Search form

San Mateo 25

“Ado bajiro bajirʉarãma Dios yarãma. To yicõari, ĩ yarã me ñarãma ado bajirojʉa bajirʉarãma”, Jesús ĩ yire queti

1Quẽna ado bajiro yʉare yicami Jesús:

—Ʉjʉ Dios yarã ñaronama, quẽnaro ĩ yironama, to yicõari, ĩ yarã me ñaronajʉama, ado bajiro bajirãre bajiro bajirʉarãma: Mamarã rõmiri jʉaãmocãrãco ñarãma, mame manajo cʉtirocʉre ĩre bocarã vana. To vana, ĩna sĩabusuore juaánama. 2Cojomocãrãco ñarãma quẽnaro tʉoĩarã. To yicõari, cojomocãrãco quẽnaro tʉoĩamena ñarãma. 3Quẽnaro tʉoĩamenama ĩna sĩabusuorere juarã ñaboarine, ʉye ti jediro, ĩna jiovasoaborotire juaámenama. 4Quẽnaro tʉoĩarãjʉama, “Ti jediro jiorãsa mani” yirã, juaánama. 5Manajo cʉtirocʉ ĩ ejatĩmabetijare, yoaro yubʉsaboa, cãnicoanama. 6Ĩna cãniñarone, ñami gʉdareco cõñaro cõro ocaruyuroja yuja: “Manajo cʉtirocʉ vadicoadiami yuja. Ĩre bocarã vayá”, yi ocaruyuroja. 7Tire ajicõari, ĩna sĩabusuore sĩarãma. 8Cojomocãrãco ñarã quẽnaro tʉoĩamenajʉa, ado bajiro yirãma quẽnaro tʉoĩarãjʉare: “Yʉa sĩabusuore ʉye jedicoajʉ ti. To bajiri mʉa ʉye mojoroaca yʉare ĩsiña”, yiboarãma ĩna. 9To bajiro ĩna yiboajaquẽne, ado bajiro cʉdirãma quẽnaro tʉoĩarã: “Ĩsibeaja. Mʉa masune ʉye ĩsirimasa tʉjʉ vacõari, vaja yiaya. Mʉare yʉa ĩsijama, manire tĩjabetiboroja”, ĩnare yirãma. 10To bajiro ĩna yisere ajicõari, ʉye vaja yirã vacoanama quẽnaro tʉoĩamenajʉa. Ĩna vato bero, manajo cʉtirocʉ ejagʉmi yuja. Quẽnaro ñayuriarã rõmirima, ĩ ejarone, ĩ rãca sãjacoanama ĩna, ĩ ãmosiaro ĩarã. Sãjacõari, sojere tucõagʉ̃mi manajo cʉtirocʉjʉa. 11Soje ĩ turiaro bero, ejaboarãma quẽnaro tʉoĩamena. Sãjamasimenama. To bajiri, manajo cʉtirocʉre ado bajiro ĩre yiboarãma: “Yʉa ʉjʉ, soje jãnaña maji”, ĩre yiboarãma. 12To ĩna yisere ajicõari, ado bajiro ĩnare cʉdigʉmi manajo cʉtirocʉ: “Riojo mʉare gotiaja yʉ. Yʉ yarã me ñaja mʉa. Mʉare masibeaja yʉ”, ĩnare yigʉmi manajo cʉtirocʉ —yʉare yicami Jesús.

13—To bajiri roori ñarũgũrʉarãja mʉa, “To cõrone tudiejarʉcʉmi” yʉre yimasimena ñari —yʉare yicami Jesús.

Moabosarimasa ĩna bajirere Jesús ĩ gotimasiore queti

(Lc 19.11-27)

14Quẽna ado bajiro yʉare yicami Jesús:

—Quẽna yʉ tudiejaro, “Ñajediro ʉjʉ ñaja yʉ” yiĩocõari, yʉ yarã yʉre ajitirʉ̃nʉrã ĩna yisere masicõari, moabosarimasa ʉjʉ ado bajiro ĩ yiriarore bajiro bajirʉaroja: Sĩgʉ̃ ñagʉ̃mi gaje sitajʉ varocʉ. Ĩ varoto rĩjoro, ĩre moabosarimasare jirẽogʉ̃mi. Ĩnare jirẽocõari, ĩ ye gãjoare ĩnare bategʉmi. “Yʉ manitoyejʉ adi gãjoa rãca vaja yicõari, mʉa vaja yisere gãjerãre ĩsirã, jaibʉsaro vaja sẽnima, ‘Jaibʉsaro gãjoa bʉjarãsa’ yirã”, ĩnare yigʉmi.

