Search form

IMAMAT 16

Hari Raya Perdamen

1Ngerana TUHAN man Musa, kenca kematen anak Harun si dua ndai, asum ia mpersembahken si la badia man TUHAN. 2Nina, “Kataken lah man seninandu Harun, maka i bas paksa-paksa si enggo itetapken ngenca ia banci bengket ku pudi kire-kire ku ingan si badiana kal, erkiteken i je me Kucidahken bangKu i bas sada embun i babo tutup Peti Perpadanen e. Adi la ipatuhina, mate ia. 3Banci ia bengket ku bas ingan si badiana e kal, adi ibabana sada jenggi lembu nguda man persembahen pengalemi dosa, ras sada bajar biri-biri jadi persembahen tutungen.”

4Kenca bage, ibereken TUHAN peraturen-peraturen enda. Ope denga Harun bengket ku bas ingan si badiana e kal, arus maka ia ridi lebe, ipakena paken imam jubah lenen, seluar gendek lenen, gendit ras bulang.

5E maka ibereken perpulungen kalak Israellah man Harun dua bajar kambing guna persembahen penebus dosa sada bajar biri-biri guna persembahen tutungen. 6Ipersembahkennalah sada jenggi lembu jadi persembahen guna nasapken dosana jine ras nasapken dosa keluargana. 7Kenca bage maka ibabana kambing si dua e ku pintun Kemah Perjumpan. 8I je ibahanna lah tikam tanduk alu make dua batu, sada ertulisken “man TUHAN” sada nari “man Asasel”. 9Ipersembahken Harun lah man TUHAN kambing si ipilih alu tikam tanduk e jadi persembahen pengalemi dosa. 10Kambing si ipilih Asasel iendesken geluh-geluhen man TUHAN, e maka ipulahi ku gurun pasir man Asasel, guna ngangkut dosa-dosa bangsa e.

11Asum jenggi lembu e ipersembahken Harun guna penebus dosa dirina jine ras keluargana, 12ibabana lah sada anglo isin rara api si ibuat i bas batar-batar persembahen nari, ras dua mpukul kumenen si melumat, e maka ibabana ku bas ingan si badiana kal. 13I je i lebe-lebe TUHAN, itamakenna lah kumenen ndai ku bas api e, maka gebuk kumenen e nutupi tutup Peti Perpadanen e, gelah ola idahna e. Sabap adi idahna, mate ia. 14Ibuatna lah sitik dareh lembu ndai, e maka ipirpirkenna alu jari-jarina ku bagin arah lebe tutup ndai, kenca bage ipirpirkenna pitu kali i lebe-lebe Peti Perpadanen e.

15Kenca bage maka igelehna lah kambing si jadi persembahen penebus dosa ndai man bangsa e, darehna ibabana ku ingan si badiana kal, jenari ipirpirken ku babo tutup ndai, kenca bage ku lebe-lebe Peti Perpadanen ndai, bali ras perbahanna nandangi dareh lembu ndai. 16Bage me ia ngelakoken lakon pembersihen ingan si badiana e erkiteken kinilabersihen bangsa Israel, ras erkiteken dosa-dosana. Si enda ibahanna bage nandangi Kemah Perjumpan e, sabap Kemah e pajek i tengah ingan erkemah, i tengah-tengah kinilabersihen bangsa e. 17Ise pe la banci i bas Kemah Perjumpan e, sanga Harun i bas ingan si badiana e ngelakoken lakon pembersihen e, seh ia ndarat ka. Kenca ia ngelakoken lakon pembersihen guna dirina jine ras keluargana, bage pe guna bangsa Israel, 18arus maka ia ndarat jenari lawes ku batar-batar ingan persembahen, mpersembahken persembahen tutungen ras guna mbersihken batar-batar e. Ibuatnalah sitik dareh lembu ras dareh kambing e, e maka itamakenna ku kerina tanduk batar-batar ingan persembahen.

19E maka alu jari-jarina ipirpirkenna dareh e pitu kali ku das batar-batar persembahen. Bage me dalanna ia mbersihken batar-batar persembahen e i bas kinimelketen bangsa Israel gelah batar-batar badia.

Kambing si ngangkut dosa

20Kenca Harun enggo dung ngelakoken lakon pembersihen ingan si badiana e, ras kerina Kemah Perjumpan e, ikut pe batar-batar, ipersembahkenna lah kambing bajarna geluh-geluhen si ipilih man Asasel. 21Itamakennalah tanna duana ku babo takal kambing e, dingen ngakuken kerina kejahaten, dosa ras pemberontaken bangsa Israel, janah alu bage ipindahkenna kerina e ku takal kambing e. Kenca bage kambing e igera ku gurun pasir. Si nggerasa e me sekalak dilaki si enggo itentuken guna si e. 22Kambing e me mabasa kerina dosa-dosa e ku taneh si la iingani jelma.

23Kenca bage lawes lah Harun ku bas Kemah Perjumpan e; itangtangina lah jubah si ipakena ope ia bengket ku bas ingan si badiana kal, e maka itadingkenna jubah e i je. 24Arus maka ia ridi i bas ingan si badia, e maka ipakena pakenna jine. Kenca bage ndarat lah ia mpersembahken persembahen tutungen guna dosana jine ras dosa-dosa bangsa Israel. 25Itutungna lah tabeh-tabeh asuh-asuhen e i das batar-batar persembahen guna penasap dosa. 26Kalak si mulahi kambing ku gurun pasir man Asasel, arus nuci pakenna ras ridi ope denga ia mulih ku bas ingan erkemah. 27Lembu ras kambing si ipake guna persembahen pengalemi dosa e, si darehna ibaba ku ingan si badiana kal guna nasapken dosa, arus ibaba ndarat i bas ingan erkemah e nari e maka itutung. Arus maka itutung kerina kulitna, dagingna, ras isi beltekna. 28Kalak si nutungsa e arus maka icucina pakenna, dingen arus maka ridi pe, ope ia mulihken ku bas ingan erkemah.

Lakon pembersihen dosa

29Peraturen-peraturen si arah teruh enda arus maka iikutken seh rasa lalap, e me maka i bas wari sepuluh bulan pepituken, bangsa Israel ras bangsa asing si tading ras ia arus erpuasa, janah la banci erdahin. 30I bas wari e arus maka ilakoken lakon pembersihen, guna ngalemi dosa-dosana, gelah ia bersih i lebe-lebe TUHAN. 31Wari e, wari si badia tuhu-tuhu; sanga si e bangsa Israel arus erpuasa, janah la banci sitik pe erdahin. Peraturen-peraturen enda arus iikutken seh rasa lalap. 32Imam si Mbelin si enggo iangkat ras itangkuhken nggantiken bapana, arus maka ilakokenna lakon pembersihen e. Ipakena lah paken imam 33jenari ngelakoken lakon pembersihen nandangi ingan si badiana kal, kerina Kemah Perjumpan, batar-batar persembahen, imam-imam, ras kerina perpulungen. 34Peraturen-peraturen enda arus maka iikutken seh rasa lalap. Lakon enda arus maka ilakoken sekali setahun, guna mbersihken bangsa Israel i bas dosa-dosana nari.

E maka ilakoken Musa enda kerina bagi enggo iperentahken TUHAN.

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index