Search form

Битие int

Определянето на Петокнижието като „Мойсеева книга“ (Неем. 13:1; 2 Лет. 25:4) или „Книга на закона“ (И.Н. 1:8; 4 Цар. 14:6 и др.), потвърждава Мойсей като автор на първите пет книги от Библията. Тази истина се доказва от Самия Иисус Христос: „Мойсей… за Мене писа“ (Йн. 5:46).

Еврейското име на кн. Битие е Берешит (В начало) и това е първата дума от първия стих на първата глава. Заглавието на тази книга Генезис в старогръцкия превод на Стария Завет Септуагинта означава „Произход“ и говори за основната тема в нея. Авторът на кн. Битие е човек, който не само е получил важно Божие откровение, но е бил и способен да го разбере и предаде по достъпен начин за съвременниците си, както и за потомците. Богатите исторически, географски и етнографски сведения в книгата, нейната литературна форма и художествени похвати свидетелстват за високото образование на автора, получено в Египет. Приема се, че Мойсей е написал кн. Битие през първите години след излизането на еврейския народ от Египет, за да предаде в писмен вид историята на своя народ и неговия завет с Бога. Сред изследователите библеисти надделява схващането, че това е през ХIV в. пр. Р. Хр.

Темите в книгата се групират по следния начин: 1. Пролог. Сътворение на небето и земята (1:1 – 2:3). 2. Адам и Ева, грехопадението и неговите последици (2:4 – 4:26). 3. Родословието на Адам (5:1 – 6:8). 4. Историята на Ной, потопът и Божият завет да не опустошава повече земята (6:9 – 9:29). 5. Родословието на Сим, Хам и Яфет; кулата във Вавилон (10:1 – 11:9). 6. Историята на Авраам и завета му с Бога; Агар и Измаил; Лот и бягството му от Содом; раждането на Исаак и Божието обещание за благословение на потомството на Авраам (12:1 – 25:18). 7. Исаак и Яков (25:19 – 36:43). 8. Родословието на Яков, историята на Йосиф, преселението в Египет (37:1 – 50:26).

Битие е книга за началото. Започва със сътворението на Вселената, живота и човешкия род. Бог сътворява всичко. Той създава човека, който се възгордява, пожелава да стане като Бога и извършва грях. Последиците от грехопадението засягат всички Адамови потомци и заобикалящия ги свят. Въпреки това Бог постоянно засвидетелства Своята благост и милост към хората, като избира в лицето на Авраам един народ, от който в определеното време ще произлезе Спасителят. В кн. Битие е положена основата, върху която Бог изгражда Своето могъщо дело – избавлението на израиляните от Египет, предобраз на великото избавление на човечеството от греха и злото.