Search form

Jama Aburr-ji 1:23

23Gun-narda aburr-galiyana nula Birta a-wena burrwa, lika aburr-garlmuna, burrbu-ngurrjinga abirri-jirrapa abirri-gata Jochap (Joseph) rrapa Matáyach (Matthias). An-gata Jochap abu-ngurrjinga aburr-workiyana Bartchabach (Barsabbas), rrapa mola an-nerranga an-nelangga Jatach (Justus).