Search form

Jama Aburr-ji 10:11

11Minypa gu-nana waykin gu-lapkujamiyana rrapa garrung muna-bupiyana, minypa mun-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa ngoyurra mu-jirra mbi-rrimarra aburr-ji, warlwarl mbi-barnjinga aburr-bamuna,