Search form

Jama Aburr-ji 1:14

14Gatiya gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-workiyana, rrapa minypa Nyanyapa arrku abu-wengganana aburr-ni aburr-workiyana, minypa aburr-werranga burr-guta. Minypa mu-gama yerrcha nipa Meri (Mary) burr-guta jin-gata Jesus jin-nika mampa niya, rrapa minypa barrwa abirri-yigipa Jesus bijirri-yika worlapa niya yerrcha abirri-gata.