Search form

Apocalipsis 16

Rojose sãñaribajari queti

1Diore rʉ̃cʉbʉoriavi ti bueñarone, ti vijʉne ocaruyusere ajicajʉ yʉ quẽna. Cojomo cõro jʉa jẽnituarirãcʉ ángel mesare ado bajiro goti ocaruyucajʉ ti:

—Masa rojose ĩna tãmʉorotire yirã, mʉa cʉoribajarire adi macarʉcʉro joejʉ yuejeoya. Ti ñaja masa rojose ĩna yisere yʉ ĩatese —yi ocaruyucajʉ.

2To ti yirone, ñasʉogʉ ángel ĩ cʉoribajare adi macarʉcʉro joejʉ yuejeocami. To bajiro ĩ yirone, güiogʉ, moa riagajʉ majadicacʉre bajigʉ ĩna quẽnorujeocacʉre rʉ̃cʉbʉocõari, ĩ vãme ucatu ecocanare ĩna rujʉrire bʉto jũnise cãmi joe jeacajʉ.

3Quẽna ĩ beroagʉ ángel, ĩ cʉoribajare moa riagajʉ yuerearodecami. Ĩ yuerearoderone, ri'i godovedicoacajʉ oco. To bajicõari rijar'i ri'ire bajise ñacajʉ ti. To bajiro ti bajirone, tiyajʉ ñaboariarã jediro rijajedicoacama.

4Jʉarã berore quẽna gãji ángel ĩ cʉoribajare, riagarijʉ, oco ũmaburigojerire quẽne yuerearodecami. To ĩ yirone, ri'i godovedicoacajʉ, riagari quẽne. 5To bajise ti bajirone, ángel, oco codegʉ, ado bajiro ocaruyucami, Diore gotigʉ:

—Mʉ ñaja rojose yiĩabecʉ. Tirʉ̃mʉjʉ ñamasir'i ñaboarine, adirʉ̃mʉrire quẽne ñacõa ñagʉ̃ ñaja mʉ. Masa rojose ĩna yisere ĩajũnisinicõari, “Ocore, ri'i godoveocõaca” mʉ yijama, quẽnaja.

6Masare mʉ yarãre sĩacama ĩna. Mʉre gotirẽtobosarimasare quẽne, to bajirone yicama ĩna. To bajiri, “Ri'i idiato ĩna rojose yicana” mʉ yijama, quẽnaja —yi ocaruyucami ángel, oco coderimasʉ.

7To ĩ yi ocaruyusere ajicõari, Diore rʉ̃cʉbʉorã ĩna soemʉoriajʉ cʉtojʉ quẽne ado bajise ocaruyucajʉ, Diore gotiro:

—Riojo ñaja. To bajirone bajiaja. Yʉa ʉjʉ, masijeogʉ ñaja mʉ. To bajigʉ ñari, masa rojose ĩna yise vajare, riojo vaja yaja mʉ —yi ocaruyucajʉ.

8Ĩna bero babaricãrãcʉ tʉsacʉ ángel, ĩ cʉoribajare muiju joere yuejeocami. To ĩ yirone, ĩ asise rãca masare soecami muiju. 9Ĩnare ĩ soeboajaquẽne, rojose ĩna yisere yitʉjabeticama. To bajicõari, masirẽtogʉ̃re Diore rʉ̃cʉbʉobeticõari, rojose ñagõmacacama ĩna.

10Ĩna bero, cojomo cõro tʉsacʉ ángel ĩ cʉoribajare, güiogʉ moa riagajʉ majadicacʉ, rotigʉ ĩ rujiri cũmuro joere yuejeocami. To ĩ yirone, güiogʉ ĩ rotirã ĩna ñari sita jedirone rẽtiacoacajʉ. To bajiri, rojose tãmʉorã ñari, visiorã, ĩna ñemerori cũnicama ĩna. 11To bajiboarine, rojose ĩna yisere yitʉjabeticama ĩna. “Rojose tãmʉoato” Dios ĩnare ĩ yijare, ĩre rojose ñagõmacacama ĩna.

12Ĩna bero cojomo cõro coja jẽnituarirãcʉ tʉsacʉ ángel ĩ cʉoribajare, Éufrates vãme cʉtiyajʉ yuerearodecami. To ĩ yirone, oco manicoacajʉ, “Muiju ĩ jiadojʉa vaná, ʉjarã jẽato” yiro.

13To ĩ yiro bero, vãtia tũjare bajirã ñarãre idiarã ĩacajʉ yʉ. Sĩgʉ̃, gʉsore bajigʉ ñagʉ̃ro risejʉ budiadicami. Güiogʉ, moa riagajʉ majadicacʉ, risejʉ budiadicami gãji. “Diore gotirẽtobosarimasʉ ñaja yʉ” yitogʉ, risejʉ budiadicami gãji. Ĩne ñacami sita tũcurojʉ joe jeadicacʉ. 14To bajiri, adi macarʉcʉroana ʉjarã ñajedirore rẽocõari, masirẽtogʉ̃ Dios masare ĩ beserirʉ̃mʉ ti ejaro, Dios yarã rãca ĩna gãmerã quẽarotire yirã, vacama. Ĩna ñacama ĩaĩañamani yiĩorũgũrã.

15Ĩ sĩaecoroto rĩjoro ado bajiro yicami Cristo: “Quẽnaro ajiya mʉa. ‘To cõro ejarʉcʉja yʉ’ juarudirimasʉ ĩ yigotibetire bajiro tudiejarʉcʉja yʉ. To bajiro yʉ bajirotire ĩ masicõa ñajama, yʉ tudiejaro, variquẽnarʉcʉmi. Masiritigʉjʉama, sudi magʉ̃ gãjerã ĩna ĩaro rĩjorojʉa bojonegʉ̃re bajiro bajirʉcʉmi”, yicami Cristo, ĩ sĩaecoroto rĩjoro.

16To bajiri, Hebreo oca rãca Armagedón vãme cʉtojʉ ʉjarãre rẽocama vãtia.

17To bajiri, cojomo cõro coja jẽnituarirãcʉ beroagʉ, ĩ ñacami tʉsagʉ ángel. Ĩ cʉoribajare õ vecajʉ yuebatecami. To ĩ yirone, õ vecajʉ Diore rʉ̃cʉbʉoriavijʉ rotigʉ ĩ rujiri cũmurojʉ ado bajiro ruyugoaro ocaruyucajʉ:

—To cõrone ñaja yuja —yi ocaruyucajʉ, õ vecajʉ.

18To ĩ yirone, bʉto bʉjo yabecõari, jacami. To bajicõari, güiose ocaruyucajʉ. To bajicõari, sita bʉto sabecajʉ. Adi macarʉcʉroana ĩna sabe ecoriaro rẽtoro sabecajʉ. 19Ti saberone, jairimaca, Babilonia vãme cʉti maca, idiajʉ baterʉ̃gʉ̃cajʉ. To bajicõari, adi macarʉcʉroaye macari jediro sita ti saberone, vẽjajedicoacajʉ. Babilonia macana rojose ĩna yimasirere masiritibeticõari, bʉto rojose ĩnare yicami Dios yuja. 20To bajicõari, yucʉ́yoari, gʉ̃tayucʉri quẽne yayijedicoacajʉ. 21To bajicõari, õ vecaye oco vetacujiri vẽjacajʉ. Cuarenta kilos rẽtoro rʉ̃cʉricujiri ñacajʉ ti. Tire tãjo ecocõari, bʉto rojose Diore ñagõmacacama masa.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index