Search form

Jama Aburr-ji 1:1

1Ny-junarda Jiyápalach (Theophilus), a-lay, nginyipa ny-borrwuja mu-jurra gu-yurra janguny mu-ngoyurra ngu-wukurrjinga nggula, gun-gata minypa Jesus a-yinmiyana jama a-ji a-workiyana rrapa a-yinmiyana a-wena,