Search form

Jama Aburr-ji 1:7

7Jesus a-yinanga burrwa, “Gun-narda gun-goyburrpa ngika; ana-goyburrpa gala barra nyibu-borrwa gun-gata gu-yinpa barra. Wurra nipa wupa Ngun-anya gu-borrwurra rrapa marn․gi, ngardawa minypa nipiya wana an-babalapa.