Search form

Jama Aburr-ji 1:18

18(Ny-jurda mu-gurda jurra nyi-nacha nyi-nirra, nginyipa marn․gi janguny: Minypa nipa Jurrach rrupiya mu-menga, burr-rrupiya gun-nerra jama a-ji, mun-narda m-barnjinga, rrawa gu-menga; lika a-bona, gata jawa a-jirra a-bichiyana nipa an-murna; lika a-wolawoliyana a-yu, a-burluja a-bamuna, lika gochila a-jirra a-barrjinga, an-jirromba a-bena.