15To bajiri, sĩgʉ̃re cinco mil ñaritiiri gãjoatiire ĩre ĩsigʉ̃mi. Gãjire, dos mil ñaritiiri ĩsigʉ̃mi. To yicõari, gãjirema, mil ñaritiiri ĩsigʉ̃mi. Ĩnare ĩsigajanocõari, vacoacʉmi. 16Ʉjʉ ĩ vato bero, cinco mil ñaritiiri ĩsiecor'i, quẽna cinco mil ñaritiiri bʉjarẽmogʉ̃mi. 17Gãji dos mil ñaritiiri ĩsiecor'i, quẽna dos mil ñaritiiri bʉjarẽmogʉ̃mi. 18Gãji, mil ñaritiiri ĩsiecor'ima, ĩ ĩsiecoriaro cõrone yujecũcõagʉ̃mi.

19Yoatojʉ ʉjʉ tudiejagʉmi quẽna. Tudiejacõari, “Gãjoa ĩnare yʉ ĩsicati rãca, ¿no bajiro yʉre yibosayujari ĩna?” yisẽniĩarʉ, ĩnare jigʉmi quẽna. 20Cinco mil ñaritiiri ĩ ĩsir'ire jisʉogʉmi. To ĩ yigʉ, ejacõari, ĩre ĩ ĩsiriaro cõro tʉogʉmi. To yicõari, cinco mil ĩ bʉjarẽmorere ĩre ĩsigʉ̃mi. To yigʉne, ado bajiro gotigʉmi: “Cinco mil ñaritiiri yʉre ĩsicajʉ mʉ. To bajiri quẽna gaje cinco mil ñaritiiri mʉre bʉjarẽmobosabʉ yʉ”, ĩ ʉjʉre ĩre yigʉmi. 21To ĩ yijare, ado bajiro ĩre cʉdigʉmi ĩ ʉjʉ: “Yʉre quẽnaro moabosayuja mʉ. Yʉ roticatore bajirone yʉre cʉdiyuja mʉ. Mojoroaca mʉre yʉ ĩsicati rãca yʉ roticatore bajiro mʉ yire ti ñajare, ñamasuse yʉre yibosarʉcʉja mʉ. Yʉ rãca variquẽnaña”, ĩre yigʉmi. 22To ĩ yiro bero, gãji, dos mil ñaritiiri ĩsiecor'i ejagʉmi. Ejacõari, ĩre ĩ ĩsiriaro cõro tʉogʉmi ĩ quẽne. To yicõari, gaje dos mil ñaritiiri ĩ bʉjarẽmorere ĩsigʉ̃mi. To yigʉne, ado bajiro gotigʉmi: “Dos mil ñaritiiri yʉre ĩsicajʉ mʉ. To bajiri quẽna gaje dos mil ñaritiiri mʉre bʉjarẽmobosabʉ yʉ”, ĩ ʉjʉre ĩre yigʉmi. 23To ĩ yijare, ado bajiro ĩre cʉdigʉmi ĩ ʉjʉ: “Yʉre quẽnaro moabosayuja mʉ. Yʉ roticatore bajirone yʉre cʉdiyuja mʉ. Mojoroaca mʉre yʉ ĩsicati rãca yʉ roticatore bajiro mʉ yire ti ñajare, ñamasuse yʉre yibosarʉcʉja mʉ. Yʉ rãca variquẽnaña”, ĩre yigʉmi.

