Search form

Jama Aburr-ji 1:16

16“A-lay, aburr-borrmunga, buburr-galiya apula. Gun-gata gun-guwarr gu-yurra janguny minypa Mern An-mawunga a-wuna arrburrwa Daybit (David), nipa janguny an-gata Jurrach nula, an-gata nipa a-guguyana burrwa barra birripa Jesus abi-rrima.