Search form

Jama Aburr-ji 1:21-22

21-22Gu-yinagatiya gu-yurra janguny. Lika an-nerranga an-gugaliya ngayburrpa ngubu-ma barra wugupa ngubu-ngurrja nguburr-boy Bunggawa an-gata Jesus minypa nipa jarra a-juwuna, wurra a-molamiyana. An-ngardapa ngubu-ma barra, ana-nga minypa Jesus mu-namangarta wugupa nguburr-rrigirrgarra nguburr-workiyana. Minypa gun-gatiya Jon a-gorkorijinga rrapa bama burr-gurragaja, gu-gatiya wenga Jesus arr-ganyja a-workiyana, aa gun-guniya ngubi-nacha a-warrchinga waykin, gu-gurda ngacha.”

23Gun-narda aburr-galiyana nula Birta a-wena burrwa, lika aburr-garlmuna, burrbu-ngurrjinga abirri-jirrapa abirri-gata Jochap (Joseph) rrapa Matáyach (Matthias). An-gata Jochap abu-ngurrjinga aburr-workiyana Bartchabach (Barsabbas), rrapa mola an-nerranga an-nelangga Jatach (Justus).