Search form

Romanos 13

1Dione ñagʉ̃mi masa ʉjarã ñaronare ĩnare cũrimasʉ. Ĩ cũriarã ĩna ñajare, ĩna rotirore bajiro quẽnaro yirũgũrʉarãja mʉa. 2Dios ĩ cũrãre cʉdimenarema, ĩna cʉdibeti vaja rojose ĩnare yirʉcʉmi Dios. 3Quẽnase yirãrema güiorã me ñaama ʉjarã. Rojose yirãjʉarema güiorã ñaama ĩna. To bajiri quẽnase rĩne yiya mʉa. Quẽnase rĩne mʉa yijama, “Quẽnaro yirã ñaama”, mʉare yiĩarʉarãma mʉa ʉjarã. 4“Masa quẽnaro gãmerã ejarẽmoato” yigʉ, ʉjarãre cũgʉ̃mi Dios. To ĩ yiboajaquẽne, rojose mʉa yijama, “Rojose yʉa yise vaja rojose yʉare yirʉarãma ʉjarã” yimasirã ñari, ĩnare güirʉarãja mʉa. “Rojose yirãre rojose ĩna yise vaja rojose yʉre yibosato” yigʉ, ĩnare cũgʉ̃mi Dios. 5“Rojose mani yise sʉori rojose manire yiroma” yitʉoĩarã ñari, ʉjarãre cʉdirũgũrʉarãja mʉa. Tiaye rĩne, cʉdirã me, Gajeye quẽne, “Mani cʉdisere bojagʉmi Dios” yirã ñari, cʉdirũgũrʉarãja. 6Masa ʉjarã Diore moabosarũgũama, manire “Quẽnaro ñato” yirã. To bajiri manire ĩna moabosase vaja ĩnare vaja yiroti ñaja.

7Mʉa ʉjarã jedirore Dios ĩ bojarore bajirone quẽnaro ĩnare yiroti ñaja. Ĩna vaja taro cõrone ĩnare vaja yiya. “Gajeye moare ĩna yise vajare quẽne ĩnare vaja yiya” mʉare ĩna yirore bajirone cʉdirʉarãja mʉa. To yicõari, quẽnaro ĩnare yirʉ̃cʉbʉoya.

8Gãjerãre mʉa vaja mojama, mʉa vaja mosere vaja yiya. Mʉa rãcanare ĩamaiña. To bajiro mʉa yijama, Dios ĩ rotise ñaro cõrone cʉdirã yirãja. 9Dios ĩ rotimasire ado bajiro gotiaja: “Manajo cʉtirã, manajʉ cʉtirã, manajo mana, manajʉ mana quẽne, gãjerã rãca ajeriarã cʉtibesa. Sĩabesa. Juarudibesa. Gãjerã ye gajeyeũnire bojaĩabesa”, yigotiaja Dios ĩ rotimasire. To bajicõari, gajeye ñarẽmoaja Dios ĩ rotimasire. Tire cojo vãme mʉare gotigʉagʉ yaja yʉ. Cojo vãme ti ñaboajaquẽne, tire quẽnaro mani cʉdijama, Dios ĩ rotise ñaro cõrone cʉdirã yirãja mani. Ĩ rotimasire ado bajiro yaja: “Mʉ masu rujʉre mʉ mairore bajirone mʉ rãcanare maiña”, yigotiaja Dios ĩ rotimasire. 10Mani rãcanare mani maijama, rojose ĩnare yimenaja. To bajiro mani yijama, Dios ĩ rotise ñaro cõrone cʉdirã yirãja mani.

11Tirʉ̃mʉjʉ Cristo ĩ bajirere ajisʉorãjʉne, “Tudiejacõari, quẽnaro manire yirʉcʉmi”, yicõasʉoyuja mani. To bajiri yucʉrema, “Ĩ tudiejarotirʉ̃mʉ cõñadiaja” yimasirã ñari, tire tʉoĩatʉjamenane, bʉtobʉsa Dios ĩ bojarore bajiro yito mani. 12Cristo ĩ ejarotirʉ̃mʉ cõñacoajʉ. To bajiri vãti ĩ bojasere ĩna yirirodori jedicoato yaja. To cõrone rojose yirãre rearʉcʉmi Cristo. Tire masicõari, “Cristo manire ejarẽmoato” yirã, ĩre sẽnito mani, “Rojose yirʉaboarine, tire yibeticõari, ĩ bojasejʉare yirãsa mani” yirã. 13To bajiro mani bajijama, quẽnase rĩne yirʉarãja mani. Boserʉ̃mʉri ñaro idimecʉcõari, avasãmecʉcudirãre bajiro bajibetiroti ñaja manire. Manajo cʉtirã, manajʉ cʉtirã, manajo mana, manajʉ mana quẽne, gãjerã rãca ajeriarã cʉtibetiroti ñaja. Gãmerã oca rẽtobeticõato. Gãjerã ĩna yisere ĩajũnisinibeticõato mani. 14Ado bajirojʉa yirã ñato mani: “Mani ʉjʉ Jesucristo manire ejarẽmoato” yirã, ĩre sẽnirũgũto mani. Ĩne ñagʉ̃mi manire ejarẽmogʉ̃, “Rojose yiroma” yigʉ. To bajiri ĩ ejarẽmose ti ñajare, rojose yirʉaboarine, tire yibetirʉarãja mani.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index