Search form

Jama Aburr-ji 10:12

12rrapa wuparnana minyjak jin-jaranga an-jaranga, minypa nguymbula, jarrka, burdacha burr-guta, ana-gata ngacha minypa gun-birripa gun-guwarr Ju yerrcha gala abu-bangarna aburr-workiyarna.