Search form

Jama Aburr-ji 1:20

20Minypa Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-gata, nipa Birta mu-nguy a-wena burrwa, a-yinagata, “Ngardawa mu-jurra gu-yurra, mu-manakay a-ngurrjinga an-gata Jurrach minypa gun-gunaga:

‘Gun-nigipa rrawa gun-nyagara gu-ji barra;

gala barra ana-nga a-yu.’

Rrapa minypa barrwa mu-werranga mu-manakay:

‘Gun-nigipa jama an-nerranga gu-ma barra.’