Search form

Romanos 12

“Dios ĩ bojasere yirũgũrʉarãja mani”, yire queti

1To bajiri, yʉ mairã, Dios manire ĩ ĩamaisere masirã ñari, ĩ bojarore bajiro quẽnase rĩne yiroti ñaja. To bajiro mani yiñajama, ĩre rʉ̃cʉbʉorã yirãja mani. Tire ĩavariquẽnagʉ̃mi Dios. 2Adigodoaye rĩne tʉoĩarã ĩna tʉoĩarore bajiro tʉoĩabetiroti ñaja mʉare. Mʉajʉama, Dios ĩ ejarẽmose rãca ĩ bojasere yirũgũña. To bajiro mʉa yijama, “Quẽnasere, Dios ĩ ĩavariquẽnasere yirã yaja”, yimasirʉarãja.

3Yʉre ĩamaicõari, quẽnaro yʉre yigʉ, yʉre goticudirotiyumi Dios. To bajiri ado bajiro mʉare gotiaja yʉ: “Mani masune Dios ĩ bojasere yimasiaja mani”, yitʉoĩabesa mʉa. Ado bajirojʉa tʉoĩaña mʉa: “Tocãrãcʉre ricatiri rĩne mani yimasirotire ʉjoyumi Dios. To bajiri, ĩ ejarẽmose rãca yirʉarãja”, yitʉoĩaña mʉa. 4Mani rujʉre jairo ñaja. Ãmo, cajea, gãmoro, gʉbo, gajeye quẽne ñaja, cojo rujʉ ñaboarine. Ricati rĩne yaja. Cajea rãca ĩa, gãmoro rãca aji, ãmo rãca ãmi, gʉbo rãca va, bajimasire ñaja manire. 5To bajirone bajiaja Cristore ajitirʉ̃nʉrãre quẽne. Jãjarã ñaboarine, Cristore ajitirʉ̃nʉrã ñari, cojo rujʉre bajirone bajiaja mani. To bajicõari, cojo masare bajiro quẽnaro gãmerã ejarẽmorũgũaja mani.

6Tocãrãcʉre ricati rĩne ĩ bojarore bajiro mani yimasirotire manire ʉjoyumi Dios. To bajiri ĩ ʉjore mani yimasise rãca Cristore ajitirʉ̃nʉrãre ĩnare ejarẽmoroti ñaja. “Ĩnare yʉ gotisere ajicõari, gotirẽtobosarimasa ñato” yigʉ, ĩna yimasirotire ĩnare Dios ĩ ʉjore ti ñajama, “Tire manire ʉjoyumi” yitʉoĩacõari, gãjerãre gotimasiroti ñaja. 7“Gãjerãre ejarẽmoato” yigʉ, ĩna yimasirotire Dios ĩ ʉjore ti ñajama, ĩnare quẽnaro ejarẽmoroti ñaja. “Dios ocare ajimasicõari, gãjerãre gotimasioato” yigʉ, ĩnare ĩ ʉjore ti ñajama, “Tire manire ʉjoyumi” yitʉoĩacõari, quẽnaro gotimasioroti ñaja. 8“Yʉre ajitirʉ̃nʉrã bʉtobʉsa ajitirʉ̃nʉato” yigʉ, ĩna gotimasiorotire ʉjoyumi Dios. Tire ʉjoecoriarãma, quẽnaro gotimasioroti ñaja. Maioro bajirãre gãjoa ĩsigʉ̃ma, “To bajiro yʉ yise vaja yʉre ejarẽmorʉarãma ĩna” yitʉoĩagʉ̃ me, ĩsiroti ñaja. Rotirãrema, quẽnaro rotiroti ñaja. Maioro bajirãre ejarẽmorãrema, variquẽnase rãca ĩnare ejarẽmoroti ñaja.

“Ado bajise ñaroti ñaja Cristore ajitirʉ̃nʉrã”, yire queti

9Socarãne, “Mʉare maiaja”, yitobesa. To yicõari, ĩnare mai, ĩnare ejarẽmo, rojose yibeti, quẽnase rĩne yirũgũña. 10Cristore ajitirʉ̃nʉrã ñari, sĩgʉ̃ rĩare bajiro bajiaja mʉa. To bajirã ñari, quẽnaro gãmerã ĩamaicõari, rʉ̃cʉbʉoya, “Ĩnajʉa ñaama ñamasurãma” gãjerã ĩnare ĩna yiĩarʉ̃cʉbʉorotire yirã.

11Dios ĩ bojasere mʉa yijama, teyejairãne yibesa mʉa. Tocãrãcarʉ̃mʉne Dios mʉare ĩ ejarẽmosere tʉoĩacõari, variquẽnase rãca ĩ bojasere quẽnaro yirũgũña.

12“Õ vecajʉ manire quẽnaro yirʉcʉmi Dios” yimasirã ñari, quẽnaro variquẽnase rãca ñacõarũgũña mʉa. Rojose tãmʉoboarine, Diore ajitirʉ̃nʉcõa ñarũgũña. Ĩre ajitirʉ̃nʉcõari, “Yʉare ejarẽmoña”, ĩre yisẽnitʉjabeja mʉa.

13Cristore ajitirʉ̃nʉrã rojose ĩna tãmʉojama, ĩnare ejarẽmoña. Ejarãre quẽnaro yiya.

14Rojose mʉare yirãre, “Quẽnaro ĩnare yato Dios” yirã, ĩnare sẽnibosaya.

15Gãjerã quẽnaro ĩna variquẽnajama, ĩnare variquẽnaejarẽmoña. Gãjerã ĩna sʉtiritijama, ĩnare sʉtiritiejarẽmoña.

16Gãjerã rãca cojo masare bajiro gãmerã ĩamaiña. “Ñamasurã ñaja yʉa”, yitʉoĩabesa. “Ñamasurã me ñaama” gãjerã ĩna yirãre baba cʉtiya mʉa. “Gãjerã rẽtoro masirã ñaja yʉa”, yitʉoĩabesa.

17Quẽnase rĩne yirũgũña mʉa, “Quẽnaro yirã ñaama” masa ĩna yiĩarotire yirã. Rojose mʉare yirãre ĩnare gãmebesa mʉa. 18Mʉa yimasiro cõro quẽnase rĩne yiya, “Masa jediro mani rãca quẽnaro ñato” yirã. 19Gãjerã rojose mʉare ĩna yiboajaquẽne, “Dios rĩne ñaami, masa rojose ĩna yise vaja, rojose ĩnare yirocʉ” yirã ñari, rojose mʉare ĩna yijama, ĩnare yigãmebesa mʉa. Dios ocare masa ĩna ucamasire ado bajiro gotiaja: “Yʉ ñaja, rojose ĩna yise vaja, ĩnare rojose yirocʉ”, yigotiaja ti. 20Gaje vãme, ado bajiro gotiaja, rojose manire yirãre ĩnare mani yirotire yiro: “Mʉare ĩategʉ ĩ ñiorijajama, bare ĩre ecaya. Ĩ idirʉajama, ĩre ioya. To bajiro ĩre mʉa yijama, rojose mʉare ĩ yisere tʉoĩacõari, mʉare bʉto bojonerʉcʉmi”, yigotiaja Dios oca. 21Gãjerã rojose mʉare ĩna yijama, rojose ĩnare yicõarʉaboarine, quẽnasejʉare yicõa ñaña.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index