Search form

Jama Aburr-ji 1:10

10Gun-gata burdak waykin aburr-ganana aburr-ji nipa a-warrchinga, warrika abirri-jirrapa abirri-balagarrgurrjiyana burrwa, mun-gungarlcha abirri-barrngumuna abirri-ji.