Search form

Jama Aburr-ji 10:1

Birta (Peter) Rrapa An-gata Gorníliyach (Cornelius)

1An-ngardapa an-gugaliya a-ni gun-nerranga rrawa gun-gata gun-nelangga Jecharíya (Caesarea), nipa an-gugaliya an-nelangga Gorníliyach (Cornelius). Nipa jama a-ji a-workiyana an-dakal burr-ganyja a-workiyana, aburr-gata minypa aburr-werranga burrbu-ngurrjinga aburr-workiyana “Yitali (Italy) wenga an-dakal”.