Search form

Jama Aburr-ji 1:26

26Aburr-yinagata abu-wengganana, ganapiya. Lika aburr-ngunyangunyjiyana ana-nga abu-ma barra, rrapa nipa Wangarr burr-gurdagurdarrana Matáyach abu-menga. Lika aburr-balagarrgurrjiyana Jesus burr-yika aburr-mujama aburr-gata arr-jirrapa arr-murna rrapa mola abirri-jirrapa, 12 gu-galiya yerrcha.