24-25Ĩ bero ĩ ʉjʉre ĩogʉ̃ ejagʉmi mil ñaritiiri ĩsiecor'i: “Yʉ ʉjʉ, adine ñaja mʉ gãjoa, yʉre mʉ ĩsicati. Tire yujecũcõacajʉ yʉ, mʉre güigʉ ñari, ‘Ti sʉorine yʉre tud'ijacagʉmi; bʉto roticõari ĩ bojarore bajiro yirere bojagʉ ñacami’ yitʉoĩagʉ̃ ñari”, ĩre yigʉmi. 26To bajiro ĩ yijare, ado bajiro ĩre cʉdigʉmi ĩ ʉjʉ: “Yʉ bojasere yitegʉ bajiyuja mʉ. Rojogʉ ñaja mʉ. ‘Tud'ijacagʉmi; bʉto roticõari ĩ bojarore bajiro yirere bojagʉ ñacami’ yʉre yitʉoĩagʉ̃ ñaboarine, quẽnaro yʉre moabosabesuja mʉ. 27Gãjoa mʉre yʉ ĩsicati rãca vaja yicõari, mʉ vaja yisere gãjerãre ĩsicõari, jaibʉsaro vaja sẽnibetiboarine, gãjoa cũriavijʉa mʉ cũjama, jaibʉsaro yʉre bʉjarẽmobosaboriaja mʉ”, ĩre yitud'igʉmi ĩ ʉjʉ. 28To bajiro ĩre yigajanocõari, gãjerãre ado bajiro rotigʉmi: “Ãnire gãjoa yʉ ĩsiboacatire ẽmaña. Tire ẽmacõari, diez mil ñaritiiri yʉre ĩsigʉ̃jʉare ĩsiña”, ĩnare yigʉmi ĩna ʉjʉ. 29To yicõari, ado bajise ĩnare gotirẽmogʉ̃mi: “No bojagʉ ĩre yʉ ĩsise rãca yʉ bojarore bajiro yigʉ, quẽnase bʉjarʉcʉmi. Ñiejʉa rʉyabetirʉaroja ĩre. No bojagʉ ĩre yʉ ĩsise rãca yʉ bojarore bajiro yibecʉrema, ĩre yʉ ĩsiboacatire ĩre ẽmarʉcʉja yʉ, ‘Yʉ bojarore bajiro yimasibeami’ yigʉ. To yicõari, ĩre yʉ ẽmasere gãji yʉ bojarore bajiro yigʉjʉare ĩsirʉcʉja yʉ. 30Ãni yʉre moabosarimasʉ ñie vaja magʉ̃re, rẽtiarojʉ ĩre rocacõaña mʉa. Tojʉ ñacõari, bʉto rojose tãmʉogʉ̃ ñari, guji põguẽ, oti, yirʉcʉmi”, yigʉmi ĩna ʉjʉ —yʉare yigoticami Jesús.

Adi macarʉcʉro ñarãre, masare ĩ beserotire Jesús ĩ gotire queti

31Ado bajiro yʉare goticami Jesús quẽna:

