Search form

NKÔLAN 39

Nloon biyé betuni

(Nk 28:2-43)

1Be nga loé mingum biyé asu mboon ésaé ya vôm a ne étyi, a bindélé bi too nyôle blum, mfô, a évele, be nga loé biôm bi ne étyi asu Aron, aval ane Nti a nga bendé Môze.

2Be nga bo éfôd a mvot, minsinga mi too blum, mfô, évele a éfumulu. 3Ane be nga ndamé bibaʼa bi mvot a tyiʼi bie minsinga, éyoñ te be nga ke ba kotan mie e bindélé bi ne blum, mfô, évele a éfumulu été; a mbe mboon jôm atyeñ. 4Ane be nga bo je mebaʼa ya bitu a tiñeti me mekuʼu mebaé mfaʼa ya yemete je. 5Kandé é mbe ébômaʼane je é mbe mboon avale da: Mvot, minsinga mi ne blum, mfô, évele a éfumulu, nlatan jôme jia a éfôd ébien, avale Nti a nga bendé Môze. 6Be nga ba mekoʼo me ôniks a futi me biôm bi mvot be nga kôm. Ane be nga kpwelé biyôlé bi bôt ya Israél été yôp, ane ba futi *sitam. 7E nde be nga futi me biwoʼo ya éfôd aval ane mekoʼo ya bo te vuan bôt ya Israél, avale Nti a nga bendé Môze.

8Be nga kôm ébutaʼa tôé, mboon jôm atyeñ fe, bebé ane éfôd, be belaʼan mvot, minsinga mi too blum, mfô, évele a éfumulu. 9Nté a ndam abime da; be nga bo je mimbaʼa mibaé, nté ô too centiméta mewôm mebaé a étan. Ebutaʼa tôé te é too mimbaʼa mibaé. 10Ane be nga bé mekoʼo minnoñ minyin été; nôfét wua, sardôan wua, tôpaze wua, émerôd wua: 11nnoñ baa ô too, nôfét wua, safir wua, diamañ wua. 12Nnoñ lale, ôpale wua, agat wua a amétiste wua; 13Nnoñ nyini, krizôlit wua, yaspe wua. Mekoʼo mete me mbe nsoman biôm bi mvot été. 14Mekoʼo me nga luʼan a môé me bone be Israél; me mbe awôm a mebaé, avale ane môé mab me né; me mbe nkpwelan ane besitam, akoʼo ese e beʼe jôé da ya *meyoñ awôm a mebaé ya Israél. 15Be nga kôme bone bengôkop be mvot ébutaʼa tôé yôp, be too ntiñan ane minko. 16Be nga bo fe mimbekaʼa mi mvot mibaé a bilondo bi mvot bibaé; ane be nga futi bilondo bibaé e mekuʼu mebaé ya ébutaʼa tôé. 17Nde be nga some minkole mi mvot mibaé e bilondo bibaé bi mbe mekuʼu mebaé ya ébutaʼa tôé; 18Ane be nga some mesu mevoʼo mebaé ya minkole mibaé e mimbekaʼa mibaé mi mbe e mebaʼa bitul ya éfôd mfaʼa ya ôsu. 19Ane be nga beta bo bilondo bife bibaé e mekuʼu mebaé ya ébutaʼa tôé, éfase ya été é nga latane éfôd. 20Be nga beta bo bilondo bi mvot bife bibaé a futi bie mebaʼa bitul ya éfôd si, éfase ya ôsu bebé éboñaʼa, e kandé éfôd yôp. 21Bilondo ya ébutaʼa tôé bi nga volô na be yemete je e bilondo ya éfôd a nkol ô too blum, nalé ébutaʼa tôé é bo e kandé éfôd yôp, a na é bo te kandan a éfôd. E nga boban avale Nti a nga bendé Môze.

22Ane be loé ézingi éfôd a éyé é too blum ése. 23Tyiñ ézingi é mbe ézezañ, é funaʼan ane nyô mbot ékôb é ne ntiñan; be nga bo fe nlokoʼo mbômaʼane ane ézingi ja ye bo te nyabé. 24Be nga bo bibuma bi too blum, mfô a évele, ntiñan a mvosan minsinga, mfaʼa ézingi ja ke ja jombô. 25Be nga kôm fe bone mebenge me nya mvotô a futi me zañe bibuma mbômaʼane a ézingi ése e zañe bibuma. 26Abeñge da ébuma jia, abeñge da a ébuma jia, mbômaʼan a ézingi ése, avale Nti a nga bendé Môze.

27Be nga loé melôʼô me nya ndomboo, mbamba ntiñan, asu Aron a bone bé; 28A ôzomezome ntôm ô too fe nya ndomboo, a mintôm mife mia liti éjijine jap, mie fe mi too nya ndomboo; bikuba bi ndombo é ne ntiñan. 29Be nga bo fe ases a nya ndomboo a ne mvosan, ntiñan blum, mfô a évele avale Nti a nga bendé Môze. 30Be nga bo ékat kuron é ne étyi a ébaʼa mvot, e nde be nga kpwelé été yôb ane ba kpwele *sitam na: Etyi be Nti!

31Ane be nga futi nkole été yôb ô too blum mfaʼa ya tiñeti ékate te ôzomezome ntôm yôp, avale Nti a nga bendé Môze.

Tabernakel a teléban

(Nk 36-39; Nli 8)

32Ane ésaé ése ya *tabernakel é nga man; *nda éndélé bisulan, bôte ya Israél be nga bo ane Nti a nga bendé Môze. 33E nde be nga zuu *tabernakel be Môze; *nda éndélé a biôm bié bise: Akobe dé, mebame mé, betyengane bé, mekône mé a metine mé. 34Ebutaʼa bikôb beyôm mintômba nduban évele, ébutaʼa bikôb bi tit bia dañe ngu a éyé ja kandé (vôme a ne étyi a vôme a dañe dañe étyi). 35Ewolo élat a mimbone mié, nalé fe ébutaʼa ya éwolo. 36Tebele a biôm mebelan bié bise, nalé fe belet awôm a ébaé é mbe é bômbôʼô vôm a ne étyi éyoñ ése. 37Ebi bifufub mboon a mvot, belambe bé, belambe be ne nkôman a biôm bise yʼété a mbon asu ébi bifufup. 38Otéla mvot, mbon ba woʼo bôt éyoñ ba telé be bito, a ôlobinda asu étyitaʼa, nalé fe éyé ja tyebe *mbé ya anyiine *nda éndéle; 39ataʼa mvot, étañe mvote jé, mimbôñ a biôm bié bise; fandé a tine jé a tebe été; 40bindélé ya nseñ, mekône mé, metine mé a éyé ya *mbé ya nseñ, minkole mié, mekône mé a biôm mebelan bise ya *tabernakel, biôm bi ésaé bise *nda mfaʼa éndélé ya bisulan. 41Mimbot mi ne nloon asu ésaé ya vôm a ne étyi, mimbot mi ne étyi asu Aron, a mimbot mi bone bé asu ésaé betuni. 42Ane bôt ya Israél be nga bo ésaé te ése, avale ebien Nti a nga bendé Môze. 43E nde Môze a nga fombô ésaé a yene na be nga bo je avale ebien Nti a nga bendé. Ane Môze a nga botane be.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index