩna ʉsʉsãjariarʉ̃mʉrire Dios ocare ĩna buerivire sãjarũgũr'i ñari, ʉsʉsãjariarʉ̃mʉ ti ejaro sãjasuju. Sãjacõari, ejarũju ejayuju. To bajiñaboa, vʉ̃mʉrʉ̃gʉ̃ñuju, Dios ocare ĩagotigʉagʉ. 17Ĩ vʉ̃mʉrʉ̃gʉ̃rone, Diore gotirẽtobosamasir'i, Isa'ias ĩ ucamasire ñaritutire ĩre ĩsiñuju ti viagʉ. To bajiro ĩ yirone, titutire jãnacõari, ĩ ĩagotirotijʉre ĩabʉjayuju. Ĩabʉjacõari, ado bajiro ĩnare ĩagotiyuju Jesús:

18—“Esp'iritu Santore cʉogʉ ñari, ĩ ejarẽmose rãca tʉoĩacõari, mʉare gotiaja yʉ. ‘Maioro bajirãre quẽnaro yʉ yiroti quetire ĩnare gotirʉcʉja mʉ’ yigʉ, ‘Rojose yirʉaboarine, tire yibeticõato’ yigʉ, yʉre cõacami. Sĩgʉ̃ri yʉre masimena, ĩamenare bajiro bajirã, ‘Yʉre masiato ĩna’ yigʉ, yʉre cõacami. Gãjerãma, tubibe ecoriarãre bajiro bajirãre, rojose yisejariarãre, ‘Rojose ĩna yisere yitʉjato’ yigʉ, yʉre cõacami.

19‘“Adirodone ñaja Ʉjʉ Dios, masare rojose ĩna tãmʉoborotire ĩnare ĩ yirẽtobosarotirodo”, ĩnare yigotiaya mʉ’ yigʉ, yʉre cõacami”.

“To bajiro bajirʉaroja ti”, yiucamasiñumi Isa'ias, Dios ocare gotirẽtogʉ̃ —ĩnare yiĩagotiyuju Jesús.

20To bajiro yiĩagoti gajanocõari, ĩ ĩaritutire bʉacõari, ti viagʉre tʉoyuju. To yicõa, ejarũjucoasuju yuja, ĩnare buegʉagʉ. To ĩ bajirone bʉto ĩre ĩañujarã ĩna jediro, ĩnare ĩ gotisere ajirʉarã ñari. 21To bajiro ĩna bajirone, ado bajiro ĩnare gotiyuju ĩ:

—Jẽre adirodone ñaja, “Bajirʉaroja” Isa'ias ĩ yiucamasiriarore bajirone bajirirodo —ĩnare yigotiyuju Jesús.

22To bajiro ĩ yisere ajicõari, no yimasibesujarã ĩna:

—¿No bajiro bajicõari, quẽnaro gotimasiomasiati ĩ? ¿Adi macagʉ José macʉ me ñatique? —Jesúre ĩre yiyujarã ĩna.

23To bajiro ĩna yisere ajicõari, ado bajiro ĩnare yiyuju Jesús:

—Yʉre rʉ̃cʉbʉobeaja mʉa. Ado bajiro yʉre yitʉoĩaja mʉa: “Capernaum vãme cʉtojʉ ĩaĩañamani ĩ yirere ajicajʉ mani. Riojo gotigʉ, ĩaĩañamani ĩ yisere manire quẽne yiĩoato ĩ”, yitʉoĩaja mʉa. Mani gotise queti, ado bajiro gotiaja: “Sĩgʉ̃, ʉco yigʉ, ĩ rijajama, ĩ masune ʉco yi, caticoacʉmi. To bajiro ĩ bajisere ĩacõari, ‘Ʉco yigʉ masune ñaami’ yimasirãja mani”, yigotiaja. Ti ũnire yʉre gotirʉa tʉoĩaja mʉa, ado bajiro yʉ yisere bojarã ñari: “Ĩaĩañamani yigʉ masu mʉ ñajama, Capernaumjʉ ĩaĩañamani mʉ yiĩorere bajiro mʉ ya macanare quẽne yiĩoroti ñaja”, yʉre yiboarãja mʉa —ĩnare yigotiyuju Jesús.