—Dios ĩ roticõacacʉ yʉ tudiejaro, yʉ rãca ejarʉarãma ángel mesa. Ejacõari, masare rotigʉagʉ, rʉ̃cʉbʉoriajʉ rujirʉcʉja yʉ. 32To bajicõari, “Adi macarʉcʉroana masa ñajediro yʉ rĩjorojʉa ejato” yigʉ, ángel mesare juaárotirʉcʉja yʉ. To bajiro ĩna yiejoro bero, yʉ yarãre, yʉ yarã mere quẽne ĩamasicõari, ricati ĩnare cũrʉcʉja yʉ. Oveja coderimasʉ, ovejare ricati, cabrare ricati ĩ cũrore bajiro ĩnare yirʉcʉja yʉ. 33Yʉ yarãre yʉ riojojacatʉa cũrʉcʉja. To yicõari, yʉ yarã mere yʉ gãcojacatʉa cũrʉcʉja. 34To bajiri yʉ riojojacatʉanare ado bajiro ĩnare yirʉcʉja yʉ: “Yʉ jacʉ quẽnaro ĩ yirã ñaja mʉa. To bajiri ĩ rãca ĩ ye quẽnasere bʉjarʉarãja mʉa yuja. ‘To bajiro bajirʉarãma’ mʉare yitʉoĩacõari, quẽnobosacami, adi macarʉcʉro rujeogʉ. 35Yʉ ñiorijaro, yʉre bare ecacajʉ mʉa. Yʉ idirʉaro, yʉre iocajʉ mʉa. Gajeroagʉ mʉa masibecʉ yʉ ñaboajaquẽne, quẽnaro yʉre bocaãmicajʉ mʉa. 36Yʉ sudi mano, yʉre sudi sãcajʉ mʉa. Yʉ rijaro, yʉre ĩarã ejacajʉ mʉa. Tubiberiavi yʉ ñaro, yʉre ĩarã ejacajʉ mʉa”, yirʉcʉja yʉ, yʉ yarãre. 37To bajiro yʉ yisere ajicõari, ado bajiro yʉre sẽniĩarʉarãma ĩna: “Yʉa ʉjʉ, ¿Divato mʉ ñiorijasere ĩacõari, mʉre bare ecacati yʉa? ¿Divato mʉ idirʉaro mʉre iocati yʉa? 38¿Divato gajeroagʉ yʉa masibecʉ mʉ ñaboajaquẽne, quẽnaro mʉre bocaãmicati yʉa? To yicõari, ¿divato mʉ sudi mano, mʉre sudi sãcati yʉa? 39To yicõari, ¿divato mʉ tubibe ecoro, mʉ rijarore quẽne, mʉre ĩarã ejacati yʉa?”, yʉre yisẽniĩarʉarãma ĩna. 40To bajiro ĩna yisere ajicõari, ado bajiro ĩnare cʉdirʉcʉja yʉ: “Riojo mʉare gotiaja yʉ. Yʉ yarãre, ‘Ñamasurã me ñaama’ ĩnare yiboarine, quẽnaro ĩnare mʉa yijama, yʉrene quẽnaro yirã yicajʉ mʉa”, ĩnare yirʉcʉja yʉ, yʉ yarãre, yʉ riojojacatʉajʉa ñarãre.

41To yicõari, yʉ gãcojacatʉajʉa ñarãrema ado bajiro yirʉcʉja yʉ: “Yʉre cãmotadiya mʉa. ‘Rojose tãmʉorʉarãma’ Dios ĩ yirã ñaja mʉa. ‘Jeame yatibetimejʉ, rojose tãmʉorʉarãma vãtia, ĩna ʉjʉ rãca’ Dios ĩ yirujeocatijʉjʉ vasa mʉa. 42Yʉ ñiorijaro yʉre bare ecabeticajʉ mʉa. Yʉ idirʉaro yʉre iobeticajʉ mʉa. 43Gajeroagʉ mʉa masibecʉ yʉ ñajare, yʉre bocaãmibeticajʉ mʉa. Yʉ sudi mano, yʉre sudi sãbeticajʉ mʉa. Yʉ rijaro quẽne, tubiberiavi yʉ ñaro quẽne, yʉre ĩarã ejabeticajʉ mʉa”, ĩnare yirʉcʉja yʉ, yʉ gãcojacatʉanare. 44To bajiro ĩnare yʉ yirone, ado bajiro yʉre sẽniĩarʉarãma ĩna: “¿Divato mʉ ñiorijaro mʉre ecabeticati yʉa? ¿Divato mʉ idirʉaro, mʉre iobeticati yʉa? ¿Divato gajeroagʉ yʉa masibecʉ mʉ ñajare, mʉre bocaãmibeticati yʉa? ¿Mʉ sudi mano, mʉre sudi sãbeticati yʉa? ¿Divato mʉ tubibe ecoro, mʉ rijarore quẽne, mʉre ĩarã ejabeticati yʉa?”, yʉre yisẽniĩarʉarãma ĩna. 45To bajiro ĩna yisere ajicõari, ado bajiro ĩnare cʉdirʉcʉja yʉ: “Riojo mʉare gotiaja yʉ. Ãnoa yʉ riojojacatʉana yʉ yarãre, ‘Ñamasurã me ñaama’ ĩnare yiboarine, quẽnaro ĩnare mʉa yibetijama, yʉrene quẽnaro yimena bajicajʉ mʉa”, ĩnare yicʉdirʉcʉja yʉ, yʉ gãcojacatʉanare. 46To bajiro ĩnare yigajanocõari, rojose ĩna tãmʉotʉjabetirotojʉ ĩnare reacõarʉcʉja yʉ. To yicõari, yʉ yarãjʉama, quẽnaro ĩna ñacõa ñarotojʉ varʉarãma —yʉare yicami Jesús.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index