Search form

Матей 14

Посичане на Йоан Кръстител

Мк. 6:14-29; Лк. 9:7-9

1 В онова време до четвъртовластника+ Ирод дойде мълвата за Иисус. 2Той каза на своите служители: „Това е Йоан Кръстител, той е възкръснал от мъртвите и затова чрез него стават чудеса.“

3 Защото Ирод беше хванал Йоан, беше го оковал и хвърлил в затвора заради Иродиада, жената на брат си Филип, 4понеже Йоан му казваше: „Не ти е позволено да я имаш!“ 5Затова Ирод искаше да го убие, но се боеше от народа, понеже го имаха за пророк.

6А когато настана рожденият ден на Ирод, дъщерята на Иродиада танцува сред събраните и му се понрави твърде много. 7Затова той с клетва пред нея обеща да ѝ даде, каквото и да поиска. 8А тя, подучена от майка си, каза: „Дай ми тук на блюдо главата на Йоан Кръстител.“ 9Тогава царят се натъжи. Но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да ѝ я дадат. 10Затова той изпрати служители и обезглавиха Йоан в тъмницата. 11И главата му беше донесена на блюдо и дадена на момичето, а то я занесе на майка си. 12И учениците на Йоан дойдоха, взеха тялото му и го погребаха. Тогава отидоха и известиха това на Иисус.

Чудото с нахранване на пет хиляди души

Мк. 6:30-34; Лк. 9:10-17; Йн. 6:1-14

13 Като чу това, Иисус се оттегли оттам на лодка в безлюдно място, за да остане насаме. А народът, като разбра, тръгна след Него пеша от градовете. 14И когато Иисус излезе, видя много хора. Тогава Той се съжали над тях и излекува болните им.

15А когато се свечери, учениците Му се приближиха до Него и казаха: „Това място е безлюдно и времето вече напредна. Разпусни народа, за да отиде по селата и да си купи храна.“ 16Но Иисус им отговори: „Няма нужда да отиват – дайте им вие да ядат.“ 17А те Му казаха: „Ние нямаме тук нищо друго освен пет хляба и две риби.“ 18Той нареди: „Донесете ги тук при Мене!“ 19Тогава заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови и като разчупи хлябовете, даде на учениците, а учениците – на народа. 20И всички ядоха и се наситиха. След това вдигнаха останалите къшеи – дванадесет пълни коша. 21А онези, които ядоха, бяха около пет хиляди души освен жените и децата.

Иисус Христос ходи по вода

Мк. 6:45-52; Йн. 6:15-21

22 Веднага Иисус накара учениците Си да влязат в лодката и да минат преди Него на отвъдния бряг, докато Той разпусне народа. 23И като разпусна народа, Той се изкачи на планинското възвишение, за да се помоли. А когато се свечери, Той все още беше там самичък. 24А лодката беше вече сред езерото и вълните я блъскаха, защото вятърът беше насрещен. 25И през четвъртата стража на нощта Иисус отиде при учениците, като вървеше по езерото. 26А те, като Го видяха да върви по езерото, се уплашиха, защото сметнаха, че това е привидение, и от страх извикаха. 27Но Иисус веднага заговори с тях и каза: „Спокойно! Аз съм – не бойте се!“ 28Петър в отговор Му рече: „Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата.“ 29А Той каза: „Ела!“ Тогава Петър излезе от лодката и тръгна по водата да отиде при Иисус. 30Но като видя силния вятър, изплаши се и като започна да потъва, извика: „Господи, избави ме!“ 31Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: „Маловерецо, защо се усъмни?“ 32И щом влязоха в лодката, вятърът утихна. 33А онези, които бяха в лодката, се приближиха, поклониха Му се и казаха: „Наистина, Ти си Божий Син!“

Излекуване на болни в Генисаретските околности

Мк. 6:53-56

34 След това те преплаваха и пристигнаха в земята при Генисарет. 35Когато жителите на онова място Го познаха, изпратиха пратеници по цялата околност и донесоха при Него всички болни. 36И Го молеха да се докоснат само до края на дрехата Му. И всички, които се докоснаха, се излекуваха.