24To yigajano, ado bajiro ĩnare gotiyuju quẽna:

—Riojo mʉare gotiaja yʉ. Diore gotirẽtobosarimasʉ gajerojʉ Dios ocare ĩ gotimasiocudijama, ĩre ajirʉ̃cʉbʉorãma. To bajiboarine, ĩ ya macanare Dios ocare ĩ gotimasiojama, ĩre ajiterãma. To bajirone bajiaja yʉre quẽne —ĩnare yiyuju Jesús. 25—To bajirone bajimasiñuju ti, mani ñicʉare quẽne. Diore gotirẽtobosamasir'i, El'ias vãme cʉtigʉre, ĩ yarã ñamasiriarã, ĩre ajitemasiñujarã ĩna. El'ias ĩ ñarirodori yoaro oco quedibetimasiñuju. Idia cʉ̃ma jediro gaje cʉ̃ma gʉdareco oco quedibetimasiñuju. To bajiro bajica yiro, bare manimasiñuju. Manajʉa rijaveomasiriarã, tirodori jãjarã ñamasiñujarã ĩna. 26To bajiri El'ias ĩ ejarẽmorotire bojarã, jãjarã ĩna ñaboajaquẽne, ĩna tʉjʉare cõabecʉne, “Sidón vãme cʉti maca tʉ ñarimaca, Sarepta vãme cʉti maca ñagõjʉare sore ejarẽmoaya” yigʉ, ĩre cõamasiñuju Dios. 27Eliseo vãme cʉtigʉ, Diore gotirẽtobosamasir'ire quẽne, to bajirone bajimasiñuju. Ĩ ñarirodori, mani ñicʉa ñamasiriarã, gase boarã jãjarã ñamasiñujarã ĩna. Jãjarã ĩna ñaboajaquẽne, ĩnare catiobetimasiñuju ĩ. Ĩnare catiobetiboarine, gãjerã masʉjʉare, Siria sitagʉre Naamán vãme cʉtigʉre catiomasiñuju Eliseo —ĩnare yigotiyuju Jesús, Dios ocare ĩna buerivi rẽjarãre.

28To bajiro ĩ yigotisere ajicõari, ĩna jedirone bʉto jũnisiniñujarã. 29To bajiro bajirã ñari, Jesúre ñiacoasujarã ĩna. Gʉ̃taʉ ñañuju ti, ĩna ñarimaca tʉjʉ. “Tiʉ gʉ̃taʉ joejʉ ĩre turocaqueoto mani” yirã, Jesúre ñia vaboayujarã ĩna. 30Ĩre ĩna ñia vaboajaquẽne, no yimasiña manone ĩna vatoane vacoasuju Jesús.

Masʉ ʉsʉjʉ sãñagʉ̃re vãtire Jesús ĩ burocare queti

(Mr 1.21-28)

31-32Galilea sitare ñarimaca, Capernaum vãme cʉti macajʉ vasuju Jesús. Ti macajʉ ejacõari, ʉsʉsãjariarʉ̃mʉ ti ejaro, Dios ocare ĩna buerivijʉ ĩnare gotimasioñuju ĩ. Ʉjʉre bajiro bojonebecʉne quẽnaro ĩ gotimasiojare, ajiĩañamani ĩ gotise ti ñajare, no yimasibesujarã ĩna.

33Ti vire sĩgʉ̃ ʉ̃mʉ ñañuju, ĩ ʉsʉjʉ vãti sãñagʉ̃. Ĩ ʉsʉjʉ sãñacõari, ado bajiro Jesúre ĩre avasãñuju vãti:

34—Jesús, Nazaret vãme cʉti macagʉ, ¿no yigʉ yʉa tʉ vadiati mʉ? ¡Yʉare gõjanabiobesa! ¿Rojose yʉa yise vaja, rojose yʉare yigʉagʉ vadiati mʉ? Mʉre ĩamasiaja yʉa. Rojose yigʉ me, Dios ĩ cõar'i ñaja mʉ —Jesúre yiavasãñuju vãti.

35To ĩ yirone, oca tutuase rãca ado bajiro ĩre yiyuju Jesús:

—¡Ñagõbesa mʉ! ¡To yicõari, ĩ ʉsʉjʉre budigoya! —vãtire ĩre yiyuju Jesús.

To ĩ yirone, rijaquedirotiyuju vãti, masʉre. To yicõari, rojose ĩre yirʉagʉ ñaboarine, rojose ĩre yibecʉne, ĩre budigocoasuju yuja. To ĩ bajijare, masʉjʉama quẽnaejacoasuju. 36To bajisere ĩacõari, ti vi ñarã jediro no yimasibesujarã ĩna, ti ũnire ĩabetirũgũriarã ñari. To bajicõari, ĩna masune ado bajiro gãmerã sẽniĩañujarã:

—¿No bajiati? Ajiĩañamani oca manire gotimasiogʉ̃ yami. Bʉto masigʉ̃ ñaami. Vãtia bʉto masirã ĩna ñaboajaquẽne, masa ʉsʉrijʉre sãñarãre ĩnare bureamasiami —gãmerã yiyujarã ĩna.

37To bajiro Jesús ĩ yiñasere masa ĩna gotibatojare, Galilea sitana tire ajijedicõañujarã ĩna.

Pedro ũmañicore Jesús ĩ catiore queti

(Mt 8.14-15; Mr 1.29-31)

38Dios ocare ĩna buerivijʉ ñar'i, budiasuju Jesús, Simón Pedro ya vijʉ vacʉ. Ti vijʉ sãjaejacõari, Pedro ũmañicore ĩañuju. So rujʉ bʉto asicõari, bʉbʉribʉjayuju so. To bajiro so bajijare, Jesús sore ĩ catiosere bojayujarã ĩna. 39To bajiro ĩna yirone, so tʉ ejarʉ̃gʉ̃cõari,

—So rujʉ asise, tʉjaya —yiyuju ĩ. To bajiro ĩ yirone, sore rujʉ asiboase sore tʉjacoasuju. To bajiro sore ĩ yicatiorirĩmarone, vʉ̃mʉrʉ̃gʉ̃cõari, bare ĩnare ecayuju so.

Jãjarã, rijaye cʉtirãre Jesús ĩ catiore queti

(Mt 8.16-17; Mr 1.32-34)

40Tijʉ bero, rãiorijʉ Jesús tʉjʉ juaejayujarã, rijaye cʉtirãre. To ĩna bajisere ĩacõari, tocãrãcʉre ĩ ãmori ñujeocõari, ĩnare catioyuju Jesús. 41Vãti sãñarãre quẽne juaejayujarã. Ĩnare quẽne, ĩna ʉsʉrijʉ sãñarãre vãtiare bureayuju Jesús. To ĩ yirone, “Dios macʉne ñaami” yimasirã ñari,

—Dios macʉ ñaja mʉ —vãtia ĩna yiavasãjare, ĩnare ñagõrotibesuju Jesús, “‘Masa rojose ĩna tãmʉoborotire ĩnare yirẽtobosacõari, “Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi” yigʉ, Dios ĩ cõar'i ñaami Jesús’ masare yiajioroma” yigʉ.a

“Gaje macarianare quẽne, quẽnase quetire goticudirocʉ ñaja yʉ”, Jesús yire queti

(Mr 1.35-39)

42Gajerʉ̃mʉ, busurijʉ, masa manojʉ vacoasuju Jesús, Diore sẽnigʉacʉ. To ĩ bajiboajaquẽne, ti macana, ĩre macasʉya, ejacoasujarã ĩna. Tojʉ ĩre ĩabʉjacõari,

—Yʉa rãca tudiaya mʉ. Gãjerã ĩna ñarojʉ vabesa mʉ —ĩre yiboayujarã ĩna. 43To bajiro ĩna yisere ajicõari, ado bajiro ĩnare yicʉdiyuju Jesús:

—Tudiabeaja yʉ. Gaje macarianare quẽne, quẽnase quetire goticudirũgũrocʉ ñaja yʉ. “Ʉjʉ Dios yarã quẽnaro ĩ yirona mʉa ñarʉajama, rojose mʉa yisere yitʉjacõari, yʉre ajitirʉ̃nʉña”, ĩnare quẽne yigotimasioroti ñaja. “To bajiro yicudiato” yigʉ, yʉre cõacami Dios —ĩnare yicʉdiyuju Jesús.

44To bajiri, gaje macariana jud'io masa Dios ocare ĩna buerivirijʉ sãjacõari, quẽnase quetire gotimasiocudirũgũñuju Jesús.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index